måndag 30 maj 2011

Mångfald och hållbara energilösningar- mer forskning krävs i EU-budgeten

Tysklands beslut om en avveckling av Tysklands 17 kärnkraftsverk under 11 år kommer att innebära såväl en utökning av förnybar energi , vilket förstås är positivt, men också en ökning av kolanvändning och ökad import av fossilgas vilket är en stor risk ur ett klimatperspektiv.

Att Fuchoshimaolyckan lett till en eftertanke välkomnar jag, samt också utökade satsningar på forskning och utveckling kring förnybar energi. Men akuta stopp av väl fungerande kärnkraftsverk i länder utan en hotbild av jordbävningar kan komma att påverka klimatet på ett negativt sätt.

Det som krävs är samordnade och ökade forskningsinsatser kring en mångfald av förnybara energilösningar , satsning på smarta elnät, bindande energieffektiviseringsavtal och styrning av biståndsmedel till hållbara energilösningar i utvecklingsländerna. 1,4 miljarder människor saknar tillgång till elektricitet. Skall människor kunna resa sig ur sin fattigdom krävs tillgång till el.
Har skrivit under ett brev till ordf. Barosso med vädjan att öka andelen forskningsmedel i samaband med att EU:s budget fastslås.
5% till forskning för att få fram hållbara energilösningar vore rimligt, med tanke på att jordbruksbudgeten ligger på drygt 40 procent.

onsdag 25 maj 2011

Stoppa huliganismen- Folkpartiet kräver åtgärder

Folkpartiet med Hans Backman idrottspolitisk talesperson och Christer Nylander, vice ordförande i kulturutskottet ryter till ordentligt och kräver en förstärkning av lagen för att stoppa huliganismen.

Folkpartiet vill införa anmälningsplikt för personer som begår allvarliga brott vid fotbollsmatcher. Anmälningsplikt innebär att dessa personer inte får närvara på en arena utan måste infinna sig på en polisstation en bit därifrån samtidigt som matchen spelas.

Folkpartiet är också beredda att överväga fotoidentifiering och effektivare kameraövervakning. Det måste omgående vidtas åtgärder för att stoppa huliganismen, skriver Backman och Nylander i ett pressmeddelande.

Utmärkt! Att gangsters skall kunna fortsätta sabotera sportevenemang och tära på polisresurserna är förstås helt oacceptabelt och måste beivras.

måndag 23 maj 2011

Folkpartiet på väg att bli Alliansens miljöparti

Under helgen hade SNF sin rikskonferens i Eskilstuna. En välbesökt konferens,där olika "spanare" utsågs att delge sina visioner om maten, transporterna, gifterna , fritiden och naturen 2030.
Ett spännande grepp.

Att Folkpartiet fanns på plats under politikersamtalet kändes förstås värdefullt. Vi har en tydlig och bra politik på områden som handlar om den biologiska mångfalden, skogsskyddet, allemansrätten, den stadsnära odlingen och friluftslivet. Folkpartiet var för övrigt pådrivande för framtagandet av Friluftspropositionen. Folkpartiet har också varit tydligast i regeringen med Östersjöinsatser, Marina reservat, en havs och vattenmyndighet och Sveaskog som utbytesskog vid reservatsbildningar.
Att vi är det mest EU-positiva partiet och hävdar nödvändigheten av EU-gemensamma miljösatsningar fortsätter vi att predika för riksdagens EU-motståndare.

Folkpartiet har inga näringspolitiska bindningar och borde attrahera alltfler väljare med liberala värderingar att också välja folkpartiet- för miljöns skull.

Folkpartiets nya partiprogram kommer förhoppningsvis med övertygelse kunna peka på en inriktning med helhetssyn, forskning och grön utveckling för en hållbar utveckling såväl i vårt land som i omvärlden.

Det är nu Jan Björklund behöver peka med hela handen.

fredag 20 maj 2011

Inför starkare skydd för värdefull skog

"När så stor andel inte lever upp till miljöhänsynen finns det anledning att se över sanktionssystem. Det Jan Björklund och jag förutsåg och skrev i en debattartikel för ett år sedan har besannats och förvärrats under den senaste tiden, och tydliggör än mer behovet av skärpning.
Det bör införas en lag om akutstopp för avverkning tills myndigheterna hunnit kontrollera eventuella skyddsvärden."


1. Inför sanktionsmöjligheter mot skogsägare som bryter
miljöhänsynen.
2. Inför en lag om akutstopp för avverkning om Länsstyrelsen
misstänker att det är ett känsligt område.
3. Förbättra samordningen mellan myndigheter som handhar
skogsfrågor.
4. Öppna upp för nya avverkningsmetoder, som kontinuitetsskogsbruk,
vilket är en skonsammare avverkningsmetod.
5. Se över om hänsynsparagrafen, § 30, i Skogsvårdslagstiftningen,
behöver förtydligas.

Detta och fler synpunkter på skogen tas upp i en artikel som publicerats i tidningen NU under veckan.

Valdeltagandet och resultatet i omvalet en besvikelse

Visst blev det en besvikelse, men också en väckarklocka. Nästan 60 procent avstod att rösta, vilket kan betyda att man antingen är okunnig eller ointresserad av regionens ansvarsområden eller att man utgår från att samtliga regionpolitiker kommer att göra ett bra arbete, oavsett politisk tillhörighet och ideologisk kompass.
Nu pågår förhandlingar, då det inte blev någon klar majoritet för något av blocken. Alla vill undvika att sitta i en situation där SD blir vågmästare. Alliansen tillsammans med Miljöpartiet skulle kunna leda regionen framåt på ett bra sätt.

Socialdemokraternas smutskampanj var olycklig ur alla aspekter, då de öppnade upp för en tristare typ av valrörelse där lögn och osanningar basuneras ut. Att reparera tidigare svek och denna smutskampanj tar tid.

Det skall bli intressant att se hur länge löftet om enhetstaxa håller, ett oppositionslöfte i valrörelsen.

fredag 13 maj 2011

VALDAGEN närmar sig

På söndag går vi till val i Västra Götaland( samt i Örebro). Valtemperaturen har ökat några grader för varje dag( från en mycket låg nivå). Socialdemokraterna, vårt tidigare samarbetsparti i regionen har efter höstens svekfulla överenskommelse med bland annat sjukvårdspartiet definitivt rivit alla broar.
Smutskampanj och lögnaktiga valbudskap är numera socialdemokraternas taktik.

Regionen behöver ett starkt Folkparti. Vi har visat att vi kan ta ansvar och utveckla regionen.
Kulturen har blivit ett flaggskepp tack vare FP.
Det fria vårdvalet, med 60 nya vårdcentraler, hade inte kommit till stånd utan Folkpartiet.

Folkpartiet Liberalerna behövs framgent också. Rösta liberalt, rösta med Folkpartiet!

torsdag 12 maj 2011

Arktis framtid ligger i Sveriges händer

När Sverige idag tar över ordförandeklubban i Arktiska rådet för de kommande två åren står vi inför avgörande utmaningar samtidigt som vi har en unik chans att säkerställa en hållbar utveckling i detta naturresursrika och extremt känsliga område.

Att minska utsläpp av växthusgaser, där fossila bränslen är den största källan, kommer att vara helt nödvändigt, där konsekvensen i form av uppvärmningen dessutom medför ytterligare växthusgasutsläpp, i form av metan.
Viktigt är också att få till stånd en dramatisk minskning av utsläpp av sot där ett vedeldningsstopp mycket snabbt skulle ge ett positivt resultat. En global konvention för att kraftigt begränsa utsläpp av kvicksilver är också nödvändigt och kan bli en fortsättning av det framgångsrika svenska arbetet för ett kvicksilverförbud inom EU.
En hållbar utveckling av Arktis måste också, enligt min mening, innebära att ett antal marina reservat snarast inrättas i Arktis, det sköraste av alla ekosystem vi har på jorden.


Hela debattartikeln finns att läsa här:


http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.623030-arktis-framtid-ligger-i-sveriges-hander

söndag 1 maj 2011

Skydda skogen- också i Änokdeltat- lagefterlevnad och bättre myndighetssamordning

Söndagens radioprogram Kaliber satte fingret på flera svagheter i den svenska skogsvårdslagstiftningen. En skogsvårdslag som vi många gånger hyllat då dess syfte är att jämställa miljöhänsyn med skogsproduktion och där "Frihet under ansvar" är en av de viktiga hörnstenarna.
Men ansvaret ser ut att ha brustit rejält, vilket inte minst visat sig i den stoppade rapporten från Dalarna. Nästan 40 procent lever inte upp till miljöhänsynskraven vid avverkning. Lagefterlevnaden fungerar mycket dåligt.
I somras skrev undertecknad tillsammans med partiledaren Jan Björklund en debattartikel där vi öppnar upp för sanktionsavgift vid brott emot hänsynsparagrafen.
Det kan finnas ännu starkare skäl att aktualisera denna fråga nu.
Det finns också starkare skäl att se över samordningen av myndigheterna som handhar skogliga frågor, samt också se över hur vi använder oss av statens skogsbolag Sveaskog, för att få framgång med ett Hållbart skogsbruk och ett ordentligt skydd av skyddsvärda skogar.

Sveaskog skulle betydligt bättre uppnå en ändamålsenlig verksamhet genom större samarbete med såväl länsstyrelserna men även skogsstyrelsen, för att både utveckla/återskapa naturvärden - dvs större ambition för att miljömålen ska nås, liksom att bedriva mer tvärvetenskaplig forskning som rör olika former av markanvändning.

Turerna kring Änokdeltat, gammelskog som hotas av avverkning, visar på ett beklagansvärt sätt hur Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens företrädare skyller på varandra.
Det är inte acceptabelt när omistliga värden står på spel.

Miljömålsberedning som nu kommer att se över skogsskyddet, har ett digert arbete framför sig.

http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-riksdagen/Ledamoternas-webbplatser/Anita-Broden/Artiklar/skydd-av-skog-behovs-for-att-klara-den-biologiska-mangfalden/