torsdag 29 januari 2009

Miljöpolicy lyfter Nordiska Rådet

Jag befinner mig just nu på Island. Ett land där kaos råder. Både politiskt och finansiellt.
Island står, trots dessa bekymmer, som värd för Nordiska rådets tvådagarsmöte. Många diskussioner, analyser och informationer har handlat om den isländska krisen. Regeringen har avgått, nyval planeras.

Men mitt i denna turbulens togs också viktiga framtidsfrågor upp.

Bland annat antog Nordiska rådet en ambitiös miljö och klimatpolicy för Ministerrådet och Nordiska Rådets egna verksamhet. Det kändes mycket inspirerande och glädjande, inte minst med tanke på att det var min motion som låg till grund för detta beslut.

Miljö- och klimatpolicyn berör allt från energiförbrukning och avfallshantering till att utarbeta modeller för att ha fler digitala möten men också lämplig modell för klimatkompensation i de fall man använder sig av flygresor.
- För att vara trovärdiga i det globala klimatarbetet är det viktigt att också göra insatser i närområdet. Inför FN:s stora klimatmöte i Köpenhamnsmötet visar nu Norden att vi tar dessa frågor på fullt allvar.

onsdag 28 januari 2009

Västra Götaland blir förebild

Idag har Alliansens partiledare klargjort synen på regionfrågan. Det var ett välkommet besked.
Västra Götalandsregionen, som tillsammans med Skåne varit försöksregioner, permanentas härmed. De lyfts också fram som modeller och goda förebilder för nya regionsbildningar. Det känns inspirerande för mig som tror på den folkvalda modellen, där en region kan ha tillräckligt med muskler för att kunna satsa på sjukvård, kultur, näringslivsutveckling och infrastruktur.
Det människor förväntar sig är kostnadseffektiva samhällsorgan med ansvar för invånarna. Västra Götaland är ett gott exempel, och får nu chans att utvecklas ytterligare efter dagens positiva besked. (DN)

tisdag 27 januari 2009

Nollutsläpp i Sverige och klimatinvesteringar utomlandsI en IVA-rapport(ingenjörsakademien) skriver Harry Frank att det i Sverige skulle vara möjligt att inom 30-40 år minska den fossila delen av växthusgasutsläpp med 60-70 procent. (DN)
Transportsektorn står för den högsta andelen utsläpp. Jag är övertygad om att elbilen är en viktig nyckel, och genombrottet kommer förmodligen att komma mycket snart.
Barrack Obama har en vision att USA skall ha en miljon elbilar fram till 2015. Den utmaningen borde också EU kunna anta. Parallellt med nationella satsningar är det viktigt med fortsatta satsningar och investeringar i andra länder, inte minst i utvecklingsländerna. CDM-projekt(clean develope mechanism)bör därför utvecklas så att hållbar energi kan introduceras globalt. Att få tillgodogöra sig dessa satsningar kommer inte att hindra nationella åtaganden, då marknadstrycket och teknikutvecklingen att övergå till miljövänliga alternativ kommer att påskynda denna utveckling.

fredag 23 januari 2009

Fredsseminarium i riksdagen

I torsdags anordnade ett fredsnätverk i riksdagen (SÄRK- llskapet Riksdagens kvinnor mot Krig) i samarbete med Kristna Fredsrörelsen ett mycket välbesökt fredsseminarium.
Fredsforskare samt representanter för SIDA och UD medverkade.
Det framkom bland annat att ;
¤ ickevåldsuppror är dubbellt så verksamma som våldsamma, väpnade metoder
¤ det krävs "early action" inte enbart " early warning"
¤ det råder forskningsluckor kring fredsforskning bl.a vad gäller små och tidiga initiativ
¤ exkludering och isolering inte är en framkomlig väg att gå

I samband med seminariet fanns möjlighet att underteckna följande uttalande:

Uttalande angående situationen i Gaza

Det är med sorg och bestörtning vi följt de senaste veckornas krig i Gaza. Fler än 1300 palestinier och 13 israeler, däribland många civila har fått sätta livet till, mer än fyratusen människor har skadats, varav hälften kvinnor och barn. Sjukhus, skolor, moskéer, FN- byggnader och privata hem har raserats. Såväl kassamraketer riktade mot Israel som ett oproportionerligt våld riktat mot Gaza anses strida mot folkrätten.
Sedan ett par dagar tillbaka råder en bräcklig vapenvila vilken har antagits ensidigt av båda parter och där risken för återupptagna strider måste uppfattas som överhängande.
Vi anser inte att konflikten kan lösas militärt då det enbart leder till mer lidande och minskade möjligheter att uppnå en varaktig fred. Gigantiska mänskliga och materiella förluster har redan skördats.

Vi kräver därför att det internationella samfundet sätter press på parterna att avstå från vapen, inleda ett arbete för att uppnå en rättvis och hållbar fred samt förväntar oss att Sverige, EU och den nya administrationen i USA tar ett stort ansvar för att stödja parterna i detta arbete.

Vi kräver att en oberoende undersökningskommission tillsätts för att undersöka om det våld som brukats och de stridsmedel som använts är ett brott mot folkrätten; samt att ansvar för detta då utkrävs.

Vi kräver slutligen att gränser till Gaza öppnas för humanitärt bistånd och att blockaden hävs, samt att åtgärder vidtas för att förhindra insmuggling av vapen.

tisdag 20 januari 2009

Ja, vi kan - Yes we can

Barack Obama har under sin valkampanj lyckats både entusiasmera väljarna samt ingjuta hopp och ny framtidstro. Idag blir han USA:s 44:e president.

Förmodligen kommer Obama att bidra till att omvärldens syn på USA förbättras avsevärt, då hans föregångare George W. Busch, inte minst genom sitt agerande i Irak och genom det proklamerade kriget mot terrorismen skapat en mycket negativ bild av landet. Madeleine Albright, tidigare utrikesminister ger den blivande presidenten ett antal goda råd för att lyckas i sina ambitioner.
Utmaningarna och förväntningarna är dock gigantiska. Miljö och klimatutmaningen, den finansiella krisen och Mellanösternsituationen för att nämna tre tunga uppgifter som kräver en lösning.

Men Obama har folkets stöd, han har kraften och viljan och han har sist men inte minst en vision. En vision om en bättre värld, oavsett hudfärg, oavsett bakgrund, religion eller sexuell läggning. Och han har uttryckt sin tilltro till diplomati istället för krigshandlingar, vilket sammantaget bådar gott.

Ett amerikanskt mediehus, National Journal Group, har undersökt hur de olika senatorerna röstat i olika ekonomiska, sociala och utrikespolitiska frågor.
Det visade sig att senator Obama var den allra mest liberale senatorn i USA.

I juni går Sveriges folk till valurnorna. Denna gång gäller det Europaparlamentsvalet.
Då är det vår tur att visa att vi kan ! Att ingjuta framtidstro och hopp , tydliggöra vår vision om samarbetets möjligheter för miljön, för freden och för brottsbekämpningen.
Då är det vår tur att lyfta fram ökade möjligheter till samverkan också mellan EU och USA. Det är en uppgift som vi ser fram emot att ta.
Grattis Barack Obama och "God Bless You".


(SvD)

måndag 19 januari 2009

Bräcklig vapenvila- stora diplomatiska insatser krävs

Efter tre fasansfulla veckor har en bräcklig vapenvila proklamerats. Krigets offer är som alltid ett stort antal civila. Mer än 1300 palestinier ,varav 370 barn samt 13 israeler har fått sätta livet till. Stora svårigheter har mött de organisationer som varit beredda att bistå med humanitära hjälpinsatser. Det är en fasansfull förstörelse säger Kjell Jonasson från Svenska kyrkan.
(DN)
Under den närmaste tiden krävs enormt stora diplomatiska ansträngningar för att uppnå en ömsesidig vapenvila. Det innebär eftergifter och vinster för båda parter.
När skall man vara mogen nog att kunna föra en dialog, enas om att raketbeskjutningar skall upphöra men också vara överens om att blockaden skall upphöra? Fram tills detta kan ske får informella förhandlingar och hemliga möten ske.
Humanitär hjälp måste tillåtas komma in i Gaza. Människor måste få hjälp att resa sig ur ruinerna och få en chans att bygga upp sina hem, sitt samhälle, samt slippa vara instängda resten av sina liv.
Det är en mänsklig rättighet.
(SvD)


fredag 16 januari 2009

Lycklig skilsmässa

Under torsdagen högtidlighölls 1809-års skilsmässa mellan Finland och Sverige. En skilsmässa med ett lyckligt slut, trots år av umbäranden. Horace Engdahl, Svenska Akademiens avgående ordförande påminde oss som var samlade i riksdagens plenisal om historien som kantats av svensk stormaktskänsla, finsk kamp, men också om vår månghundraåriga gemensamma historia. Något att bygga vidare på inför framtiden, inte minst i det gemensamma EU-samarbetet. Det går att lösa grannfejder.

Gazadrama

I Gaza utspelades ännu en dramatisk dygn inför våra ögon. En dag då Israels bomber fälldes över UNRWA, FN:s kontor i Gaza. Den mycket upprörde generalsekreteraren för FN Ban Ki Moon, krävde omedelbar vapenvila.
Det finns inget försvar för det våld och den förstörelse som nu sker i Gaza. Hamas har nu meddelat att man är villig att gå med på en 1-årig vapenvila, under förutsättning att blockaden av Gaza hävs.
Omvärlden måste nu se till att en vapenvila blir verklighet och att Israel tar sitt ansvar. EU trojkan med Carl Bildt i spetsen har en nyckelposition.

tisdag 13 januari 2009

Vi tror på Europa

Igår presenterades folkpartiets förslag till EU-program. Ett förslag som innehåller 87 punkter inom en mängd olika områden- allt ifrån energi/klimat/miljö till brottsbekämpning , fred och minskat krångel.
Folkpartiet tror på europasamarbetet, vilket vi vill visa på ett tydligt sätt.

Det som igår presenterades var dock enbart ett förslag, ett förslag som nu är ute på remiss i hela landet.
Länsförbund, Gröna liberaler och enskilda medlemmar har nu möjlighet att föreslå förändringar.
En slutgiltig ställning kommer att tas vid folkpartiets Partiråd den 6-7 februari.
Det kommer att bli ett spännande partiråd, och jag är ganska övertygad om att det kommer att justeras en hel del på framförallt energiområdet.
Folkpartiets förra partiråd förde fram vikten av en mångfald inom energiområdet. Det är viktigt att det framkommer också i detta manifest.
Kärnkraft kan behövas, men det är inte den enda lösningen. Vi kommer att behöva satsa också på sol, vind, våg, bio och geotermisk energi.

söndag 11 januari 2009

Det är dialog som krävs
Äntligen har omvärlden insett att det är dialog inte isolering som är vägen till fred

Det pågående kriget mellan Hamas och Israel kan bara lösas genom dialog, förhandling och försoning, inte genom isolering, raketer och granater.


Vid mitt besök i Gaza för knappt ett år sedan fick jag tillfälle att besöka en familj. På bilden syns några av barnen. Lever de? Vad har hänt med dem?

Vi samtalade om livet, jämförde våra världar samt delade en härlig måltid innan jag före mörkrets inbrott med hjälp av FN-eskort tog mig tillbaka till gränsposteringen.

Mina tankar har varit hos denna ”min Gaza-familj” under den senaste tiden. Jag har förgäves försökt få kontakt, försökt få reda på om alla är bibehållna, om huset står kvar. Men hittills har mitt sökande varit förgäves.
Hur många Gazafamiljer lider inte dessa dagar? Antalet döda närmar sig tusentalet, skadade långt fler.

Att Hamas bröt vapenvilan och fortsätter att skicka Kassamraketer in på israelisk mark, kan aldrig rättfärdigas. Den skräck och skada som dessa raketer åstadkommer är enorm.
Att Hamas inte accepterade FN:s resolution om vapenvila är dessutom bedrövligt.

Den israeliska vedergällningen, med dess övervåld kan ingen heller rättfärdiga.
Det stärker enbart den gamla tesen att våld föder våld. Att också Israel vägrade att acceptera FN-resolutionen är lika bedrövligt.

Skall en lösning komma till stånd krävs stora ansträngningar från såväl det israeliska som det palestinska samhället.
En total vapenvila krävs omgående för att få tid att arbeta fram en varaktig och rättvis fred.
Utrikesminister Carl Bildt gör stora ansträngningar tillsammans med representanter för EU, FN, USA och Ryssland. Man tror på dialog och inte isolering. Det är helt rätt och känns mycket bra, också med tanke på att jag för ett par år sedan ” hängdes ut” som den borgerliga politikern som ville tala med Hamas.

En varaktig och rättvis fred kan endast uppnås när dialog och förhandling blir verktyg.

torsdag 8 januari 2009

gaskriget igång- igen

Att brist på energi kan ge upphov till allvarliga kriser upplever vi återigen.
Ryssland anklagar Ukraina för gasstöld. Ärendet har hamnat på högsta politiska nivå, då gaskranarna återigen skruvats åt.Det mesta av Rysslands gasexport går via Ukraina till ett antal länder, vilket fört med sig att många drabbats . Ett av de värst drabbade länderna är Bulgarien, där gasbristen ledde till att minst 45 000 hushåll saknar centralvärme samtidigt som temperaturen i huvudstaden Sofia sjönk till minus 14 grader under natten till torsdagen. Människor har till och med frusit ihjäl.
Beroendeställning skapar utpressningssituationer och visar med all önskvärd tydlighet hur viktigt det är med en bredd och mångfald på energiområdet. Att ha möjligheter att både importera från flera länder men också att arbeta oförtrutet med att ta fram olika alternativa, och miljömässigt hållbara, energikällor.
Det låter sig inte göras i en handvändning- men det är den enda säkra vägen att slå in på.

måndag 5 januari 2009

Larmrapporterna överskuggar allt annat just nu

Klimatrapporten, miljöprogrammet, havspropositionen och landsbygdsstartegin- alla så viktiga och frågor som engagerar mig så oerhört. Har jobbat en hel del med dessa rapporter under julhelgen.
Men Gazarapporteringarna tar överhand för mig just nu.
Den norske läkaren Mads Gilberts beskrivning av situationen är smärtsam att ta in.
Fick precis nu ett sms från honom där han vädjar om omvärldens hjälp.
För ett par timmar sedan bombades en grönsaksmarknad, 20 döda och 80 skadade.
25 procent av de döda är kvinnor och barn, 45 procent av alla skadade är kvinnor och barn.
Han har aldrig i sitt liv upplevt något så fasansfullt som det han nu upplever, och han har långårig erfarenhet från Afganistan, Beirut och Irak.

Måtte de olika mötena med beslutsfattare leda till en akut, humanitär vapenvila.

lördag 3 januari 2009

Inför krav på handsfree

Om elva år beräknas trafikdöden på de svenska vägarna skörda högst hälften så många liv som idag.
Om detta kan vi läsa i dagens tidningar. År 2008 miste 420 människor livet på våra vägar- åtskilligt fler blev skadade, många för livet.
Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö ser möjligheter att uppnå målet.

Utöver åtgärder som trafikseparering, ökade insatser för att minska hastigheten samt kraftsamling för att få bort alkohol och andra droger i samband med bilkörning anser jag att Sverige också skall införa krav på handsfree i samband med mobiltelefoni och bilkörning.
35 länder i Europa har redan infört begränsande lagar. Sverige avvaktar tillsammans med Albanien, Montenegro,Serbien och Ryssland.

Det finns ett stort mörkertal om sambandet olycka- mobilsamtal. En nyligen gjord Gallupundersökning kom fram till att 26% läser sms och 16% skriver sms samtidigt som man kör bil. Vid ett förbud att ha handhållen mobil vid bilkörning undviks också denna källa till okoncentration. Även om flera forskarrapporter ger vid handen att det är samtalet i sig som ger den största okoncentrationen har andra undersökningar pekat på att den handhållna mobilen tar bort koncentartionen ytterligare.
Läs gärna vad jag skrivit om ytterligare i min riksdagsmotion:(Riksdagen)

fredag 2 januari 2009

Mellanöstern

De senaste dagarnas händelse visar med all önsvärd tydlighet att våld föder våld.
Det enda som kan leda till bestående fred men också frihet för människor är en snabb humanitär vapenvila.
EU:s utrikeministrar och kvartetten( EU, USA, Ryssland och FN) gör ansträngningar. De är värda all uppmuntran i detta arbete och Sveriges utrikesminister kan komma att spela en viktig roll.
För en varaktig lösning måste dock blockaden hävas, raketbeskjutningar upphöra men på sikt också Israels ockupationspolitik. (SvD)

Mitt första inlägg

Välkommen till min blogg. Här kommer jag att skriva om lite av varje. Bloggen kommer att innehålla en hel del politiska synpunkter men också om livet i övrigt.