måndag 26 november 2012

Tacksamhet och glädje över FP:s ja till en uppgradering av Palestinas status i FN

Följande citat är hämtat från svt.se

"Regeringen har varit splittrad i synen på Palestinas närvaro i FN. Avgörande för regeringens ställningstagande är att folkpartiet ändrat hållning i frågan. Folkpartiledaren Jan Björklund säger nu att han kan tänka sig att Sverige ger Palestina en permanent observatörsstatus i FN. Det betyder att Palestina får samma ställning som Vatikanstaten, som är observatör i FN utan rösträtt.

Björklunds motivering till partiets omsvängning är att tiden är inne att ge president Abbas erkännande för de fredsansträningar han visat och att en uppgradering av Palestinas status är en lämplig markering från världssamfundet.

 Mycket känsloladdad

Synen på Palestina är en mycket känsloladdad fråga inom Alliansen. Inte minst i Folkpartiet som av tradition i första hand ställer sig på Israels sida. Men flera folkpartister har avvikit från partilinjen och skrivit debattartiklar om att Sverige måste uppgradera Palestina och i nästa steg erkänna Palestina som en stat.

En av dem som under lång tid drivit Palestinas sak är riksdagsledamoten Anita Brodén, som är mycket nöjd med partiets omsvängning. Hon säger till SVT att om den palestinske presidenten Mahmoud Abbas inte får ett erkännande för sina fredsansträngningar hade det indirekt gett Hamas en legitimitet.

Kristdemokraterna har gradvis närmat sig Folkpartiets hållning när det gäller uppgraderingen av Palestinas status i FN. Centerpartiet sticker ut i Alliansen med ett stämmobeslut som kräver att Sverige erkänner Palestina som en stat. Därmed står Centern på samma sida som de rödgröna partierna i riksdagen.

söndag 25 november 2012

Klimat och fred högt på agendan under veckan

Klimatmötet i Doha och den förmodade omröstningen om Palestinas status är två av de riktigt tunga frågorna med bäring på framtiden som kommer att vara i händelsernas centrum i veckan.
Min innerliga förhoppning är att representanter för FN:s medlemsländer, tillika åtskilliga världsledare skall inse det allvarliga läget i världen,. Världsbankens senaste rapport  handlade om en förmodad genomsnittlig temperaturförhöjning på 4 grader vilket, om inte en mängd åtgärder snabbt vidtas, bli katastrofal.
Vid FN:s generalförsamling förmodas Palestinas( PA:s) president Mahmoud Abbas, lägga fram ett förslag om en uppdatering av statusen till en så kallad Vatikanstatssatus.
I ett rådande läge och efter otaliga ansträngningar från Abbas sida och när Hamas i regionen fått ökat förtroende, är det nödvändigt för en framtida fredsförhandling, att president Abbas får detta erkännande, som Palestinas representant för en mer pragmatisk linje och där erkännandet av varandra som stater varit en given utgångspunkt.

onsdag 21 november 2012

Den förmodade vapenvilan har bytts ut mot nya terrorhandlingar

Våldet har eskalerat, nu senast har en explosion inträffat på en buss i TelAviv där minst tio personer skadats eller dödats. Detta är helt oacceptabelt och ytterligare en mänsklig tragedi.
Människorna i regionen har upplevt nog av våld och terrorhandlingar. Nu vilar ett stort ansvar på parterna att stoppa alla former av våld och vedergällning. Krav från omvärlden och tillresta förhandlare måste respekteras.

tisdag 20 november 2012

Vapenvila i Gaza! Måtte det också leda till fördjupade fredsförhandlingar.

Efter en veckas dramatik, där över hundra människoliv skördats , tusentals människor sårats och där skräckdygnen med all sannolikhet satt oerhört djupa själsliga sår , nåddes omvärlden av budskapet att en vapenvila ingåtts mellan Israel och Hamas.

Ett oerhört välkommet besked, där planen nu är att vapenvilan skall träda i kraft ikväll klockan 23.00.

Parterna har skyllt på varandra. Israel har givetvis rätt att försvara sig, men det finns också en annan realitet , där övervåld, blockad, ockupation och avsaknad av frihet föder frustration, desperation och i värsta fall extremism.

Mahmoud Abbas, palestinska myndighetens president, har under lång tid fört en kamp för en tvåstatslösning, stopp på bosättnings och ockupationspolitiken. När detta misslyckats har han till slut valt att vända sig till FN.

Förmodligen kommer PA i slutet av nästa vecka ansöka om en uppgradering av FN-status till en s.k Vatikanstatsstatus. Det skulle för Palestinska myndigheten under ledning av Abbas vara det stöd som krävs för att återigen sätta sig vid förhandlingsbordet, i någon mån som mer likvärdiga partner,  för fördjupade fredsförhandlingar.

Att vapenvilan idag beslutats tänder ett hopp att utsikterna för en uppgradering av Palestina i generalförsamlingen ökar.

I denna process har jag en from förhoppning att såväl Sveriges regering som EU skall ta vara på detta tillfälle, och därmed bidra till ökade möjligheter för en varaktig och rättvis fredlig lösning.President Abbas, har pekat på dialog , demokrati och vilja till stora eftergifter samt ständigt fördömt Hamas våldsmetoder.

Det borde uppmuntras.onsdag 7 november 2012

Välkomna beslut ang. åldersdiskriminering och personer som utsattes för övergrepp i samhällsvården

Idag debatterades, och beslutades,  bland annat två viktiga ärenden som berör många personer.

Vi har all anledning att fira att vi idag tagit ett viktigt steg för att ta bort ytterligare en diskriminering i vårt land. Nämligen åldersdiskriminering.
Det är inte rimligt att det fortfarande är så att äldre personer rikserar att behandlas på ett annat sätt inom sjuk- och hälsovården, eller att en person som uppnått mogen ålder skall vara förhindrad att teckna allehanda avtal.
Tack Erik Ullenhag och Barbro Westerholm som kämpat väl för att få en ändring till stånd.

Idag antogs också en ny lag om ersättning av staten på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga.. Placeringen, där övergreppet skall ha skett för att få ersättning, gäller placeringen från 1 januari 1920 tom 31 december 1980. Det blir ett schablonbelopp på 250.000, och en särskild nämnd skall handlägga och besluta i ersättningsfrågorna. Detta skall träda i kraft 1 januari 2013.

Jag är förstås väldigt glad att också en ekonomisk upprättelse nu blir verklighet, då jag engagerat mig i frågan under ett antal år.
En stulen barndom kan aldrig ersättas, men förhopppningsvis kan denna ersättning visa att samhället sökt ta sitt ansvar för en upprättelse.

torsdag 1 november 2012

Vargen väcker känslor, som kan leda till politiska övertramp

Att vargen väcker känslor är inget nytt, men att också en hyfsat erfaren politiker drabbas av ett politiskt övertramp på grund av detta, blev för mig en ny erfarenhet.
Bakgrunden var en väl övervägd debattartikel kring vargfrågan. Varje ord hade vägts på guldvåg för att inget skulle kunna misstolkas. Antalsfokusering fanns inte, utan betoning på det egentliga målet: att uppnå en gynnsam bevarandestatus för våra rovdjur i allmänhet, och vargen i synnerhet.
Så gott var allt väl- tills jag uppmärksammade en i mitt stycke olycklig rubricering.
Som politiker är jag väl medveten om rollfördelningen mellan media och politiken, ändå trampade jag i klaveret och kritiserade media för rubriksättningen.
Fel av mig förstås, ett övertramp som jag beklagar, och hoppas när det ånyo kan hetta till i andra frågor att jag har fått mig en viktig lärdom.

Ett dynamiskt Nordiskt Råd


 

 
Under Nordiska rådets session i Helsingfors antogs flera viktiga reformer.

Ett framåtsyftande miljöhandlingsprogram med fokus på Grön samhällsutveckling, klimatförändringar och luftföroreningar, biologisk mångfald, ekosystem och havsförsurning samt hälsa och miljöfarliga avfall  antogs.

 

Utrikesministrarna bedyrade sitt engagemang i Arktisfrågan genom Arktiska Rådet,  statsministrarna lovade arbeta mer med energieffektivitet och och  miljöministrarna  påvisade att man igångsatt arbetet utifrån beslut som togs vid FN:s miljökonferens i Rio.

 
Ett särskilt möte mellan miljöministrar och det civila samhället, däribland miljöorganisationer utlovades.

 
En fråga som vållade viss debatt rörde en gemensam alkohol och tobakspolitik. Med stor majoritet beslutade Nordiska Rådet det förslag som Välfärdsutskottet arbetat fram som bland annat innebär

mer forskning kring alkoholmissbruk

alkolås i alla nordiska länder

ett påbörjat arbete inför ett tobaksfritt Norden 2040

upprätta en plan för alkoholminskning med 10 %

0,2 promille för alla motordrivna fordon på väg och vatten

 
Andra frågor som upptagit en stor del debattinlägg har gällt ett gemensamt krafttag för att minska ungdomsarbetslösheten. Den svenske statsministern utlovade ett toppmöte i maj kring dessa frågor. Sverige kommer att bli ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2013 och har i sitt ministerprogram pekat ut ungdomsarbetslösheten, utanförskap, gruv- och mineralnäring samt miljöfrågorna.