söndag 29 mars 2009

Sverigedemokraternas rätta ansikte

Det är bra att en ordentlig granskning sker av Sverigedemokraterna.

Jimmy Åkesson med flera har försökt tvätta bort SD:s främlingsfientliga profil .Opinionsmätningar under det senaste året har pekat på att SD skulle kunna lyckas inta en plats i riksdagen 2010. Många av oss har upplevt en stor oro inför denna utveckling. Det är därför välkommet att en granskning skett som tydliggör den främlingsfientliga inställning som är förhärskande inom partiet.

Lars Leijonborg tog debatten med främlingsfientliga partier i en tidigare valrörelse.

Alla riksdagspartier bör vara beredda att ta dessa debatter i kommande valrörelser. Argumenten och bevisen finns att Sveridemokraterna är främlingsfientliga.

tisdag 24 mars 2009

Fler vuxna i skolan

I dagens radionyheter redogjordes för en undersökning rörande betydelsen av fler vuxna på raster och i skolmatsalar. Klassmorfar och klassmormor har en enorm betydelse.
De skapar trygghet, de upptäcker mobbning och bakomliggande orsaker till ett visst beteende.
De ger dessutom läraren möjlighet att få ägna sig åt kunskapsinlärning, istället för att tvingas påbörja lektionen med konfliktlösning.
Många elever vittnar om att de tack vare en vuxennärvaro på rasterna struntat i att påbörja ett bråk, " då det inte varit någon idé".
Klassmorfars närvaro beräknades i reda pengar vara värt hundra tusen kronor årligen.
Varje enskild elev som slipper uppleva sig förorättad eller mobbad kan inte räknas i pengar. Det lidande bär de ofta med sig hela livet.
En ökad satsning på vuxennärvaro är därför nödvändigt.

fredag 20 mars 2009

Ungdomsriksdag


Det har varit ett ovanligt ungdomligt inslag i riksdagen idag. Ungdomens riksdag samlade 349 ledamöter från 145 klasser och 61 orter. Orter från norr till söder var representerade.

Jag fick förmånen att sitta ordförande vid ett av miljöutskotten. Under knappt två timmar diskuterade och beslutade utskottet att anta sex och avslå två av de inskickade klimatmotionerna. Motionerna handlade om allt från glödlampor och sopsortering till regnskogar och genmodifierade grödor. Kul att uppleva att också miljöarbetet i EU togs upp i flera motioner men också att uppleva ungdomarnas engagemanget och medvetenheten om klimatsituationen.

onsdag 18 mars 2009

Minns Gaza

Idag anordnade Amnesty, Diakonia, Kvinna till kvinna och riksdagens Israel-palestinska nätverk ett seminarium om Gaza. Fyra starka inledningsanföranden angav tonen.
Gaza får inte falla i glömska. Brott mot internationell rätt måste utkrävas. Blockade och ockupationen måste upphöra. En politisk vilja är nödvändig.

Brian Dooley, Amnesty, förmedlade smärtsamma berättelser om hur vit fosfor och splitterammunition används mot befolkningen.
Lena Ag från Kvinna till kvinna pekade på ockupationen som en kärnfråga. Rädda Barnens Elisabeth Dahlin beskrev ett lamslaget, isolerat samhälle och avslutningsvis manade Bo Forsberg från Diakonia den samlade politikerraden att göra något- nu.

Det finns förväntningar på Sverige och på EU. Vi får inte svika dessa människor som förlitat sig på att internationella humanitära lagar inte bara är tomma ord.
Gazakrigets offer behöver oss mer än någonsin.

tisdag 17 mars 2009

solpanel på riksdagens tak


Har motionerat om att installera solpanel på riksdagens tak. Som en viktig symbolhandling för att visa att Sveriges beslutsfattare har en tilltro till ny teknik inom den förnybara sektorn.

I dagens (SvD) läser jag att " solenergin går mot en strålande framtid". En inspirerande läsning.
I Spanien ökade investeringarna under förra året med 285 procent. Man har tagit 41 procent av världsmarknaden på solceller. Spanien har givetvs andra förutsättningar, men politiska beslut har definitivt medverkat till den stora ökningen.
Alla nya bostäder skall generera 30-70 procent av varmvattenbehovet genom solenergi . Dessutom är det möjligt för den enskilde att sälja solel till elnätet till garanterat pris
För ett tag sedan besökte jag REC i Arvika, ett norskägt företag som tillverkar solcellsmoduler . Företaget har den snabbaste tillväxten i sitt slag i Europa.

Den nya tunnfilmstekniken utvecklas i Kista i samverkan med Chalmers.

Framtiden skulle kunna bli ljus inte enbart för en mängd innovativa,gröna företag utan framförallt för klimatet.
Då krävs så väl symbolhandlingar och attitydförändringar men framförallt långsiktiga, politiska beslut.

söndag 15 mars 2009

Vildmarksmässa och friluftsliv

Vid Älvsjömässan i helgen inspireras man till friluftsliv och äventyr. Fiske, skärmflygning, paddling och klättring fångar mångas intresse. Men också byggelevernas flytande bastustugor.

Tack vare en paneldebatt, anordnad av Svenskt Friluftsliv, fick jag en extra anledning att ta mig ut till Älvsjömässan i fredags.

Svenskt friluftsliv är en paraplyorganisation för 21 organisationer, tillsammans har man hela två miljoner medlemmar. Varje dag, året om, engageras unga och gamla att röra sig, att ta sig ut i naturen, att förstå Allemansrätten och få möjligheter att odla ett intresse oftast tillsammans med nyvunna vänner.

För detta erhåller Svenskt Friluftsliv 25 miljoner kronor i statsstöd. Att jämföras med idrottsrörelsens dryga miljardstöd.

En nyligen genomförd forskning har påvisat att ohälsan ökar på grund av minskad rörlighet och kostar vårt samhälle ca 6 miljarder kronor årligen. Det är dags att uppvärdera friluftslivet.

Friluftsliv och hälsa hör ihop, men också friluftsliv och livskvalité.


www.merfriluftsliv.nu

fredag 13 mars 2009

upprörda pensionärer

Det mullras rejält i pensionärsleden på grund av jobbskatteavdraget. Bakgrunden till avdraget handlar om att stimulera så många som möjligt att komma ut i arbete och att därmed öka vår ”gemensamma kaka”. I goda tider höjs pensionerna, men riskerar samtidigt att sänkas i sämre tider. Dagens besked från Försäkringskassan pekar på en minskning av pensionerna med ungefär samma belopp som de gångna årens höjning, garantipensionerna undantagna.

Avdrag för extra kostnader som ett yrkesarbete innebär är helt rimligt. Lika rimligt är det att betrakta pensionen som en innestående lön.
En annan konstruktion kan därför vara nödvändig som ger likvärdig skatt, arbetsavdrag samt höjda garantipensioner
Regeringens satsning på ökad valfrihet i omsorgen, fler boenden, äldreforskning och garantipensionshöjningens första steg skyms av jobbskattefrågan.
Det gagnar ingen.

Även andra aspekter är viktiga att lyfta upp, som till ex. pensionärernas ställning inom facket
se från Politikerbloggen här

onsdag 11 mars 2009

Klimatet kräver resoluta beslut

I takt med förberedelserna inför Köpenhamnsmötet och klimatmötet, duggar eller snarare strömmar det in oroväckande rapporter från olika hörn av världen.
Bolivia och Arktis för att nämna ett par exempel. Glaciärsmältningens konsekvenser kan vi bara ana.
2400 forskare är nu samlade i Köpenhamn för att ge de senaste forskningsrönen. Man har inga goda nyheter att förmedla, utan budskapet är kärvt.
Det krävs dramatiska åtgärder för att säkerställa att ekosystemet inte kollapsar.
Den idag presenterade klimat och energi propositionerna visar att regeringen tar frågan på största allvar.
Visionen är att Sveriges nettoutsläpp år 2050 är noll. Denna inriktning innebär att Sverige tar ledningen för att genomföra de globala utsläppsreduktioner som är nödvändiga på lång sikt.

Att Sverige fortsätter, och ökar, koldioxidbeskattningen är konsekvent och rätt. Vi måste med ekonomiska styrmedel peka med hela handen i en hållbar riktning. Jag är övertygad om att Sveriges jord- och skogsbrukare som på kort sikt kommer att förlora ekonomiskt snabbt inser att man faktiskt kan vända detta till såväl en ekologisk som ekonomisk fördel.

Syntetisk, biobaserad diesel eller biogas kan relativt snabbt förverkligas på gårdar, i bygder och på regionnivå. Brålanda i västsverige är ett positivt exempel.

Kreativa företagare har allt att vinna, att klamra sig fast i ett fossilberoende är däremot inte ett vinnande koncept.

lördag 7 mars 2009

Kvinnan i fokus

Kvinnodagen den 8:e mars är i antågande. Visst har vi kommit långt i vårt land. Vi har mycket att vara stolta över; ett parlament med god jämställd representation, politiska beslut som underlättar för såväl kvinnor som män att kunna kombinera familjeliv med arbetsliv.Däremot är det likväl ett faktum att många kvinnor är mycket utsatta i kulturer där kvinnan skall underordna sig mannen. Vi är inte befriade från detta synsätt i Sverige. Pågående arbete i förskolor och skolor har en stor betydelse för att bryta dessa tradiotioner och synsätt, men lika viktigt är det att frågan förs upp på agendan vid olika internationella fora. EU-ordförandeskapet kan ge en unik chans.Jag är besviken över att inte tillräcklig hänsyn tagits till utsatta kvinnor i samband med asylprocesser i vårt land. Exempeln är många där utsatta kvinnor blivit utvisade trots att man kunnat påvisa de "straff" och det våld som de förväntas utsättas för när de återvänder.

En ensam mamma med barn utvisas till krigshärjade Kongo. En ung flicka som utsatts för övergrepp av sin far utvisas till ett liv tillsammans med honom.Det krävs en ökad humanitet i vår asylpolitik.Det krävs också en ökad världsvid humanitet för att tillvarata kvinnors och barns utsatthet i samband med krig och väpnade konflikter.

Den senaste invationen i Gaza talar sitt tydliga språk.

torsdag 5 mars 2009

Äntligen en sammanhållen havspolitik

Det är mycket positivt att Havspropositionen nu har lagts fram. En fråga som engagerat så många under ett stort antal år. Under förra mandatperioden, när vi var i opposition, krävde vi att den socialdemokratiska regeringen skulle vidta kraftfulla åtgärder för att rädda Östersjön och Västerhavet.
Vi varnade för algblomning, torskdöd, överfiske, övergödning och ökande oljetransporter.
I dagens havsproposition står miljön i centrum liksom ett långsiktigt hållbart nyttjande av havets och kustområdenas resurser.
Åtgärder som vi redan vidtagit ingår som delar i en helhet- med syfte att få friska , välmående hav. Havsmiljarden har anslagits för att få fart på åtgärder. Havsmiljöinstitutet har inrättats, med huvudsäte i Göteborg, för att samordna forskning och åtgärder och en havsmiljöambassadör har tillsatts för att driva på och förankra Sveriges internationella arbete.

Från de röd-grönas håll kommer vi väl säkerligen att få höra att " det är för lite och för sent". Det slitna uttrycket skulle isåfall i allra högsta grad falla tillbaka på den tidigare regeringen.

Det skall bli intressant att ta del av miljörörelsens kommentarer. De har krävt såväl en satsning på haven som en havsmyndighet.

Vi satsar nu med stor kraft på havsmiljön och öppnar upp för en havsmyndighet. Det vore ju trevligt att någon gång kunde få credit för våra miljösatsningar.

måndag 2 mars 2009

Salmonella - danskar uppmanas köpa svenskt

Debatten om salmonella är högaktuell i Danmark. Nyligen dog fyra åldringar i Danmark på grund av salmonellasmittad korv. Det danska Livsmedelsverket har dessutom funnit 12,9 % salmonella i danskt fläskkött (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet)

Sverige har ett mycket bra salmonellakontrollsystem. Detta har vi också slagits för i Bryssel. Undersökningar visar att andelen salmonellasmittade nötkreatur, svin och fjäderfä är mindre än 1 procent. Salmonellabakterien finns i naturen hos t.ex. fåglar och gnagare och i många foderråvaror. Detta gör det omöjligt att totalt utrota salmonellan.

Vi kan lägga en rå äggula på råbiffen, göra egen majonäs eller smaka på sockerkakssmeten.

EFSA, europeiska livsmedelsmyndigheten, presenterade för något år sedan en rapport som visade att 90 % av de spanska äggen hade salmonella, 62 % av de tjeckiska äggen var smittade och 55 % av de polska.

Ända sedan 1961 följer den svenska salmonellakontrollen en särskild lagstiftning. Lagen innebär att livsmedel som är smittat med salmonella inte får säljas. Salmonellakontrollen bygger på att hela produktionen kontrolleras – avelsdjur, foder, uppfödning, djurhållning och slakt.

Om man finner salmonella hos svenska djur, så spärras hela gården av. Efter en utökad provtagning saneras besättningen. Gården desinficeras och hålls sedan avspärrad tills smittan är helt borta. Kontroll sker också på svenska styckningsanläggningar. Allt detta syftar till att inget salmonellasmittat svenskt kött ska nå konsumenten.

Eftersom salmonellaläget i Sverige är så bra så har EU-kommissionen gett Sverige rätt att kontrollera kött, kyckling och ägg som importeras till Sverige. Detta gäller dock inte köttberedningar , så läggs den råa lövbiffen i lite marinad kan den importeras till Sverige utan salmonellafrihetsintyg.

Något att tänka på när man står framför charkdisken nästa gång.