torsdag 13 december 2012

Byggutredningens förslag bromsar ambitiösa kommuner

Byggutredningen har lagt fram sitt förslag, ett förslag som bland annat utmynnar i ett förbud för aktiva kommuner att gå före genom att kräva tuffare byggnormer.
 
Att de statliga byggnormerna fortfarande ligger på en märkligt hög nivå, har gång på gång bevisats av aktiva framgångsrika byggentreprenörer och kommuner med tuffare krav. Det går att bygga betydligt energieffektivare än den statliga byggnormen kräver, och det är mycket märkligt att en statlig utredning sätter sig på tvären för aktiva kommuer som vill gå före .

Jag delar Passivhus företrädares uppfattning och instämmer i att drivna kommuner måste kunna få gå före och införa hårdare byggregler som ställer skärpta krav på energieffektivitet av både nya och befintliga byggnader.

Alingsås kommun har bevisat detta då man använt sig av Passivhustekniken vid ombyggnaden av miljonprogramsområdet Brogården. Passivhustekniken har sitt ursprung i Alingsås. Tekniken har banat väg och visat att det går att bygga mer energieffektivt. När det gäller byggnation av både nya, och befintliga bostäder, kan jag  konstatera att energieffektivisering är absolut nödvändigt inom alla sektorer för att vi ska kunna nå klimatmålen och minska klimatpåverkan. Låt oss inte därför inte bromsa ambitiösa kommuner.

måndag 10 december 2012

Små steg framåt men de nödvändiga tigersprången uteblev i Doha.


Små steg framåt men de nödvändiga tigersprången uteblev i Doha.

 
Förväntningarna inför Klimattoppmötet i Doha var lågt ställda - trots att Världsbanken för ett par veckor sedan publicerade sin larmrapport kring en förväntad uppvärmning på i genomsnitt 4 grader.

Ett katastrofalt scenarie som borde ha lett till en global enighet kring stora insatser. Det hotade sammanbrottet avvärjdes trots allt och man lyckades på övertid ta några steg framåt, små steg förvisso, men helt nödvändiga, då de innebar att det enda bindande avtalet, Kyotoprotokollet, förlängs samt att också en öppning gavs för en framtida skärpning av utsläppsminskningar.

 

Några andra steg  som  trots allt var betydelsefulla var löftet från de rika länderna att kompensera utvecklingsländerna för de skador som klimatförändringarna åstadkommer, ett beslut  där  Sverige för övrigt hade stort inflytande, samt också överenskommelsen  kring AAU-överskottet genom att potentiella köparländer som EU, Norge, Japan, Australien och Schweiz lovade att inte köpa några utsläppsrätter från den första åtagandeperioden

De tigersprång som hade krävts rör en ny åtagandeperiod, Kyoto 2, som måste inkludera betydligt fler länder och löften på rejäla utsläppsminskningar. Ett bindande avtal som endast omfattar 15 % av världens utsläpp är inte hållbart.

Det krävs också klara besked från den rika delen av världen kring finansieringsfrågan gentemot utvecklingsländernas klimatanpassningsåtgärder.

Och slutligen ett tigersprång som innebär såväl stopp på fossilsubventioner som nödvändiga insatser för att klara minst 2-gradersmålet.


 

 

 

 

 

 

måndag 26 november 2012

Tacksamhet och glädje över FP:s ja till en uppgradering av Palestinas status i FN

Följande citat är hämtat från svt.se

"Regeringen har varit splittrad i synen på Palestinas närvaro i FN. Avgörande för regeringens ställningstagande är att folkpartiet ändrat hållning i frågan. Folkpartiledaren Jan Björklund säger nu att han kan tänka sig att Sverige ger Palestina en permanent observatörsstatus i FN. Det betyder att Palestina får samma ställning som Vatikanstaten, som är observatör i FN utan rösträtt.

Björklunds motivering till partiets omsvängning är att tiden är inne att ge president Abbas erkännande för de fredsansträningar han visat och att en uppgradering av Palestinas status är en lämplig markering från världssamfundet.

 Mycket känsloladdad

Synen på Palestina är en mycket känsloladdad fråga inom Alliansen. Inte minst i Folkpartiet som av tradition i första hand ställer sig på Israels sida. Men flera folkpartister har avvikit från partilinjen och skrivit debattartiklar om att Sverige måste uppgradera Palestina och i nästa steg erkänna Palestina som en stat.

En av dem som under lång tid drivit Palestinas sak är riksdagsledamoten Anita Brodén, som är mycket nöjd med partiets omsvängning. Hon säger till SVT att om den palestinske presidenten Mahmoud Abbas inte får ett erkännande för sina fredsansträngningar hade det indirekt gett Hamas en legitimitet.

Kristdemokraterna har gradvis närmat sig Folkpartiets hållning när det gäller uppgraderingen av Palestinas status i FN. Centerpartiet sticker ut i Alliansen med ett stämmobeslut som kräver att Sverige erkänner Palestina som en stat. Därmed står Centern på samma sida som de rödgröna partierna i riksdagen.

söndag 25 november 2012

Klimat och fred högt på agendan under veckan

Klimatmötet i Doha och den förmodade omröstningen om Palestinas status är två av de riktigt tunga frågorna med bäring på framtiden som kommer att vara i händelsernas centrum i veckan.
Min innerliga förhoppning är att representanter för FN:s medlemsländer, tillika åtskilliga världsledare skall inse det allvarliga läget i världen,. Världsbankens senaste rapport  handlade om en förmodad genomsnittlig temperaturförhöjning på 4 grader vilket, om inte en mängd åtgärder snabbt vidtas, bli katastrofal.
Vid FN:s generalförsamling förmodas Palestinas( PA:s) president Mahmoud Abbas, lägga fram ett förslag om en uppdatering av statusen till en så kallad Vatikanstatssatus.
I ett rådande läge och efter otaliga ansträngningar från Abbas sida och när Hamas i regionen fått ökat förtroende, är det nödvändigt för en framtida fredsförhandling, att president Abbas får detta erkännande, som Palestinas representant för en mer pragmatisk linje och där erkännandet av varandra som stater varit en given utgångspunkt.

onsdag 21 november 2012

Den förmodade vapenvilan har bytts ut mot nya terrorhandlingar

Våldet har eskalerat, nu senast har en explosion inträffat på en buss i TelAviv där minst tio personer skadats eller dödats. Detta är helt oacceptabelt och ytterligare en mänsklig tragedi.
Människorna i regionen har upplevt nog av våld och terrorhandlingar. Nu vilar ett stort ansvar på parterna att stoppa alla former av våld och vedergällning. Krav från omvärlden och tillresta förhandlare måste respekteras.

tisdag 20 november 2012

Vapenvila i Gaza! Måtte det också leda till fördjupade fredsförhandlingar.

Efter en veckas dramatik, där över hundra människoliv skördats , tusentals människor sårats och där skräckdygnen med all sannolikhet satt oerhört djupa själsliga sår , nåddes omvärlden av budskapet att en vapenvila ingåtts mellan Israel och Hamas.

Ett oerhört välkommet besked, där planen nu är att vapenvilan skall träda i kraft ikväll klockan 23.00.

Parterna har skyllt på varandra. Israel har givetvis rätt att försvara sig, men det finns också en annan realitet , där övervåld, blockad, ockupation och avsaknad av frihet föder frustration, desperation och i värsta fall extremism.

Mahmoud Abbas, palestinska myndighetens president, har under lång tid fört en kamp för en tvåstatslösning, stopp på bosättnings och ockupationspolitiken. När detta misslyckats har han till slut valt att vända sig till FN.

Förmodligen kommer PA i slutet av nästa vecka ansöka om en uppgradering av FN-status till en s.k Vatikanstatsstatus. Det skulle för Palestinska myndigheten under ledning av Abbas vara det stöd som krävs för att återigen sätta sig vid förhandlingsbordet, i någon mån som mer likvärdiga partner,  för fördjupade fredsförhandlingar.

Att vapenvilan idag beslutats tänder ett hopp att utsikterna för en uppgradering av Palestina i generalförsamlingen ökar.

I denna process har jag en from förhoppning att såväl Sveriges regering som EU skall ta vara på detta tillfälle, och därmed bidra till ökade möjligheter för en varaktig och rättvis fredlig lösning.President Abbas, har pekat på dialog , demokrati och vilja till stora eftergifter samt ständigt fördömt Hamas våldsmetoder.

Det borde uppmuntras.onsdag 7 november 2012

Välkomna beslut ang. åldersdiskriminering och personer som utsattes för övergrepp i samhällsvården

Idag debatterades, och beslutades,  bland annat två viktiga ärenden som berör många personer.

Vi har all anledning att fira att vi idag tagit ett viktigt steg för att ta bort ytterligare en diskriminering i vårt land. Nämligen åldersdiskriminering.
Det är inte rimligt att det fortfarande är så att äldre personer rikserar att behandlas på ett annat sätt inom sjuk- och hälsovården, eller att en person som uppnått mogen ålder skall vara förhindrad att teckna allehanda avtal.
Tack Erik Ullenhag och Barbro Westerholm som kämpat väl för att få en ändring till stånd.

Idag antogs också en ny lag om ersättning av staten på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga.. Placeringen, där övergreppet skall ha skett för att få ersättning, gäller placeringen från 1 januari 1920 tom 31 december 1980. Det blir ett schablonbelopp på 250.000, och en särskild nämnd skall handlägga och besluta i ersättningsfrågorna. Detta skall träda i kraft 1 januari 2013.

Jag är förstås väldigt glad att också en ekonomisk upprättelse nu blir verklighet, då jag engagerat mig i frågan under ett antal år.
En stulen barndom kan aldrig ersättas, men förhopppningsvis kan denna ersättning visa att samhället sökt ta sitt ansvar för en upprättelse.

torsdag 1 november 2012

Vargen väcker känslor, som kan leda till politiska övertramp

Att vargen väcker känslor är inget nytt, men att också en hyfsat erfaren politiker drabbas av ett politiskt övertramp på grund av detta, blev för mig en ny erfarenhet.
Bakgrunden var en väl övervägd debattartikel kring vargfrågan. Varje ord hade vägts på guldvåg för att inget skulle kunna misstolkas. Antalsfokusering fanns inte, utan betoning på det egentliga målet: att uppnå en gynnsam bevarandestatus för våra rovdjur i allmänhet, och vargen i synnerhet.
Så gott var allt väl- tills jag uppmärksammade en i mitt stycke olycklig rubricering.
Som politiker är jag väl medveten om rollfördelningen mellan media och politiken, ändå trampade jag i klaveret och kritiserade media för rubriksättningen.
Fel av mig förstås, ett övertramp som jag beklagar, och hoppas när det ånyo kan hetta till i andra frågor att jag har fått mig en viktig lärdom.

Ett dynamiskt Nordiskt Råd


 

 
Under Nordiska rådets session i Helsingfors antogs flera viktiga reformer.

Ett framåtsyftande miljöhandlingsprogram med fokus på Grön samhällsutveckling, klimatförändringar och luftföroreningar, biologisk mångfald, ekosystem och havsförsurning samt hälsa och miljöfarliga avfall  antogs.

 

Utrikesministrarna bedyrade sitt engagemang i Arktisfrågan genom Arktiska Rådet,  statsministrarna lovade arbeta mer med energieffektivitet och och  miljöministrarna  påvisade att man igångsatt arbetet utifrån beslut som togs vid FN:s miljökonferens i Rio.

 
Ett särskilt möte mellan miljöministrar och det civila samhället, däribland miljöorganisationer utlovades.

 
En fråga som vållade viss debatt rörde en gemensam alkohol och tobakspolitik. Med stor majoritet beslutade Nordiska Rådet det förslag som Välfärdsutskottet arbetat fram som bland annat innebär

mer forskning kring alkoholmissbruk

alkolås i alla nordiska länder

ett påbörjat arbete inför ett tobaksfritt Norden 2040

upprätta en plan för alkoholminskning med 10 %

0,2 promille för alla motordrivna fordon på väg och vatten

 
Andra frågor som upptagit en stor del debattinlägg har gällt ett gemensamt krafttag för att minska ungdomsarbetslösheten. Den svenske statsministern utlovade ett toppmöte i maj kring dessa frågor. Sverige kommer att bli ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2013 och har i sitt ministerprogram pekat ut ungdomsarbetslösheten, utanförskap, gruv- och mineralnäring samt miljöfrågorna.

onsdag 31 oktober 2012

Mediarubriker riskerar rasera framtida vargförvaltningsarbete


Efter en omfattande process baserad på forskningsresultat har Alliansföreträdare medvetet avstått från att fokusera på antal individer, utan mer fokuserat på  en gynnsam bevarandestatus med en  utgångspunkt och inriktning emot "den lägre delen av spannet" utan numerärfokus..
 I Naturvårdsverkets underlag anges vilka åtgärder tillsammans med inflyttningar av varg och/eller utsättningar av vargvalpar som krävs för att säkerställa detta en gynnsam bevarandestatus. 
Detta  ingår i förvaltningsplanen för varg.
Skall vi ha fortsatt rådighet för vargförvaltningen har de insatser vi löpande redovisat för EU-Kommissionen varit avgörande, men också fortsatt dialog med Kommissionen är avgörande
 
 
Skall vi på ett seriös sätt kunna fokusera på en gynnsam bevarandestatus och skapa acceptans för en livskraftig vargstam krävs ett seriösare samtal, också i samband med mediabevakningen.

Populistiska rubriksättningar och utspel riskerar att rasera det vi nu byggt upp i vårt arbete för en hållbar förvaltning av våra rovdjur. 

söndag 28 oktober 2012

Nordisk kraftsamling i Helsingfors

Under veckan samlas åtskilliga ministrar och parlamentariker från de fem nordiska länderna och tre självstyrande områdena. Sessionen inleds med att nordens statsministrar deltar i en debatt som i år har temat " utmaningarna för den nordiska välfärdsstaten" . Syftet med denna debatt är att identifiera konkreta åtgärder och initiativ.
Man kan räkna med att ungdomsarbetslöshet, ekonomi, miljö, energi och integration är några utmaningar som kommer att lyftas fram.
Under veckan kommer senare forskning och utbildning att behandlas liksom närings- och miljöfrågor samt välfärd- och mångfaldsfrågor för att nämna några större områden.
Vid mitt utskotts möte( miljö och naturresursutskottet) med nordens miljöministrar kommer RIO-konferensens uppföljning att diskuteras liksom Svanenmärkningen.

Dagarna kommer också att innehålla försvarsfrågor i Norden, EU-samarbetet, engagemang i Vitryssland och bekämpning av människohandel samt tillsättande av en Nordisk ombudsman- för att minska gränshinderproblematiken.

På tisdag kommer Sveriges statsminister att presentera det kommande svenska ordförandeskapsprogrammet för nordiska ministerrådet 2013.

Det är kraft i det Nordiska samarbetet ! Gemensamma beslut kan också leda till mer kraftfulla åtgärder, i såväl Norden och Europa.

lördag 20 oktober 2012

Bestörtning, vrede och sorg över bordningen av Ship to Gaza

Jag känner bestörning över att ett seglande budskap om fred, försoning och humanitet återigen mötts av bordning och fängslande. Jag känner också vrede över att  internationellt vatten nonchaleras men framförallt sorg över att alla försök, hittills, att bryta blockaden varit fruktlösa.

Nu krävs intensifierade internationella ansträngningar för att häva blockaden och säkerställa att Mänskliga rättigheterna omfattar alla.

Tiden för en tvåstatslösning håller på att rinna ut!


lördag 22 september 2012

Nu måste barnkonventionen bli svensk lag

Det är hög tid att Barnkonventionen blir svensk lag. Den senaste tidens utvisningar av barn pekar på nödvändigheten att barnens bästa måste få högsta prioritet.

FN:s barnkonvention antogs 1989 av generalförsamlingen. Idag har 193 stater ratificerat , förpliktat sig att följa, barnkonventionen, däribland Sverige. Men trots ratificeringen gäller inte barnkonventionen som svensk lag.
I vissa länder får internationella konventioner automatiskt samma status som de nationella lagarna. I andra länder, som de skandinaviska, krävs att konventionerna införlivas i den nationella rätten via ändringar av de nationella lagarna. Norge har tagit detta steg och där har exempelvis barnkonventionen företräde vid konflikt med andra lagar.
I asylärenden, socialtjänstlagen och lagen om vård av unga skulle beslut kunna fattas med stöd av barnkonventionen som bl.a. har barnets bästa som grundprincip, om Sverige, som i Norge, införlivat den i landets lagstiftning. Snabbare beslut hade också kunnat fattas kring papperslösa barns rätt till utbildning, hälsa och sjukvård. I Sverige ”vinner” exempelvis fortfarande Utlänningslagen över barnkonventionen.

Detta är orimligt!

 

 

fredag 7 september 2012

Ett parlamentariskt Arktismöte med fokus på samarbete och framtid

Det var tydligt under det parlamentariska Arktismötet att det finns en vilja och ett engagemang för att slå vakt om Arktis känsliga miljö. Glädjande nog fick Sverige gehör för sina förslag, vilket innebar att beslutet blev både skarpare och tydligare än det utarbetade ursprungsförslaget.
Miljön, ekosystemen, bindande avtal, skydd, ursprungsbefolkningen och jämställdhetsaspekten var några områden som lyftes fram på ett väsentligt mycket bättre sätt.

Det krävs nu att regeringarna i respektive länder gör verkstad av dessa beslut. Arktis är till skillnad från Antarktis bebodd, varför ursprungsbefolkningens delaktighet är oerhört angeläget.

För egen del hade jag önskat att vi på en punkt kommit något längre, nämligen att mer offensivt driva kravet på marina reservat. Det är en fråga som jag kommer att lyfta i andra sammanhang. Trots detta är jag ändå sammantaget mycket nöjd med det beslut som antogs.

söndag 2 september 2012

Heder åt Mellanskog som varit lyhörda

Mellanskog har visat på en lyhördhet och klokskap då de valt att avbryta avverkningen tills dess att Högsta Domstolen meddelat om man har för avsikt att ta upp ärendet eller ej.
Den bedömning som Mellanskog nu gjort minskar med all sanolikhet den hätska stämning som uppstått samt kan också leda till ett bättre dialogklimat.
Det är viktigt att rättsprocessen får ha sin gång, under den korta tid som det nu handlar om innan HD återkommer är därför Mellanskogs agerande det enda rätta.

lördag 1 september 2012

Avvakta averkning av skog vid Ojnare myr på Gotland


Frågan om skogsavverkning och kalkbrytning vid Ojnare myr på Gotland är kontroversiell. Mot varandra står kalkföretaget Nordfalk och miljörörelsen. Miljörörelsen menar att en ökad brytning av kalk riskerar få svåra miljökonsekvenser medan Nordkalk hävdar att kalkstensbrytning och naturskyddet kan fortsätta att existera sida vid sida.
En utökning av kalkbrytning har varit aktuell för såväl den tidigare socialdemokratiska regeringen som den nuvarande. Frågan har föregåtts av en lång rättsprocess vilket i somras avslutades med att Nordfalk fick tillstånd till ökad brytning. Ärendet har dock överklagats till Högsta domstolen som inom några veckor ska ge besked om frågan ska tas upp till prövning.

Jag anser att det hade varit klokt om Nordkalk avvaktat avverkningen av skog till dess att Högsta domstolen beslutat om man väljer att pröva frågan i domstol.
Det är mycket viktigt att rättssystemet får ha sin gång, vilket innebär att Regeringen inte har möjlighet att ingripa i ärendet, men ett tillfälligt stopp hade skapat mindre provokation.
 
Regeringen beslutade för två år sedan att ta bort den otydliga så kallade stoppregeln för att istället ersätta den med två nya bestämmelser som har till syfte att ge ett starkare och bättre skydd för naturgrus och våtmarker.
Som ansvarig politiker är det förstås angeläget att noga följa så att inte tillämpningen av skyddet av den biologiska mångfalden försvagas.
Skulle det visa sig vara fallet är jag beredd att verka för en lagändring.

 

tisdag 7 augusti 2012

Rätt av Regeringen att entlediga Lugnet

Det har varit ytterst pinsamt att ta del av Tillväxtverkets sätt att hantera skattebetalarnas pengar. Det är lika pinsamt att den interna kontrollen inte fungerat, att inget verkar ha reagerat och slagit till bromsen när borden dukats.
Det var rätt med ett resolut regeringsbesked att entlediga generaldirektören. Det yttersta ansvaret åvilar regeringen vid tillsättning av generaldirektörer, men också vid uppföljning och kontroll att myndigheterna utför sitt uppdrag med effektivitet, ansvar och där etik också skall vara vägledande.

torsdag 21 juni 2012

Höga Rio- förväntningar grusades

Sveriges och EU.s höga ambitioner räckte inte, trots stora ansträngningar och åratal av förberedelser.
Vid en noggrann genomläsning av de 50-sidiga dokumentet finns det förvisso en hel del positiva skrivningar, som tar upp såväl demokrati, grön ekonomi, fattigdomsbekämpning och ökad jämställdhet. Men de skarpa besluten saknas. Det är alltför diffusa formuleringar.

Detta innebär att det kommer att krävas stora ansträngningar av varje lands regeringar att prioritera miljöfrågorna och tillvarata de plattformar och utrymme som trots allt kan läsas in.
Resurser och ledarskap krävs nu mer än någonsin!

Att FN-systemet måste reformeras råder det ingen tvekan om. Det är inte acceptabelt att ett fåtal länder ständigt blockerar nödvändiga beslut. Ett antal länder fungerar mer som släpankare än motorer.

Den unga flickans ord, då hon talade till världens ledare vid Riomötet , ringer fortfarande i mina öron då hon avslutar med orden: " Are You here to save Your own face, or are You here to save us?"

måndag 11 juni 2012

Skogsfrågorna är heta i riksdagen


Nästa vecka är det dags för Riokonferensen om Hållbar utveckling.
Grön ekonomi, ekosystemtjänster,biologisk mångfald och kvinnornas delaktighet för en hållbar utveckling är några områden som är aktuella i Rio.

Denna veckan debatteras skogen i Sveriges riksdag.


Maciej Zarembas artikelserie i DN om den svenska skogen har satt skogsfrågorna högt på den politiska dagordningen, därför inbjuder Folkpartiet liberalerna till ett seminarium för att belysa olika ståndpunkter.

Tid:
Torsdagen den 14 juni kl 13-16

Plats:
Riksdagen - lokal meddelas vid anmälan

En mängd intressanta talare kommer att finnas på plats i panelen såsom Maciej Zaremba, journalist, Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen, Karin Åström vice ordförande, Naturskyddsföreningen, Peter Högberg, professor i skoglig marklära, SLU, Anders Lindroth, professor i naturgeografi, Lunds universitet, Elisabeth Salander-Björklund, vd Bergvik Skog, Jan Lundin, vd för

Rese- och Turistnäringen i Sverige, RTS samt Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.


Moderator
är Joachim Gustafsson, kommunikationschef på Karlstad universitet.

Kaffe kommer att serveras.

Obligatorisk anmälan till:senast den 13 juni.

Varmt välkomna!

söndag 13 maj 2012

Pinsamt att en stor grupp riksdagskolleger under lång tid utnyttjar inkomstgarantin

Det är pinsamt att så många riksdagsledamöter efter avslutat förtroendeuppdrag under orimligt lång tid utnyttjar inkomstgarantin. Utan att ens göra försök att söka ett arbete.
Detta var inte meningen med inkomstgarantin. Denna fråga tog jag  tillsammans med Anne-Marie Ekström upp i en motion redan 2002. Motionen ledde till att en översyn drogs igång och så småningom beslut om en förändring, som dock gäller fullt ut först efter 2014.

Heder till mina kolleger Elver Jonsson, Anne-Marie Ekström, Sverker Thorén, Marie Wahlgren och Gunnar Nordmark, några av alla de folkpartister som valde jobb istället för bidrag.

Vänsterpartiets och Socialdemokraternas före detta ledamöter är de som i högst utsträckning utnyttjar inkomstgarantin (63 procent, respektive 59 procent). 40 procent av Miljöpartiets tidigare ledamöter får försörjning genom inkomstgaranti.
Men även politiker från allianspartierna försörjs av omställningsstödet. Bland Kristdemokraternas tidigare ledamöter runt 31 procent, Centerpartiet 23 procent, Moderaterna och Folkpartiet 13 procent.

Arbetslinjen skall förstås gälla också oss beslutsfattare!

tisdag 10 april 2012

Kofi Annansfredsplan för Syrien hänger på en skör tråd. Ryssland och Turkiet har nyckelroller.

Kofi Annans fredsplan hänger på en skör tråd. En tråd som stavas Ryssland och Turkiet.
Regimen i Syrien, med president Assad i spetsen, har tillgripit brutalt våld gentemot det egna folket. Man har inte ens tvekat att förfölja och döda inne i flyktingläger, något som fått Turkiet att hota med repressalier.
Syriens tidigare bundsförvant och vapenexportör Ryssland, har ställt sig bakom Annans fredsplan.
Skall den sköra fredstråden hålla, måste Ryssland stå upp för FN och Annans fredsplan.

onsdag 7 mars 2012

Nej till svenska vapen till Saudiarabien

Jan Björklund har på ett förtjänstfullt sätt satt ned fötterna och markerat att FP inte önskar medverka till vapensatsning till diktaturer.

Ur Björklunds nyhetsbrev har följande hämtats:

"Känt sedan tidigare är att Sverige haft en omfattande export av vapen till arabiska diktaturer. 2005 ingick den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett militärt samarbetsavtal med just Saudiarabien, där det uttryckligen ingår skrivningar om att främja vapenproduktion i länderna. Avtalet är undertecknat av Saudiarabiens försvarsminister och av Sveriges försvarsminister Leni Björklund (s).

Enligt min mening är det inte acceptabelt att Sverige har krigsmaterielsamarbete med Saudiarabien. Folkpartiet kritiserade avtalet när det ingicks 2005. Avtalet var konstruerat så att det automatiskt förlängdes efter fem år, 2010, om inte endera parten beslutade att avbryta det hela. Folkpartiet krävde i regeringen att avtalet skulle hävas 2010, men Moderaterna och Centern motsatte sig detta. Avtalet förlängdes då med automatik.

När det gäller två andra liknande avtal har Folkpartiet stoppat dessa; dels ett med Jordanien och dels ett med Förenade Arabemiraten. Detta har handlat om nya avtal som skulle ingås, och alltså inte befintliga som skulle förlängas.

Folkpartiet har i ett par årtionden krävt att svensk vapenexportlagstiftning ska skärpas. Det bör införas ett starkare kriterium för skydd av mänskliga rättigheter när länder prövas för svensk försvarsmaterielexport. S, M och C har inte velat skärpa reglerna, men förra året nåddes en överenskommelse med dessa partier om regelskärpning. En utredning är på väg att tillsättas, vilket är en framgång för ett mer liberalt synsätt, ett mer värdebaserat demokratiskt förhållningssätt också när det gäller svensk försvarsmateriel.

Svensk försvarsmateriel ska få användas för att försvara frihet och demokrati. Men inte till att bekämpa frihet och demokrati.

söndag 26 februari 2012

En humanare flyktingpolitik

Bra att Folkpartiet driver på för en humanare flyktingpolitik.
Idag presenterade Jan Björklund partiets vilja att förändra lagen så att anhöriga skall slippa att utvisas om deras närmaste bor i vårt land.
Det är orimligt att exempelvis utvisa en senildement 91-årig kvinna till Ukraina, när hennes enda anhöriga bor i Sverige.
Nästa förändring som också behöver komma till stånd rör apatiska barn. Det är ovärdigt en rättsstat att inte visa stor omsorg om de som mest behöver stöd och hjälp.

tisdag 7 februari 2012

Läsplattor kan göra skillnad för många barn

Det är självklart att Folkpartiet är och måste vara  positiva till läsplattor. Det är bra att Jan Björklund förtydligat att det förstås inte handlar om att Folkpartiet skulle vara kritiska till ny teknik.

Det är för ett liberalt parti helt främmande. Däremot är det för mig och FP en utgångspunkt att det inte handlar om antingen eller. Utan det handlar om både - och. Både dator och penna.

Vem minns inte den hånfulla attityden som mötte vår tidigare partiledare Bengt Westerberg, när han hade en vision om en dator till varje skolelev?

Den visionen har nu blivit verklighet  i allt fler klasser. Förhoppningsvis skall det inte dröja alltförlänge innan alla landets elever har tillgång till en egen dator/läsplatta.

En femåring kan mycket väl knäcka läskoden på ett enklare sätt med hjälp av läsplattan. Det kan göra stor skillnad för många barn. Sökandet efter kunskap får en extra skjuts och med stöd av pedagoger, och många elevers egna drivkrafter lär man sig också så småningom att forma bokstäverna.lördag 4 februari 2012

Vattenkraftsbolagen måste ta ett större miljöansvar

Vattenkraftproducenterna måste ta större miljöansvar

Bifogar en artikel som nyligen publicerats.


Vattenkraften är en
mycket viktig energikälla i Sverige som står för nära 50 procent av vår elproduktion. Samtidigt påverkar vattenkraften våra ekosystem. I takt med att kunskapen ökar om den roll motståndskraftiga ekosystem spelar för att möta klimathotet bör vi ställa större krav på miljöhänsyn i samband med vattenkraftproduktion.
Att Sverige med vatten- och kärnkraften som bas länge haft en trygg och nära nog koldioxidfri elproduktion är en viktig förklaring till att vi kunnat bryta sambanden mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser.
Samtidigt medför vattenkraften miljökonsekvenser genom sin inverkan på miljön. Såväl vattenmiljöerna
som fisket i vattendragen påverkas påtagligt negativt. Fördämningar förändrar dels vattenmiljöerna och livsbetingelserna för djur- och växtlivet i vattnet, dels påverkar de ekosystem på angränsande marker. För Folkpartiet liberalerna är det angeläget att slå vakt om de orörda nationalälvarna och deras käll- och
biflöden, men också att säkerställa den biologiska mångfalden kring redan reglerade vattendrag.
I EU:s ramdirektiv för vatten ställs krav på god ekologisk status för sjöar och vattendrag till 2015. I kraftigt modifierat vatten, till exempel på grund av regleringar i form av vattenkraft, talas det om god ekologisk potential. För att uppnå detta har åtgärdsprogram tagits fram av vattenmyndigheterna.
Enligt miljöbalken är det kraftproducenterna som ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Samtidigt som arbetet med åtgärder pågår på länsstyrelser och myndigheter förväntar vi oss att kraftbolagen tar sin del av ansvaret för att åstadkomma lösningar för fiskens vandring och biologisk mångfald.
Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att initiera en dialog mellan kraftbolagen, miljöorganisationer och berörda myndigheter om hur både miljö- och energimål kan klaras.
Vi anser att den pågående dialogen är värdefull men menar att lagen också skyndsamt måste moderniseras, och som i andra länder innehålla en tidsbegränsning när ny omprövning ska ske. Vi anser också att tillsynen behöverutökas och efektiviseras. Vår utgångspunkt är att vattenkraften, liksom kärnkraften och vindkraften, ska fortsätta spela en viktig roll för Sveriges elförsörjning och klimatpolitik, samtidigt som den lever upp till moderna krav på miljöhänsyn.
Jan Björklund (FP)
Partiledare
Anita Brodén (FP)
Riksdagsledamot och Folkpartiets
talesperson i miljöfrågor
Nina Lundström (FP)
Riksdagsledamot i miljöoch
jordbruksutskottet
Lars Tysklind (FP)
Riksdagsledamot i miljöoch
jordbruksutskottet
Karin Karlsbro (FP)
Ordförande i Folkpartiets
miljöpolitiska
programarbetsgrupp

torsdag 26 januari 2012

Nordiskt ledarskap i klimatarbetet
Det behövs ett nordiskt samarbete kring klimat- och energiarbete för att i högre grad påverka den globala utvecklingen. Under Nordiska rådets möte den 24 januari anordnades ett seminarium om klimatarbetet. Där behandlades bland annat betydelsen av att ta i bruk förnybara energilösningar och öka energieffektiviteten för att främja grön tillväxt.

Vid seminariet belystes såväl den ekonomiska som den klimatrelaterade krisen där behov av såväl  internationella överenskommelser som politiska åtaganden är nödvändiga. Liksom innovationer och forskning.
För att främja grön tillväxt behövs offentliga och privata partnerskap och långsiktiga investeringar. Det måste finnas klara målsättningar och en vägkarta för grön tillväxt, så att resurserna allokeras effektivt.

I Norden finns en stor miljömedvetenhet, men också ett internationellt engagemang och solidaritet. Vi har alla förutsättningar att agera gemensamt och fortsätta vara föregångare inom klimat- och energisektorn samt visa på ett gemensamt nordiskt ledarskap.

Ambitionsnivån i klimatarbetet behöver höjas. Näringslivet har ofta efterlyst långsiktiga spelregler  för att våga investera i t.ex. energismarta lösningar. I Norden finns riskkapital, genom bland annat Nefco och NIB, en möjlighet för nya innovativa satsningar.

Genom samlade åtgärder kan Norden med kraft visa ledarskap.söndag 15 januari 2012

Tiden inne också för Folkpartiet att erkänna Palestina

På dagens DN-debatt skriver Centerpartiets talesperson i utrikesfrågor att partiet bytt fot och nu anser att tiden är inne för Sverige att erkänna Palestina som stat.
Jag kan inget annat än hålla med, ett ställningstagande som jag delar med åtskilliga liberaler.

Världssamfundet är enat om att fredsförhandlingar är det enda som leder till långsiktig fred.
För att komma dit behövs två jämnstarka parter. Dagens palestinska ledning på Västbanken är förmodligen den bästa motpart Israel kan få i förhandlingarna.
Vi måste göra allt för att stärka de konstruktiva aktörerna i Palestina. President Abbas, som tagit initiativ till FN-ansökan är en av dessa goda krafter. Han har gått längre än någon palestinsk president för att acceptera Israels villkor för fred.
Dessutom måste Hamas pressas för att erkänna Israels existens, samarbeta med Fatah och avstå från våld.

lördag 7 januari 2012

Nu får det vara nog- uppmuntra alla goda krafter för att stoppa våldet

Tusentals människor går man ur huse i Malmö i helgen för att markera att man tar avstånd från de våldshändelser som under den senaste tiden skett i staden. Många känner med malmöborna, vars stad numera för tankarna till grov kriminalitet istället för den härliga kuststaden, med den kontinentala känslan.
Krav har framförts på skärpning av vapenlagarna. Det är nödvändigt att detta sker, och att den så kallade amnestin för insamling av vapen tidigareläggs. Vapen i omlopp är oerhört riskfyllt.

Under årens lopp har en ökad våldsfixering skett i film- och spelutbudet, en arena där våra barn och ungdomar tillbringar mycket ledig tid på, och där de naturligtvis påverkas.
Att empatin för medmänniskan avtrubbas i takt med denna matning behöver man inte vara utbidad psykolog för att förstå.

"liberaliseringen" av alkohol och droger är ett allvarligt problem. Kombinationen av droger och en förvrängd världsbild med fokus på att våld löser problem är kuslig.
Saknas sedan närvarande, trygga, vuxna som kan vägleda och ersätts av olika gäng krävs ett stort arbete för att återskapa trygghet, hopp och framtidstro. Men också att återskapa en människosyn som känns självklar för många av oss att "inte göra mot andra vad du inte vill att andra skall göra mot dig".

Det är viktigt att vi uppmuntrar och stöttar alla goda krafter, ideella som politiska, som har till syfte att bygga det goda samhället. Krafter som tar hand om ungdomar på idrottsklubben, till andra krafter som driver skolsatsningar. förbättrad integration och fler jobb.