torsdag 28 augusti 2014

Brodén (FP) välkomnar Alliansregeringens besked om miljöbilar

Det är förstås mycket välkommet att regeringen föreslår framåtsyftande satsningar som möjliggör en snabbare övergång till en fossilfri fordonsflotta. Veckans  besked innebär en miljömässig långsiktighet genom det så kallade bonus-malus-systemet. Det skall löna sig, också i plånboken, att välja ett miljövänligt alternativ och det ska kosta att förorena. Detta är helt i linje med Folkpartiets princip att förorenaren skall betala.
Förslaget från Alliansens sida innebär ett införande av ett bonus-malus-system som innebär att miljövänliga bilar får en rejäl miljöbonus vid inköpstillfället.
Bonusen betalas av bilar med sämre miljöprestanda.  Veckans  beslut innebär också på sikt fler elbilar genom 10 000 nya laddstolpar i hela landet, en förstärkt och förlängd supermiljöbilspremie samt bättre förutsättningar för förnybara drivmedel genom att fullt ut skattebefria andra generationens biodiesel (HVO).

Förlängningen av supermiljöbilspremien fram tills bonus-malus-systemet är på plats förhindrar ryckighet och osäkerhet, för konsument och bransch. En rejäl utbyggnad av laddstolpar, inte minst för snabbladdning av elfordon, kräver statlig medfinansiering vilket nu glädjande nog kommer att ske. Detta kommer förhoppningsvis vara den injektion som krävs för att få fart på elbilsefterfrågan.

Det är också glädjande att frågan om HVO (vegetabiliska och animaliska oljor) nu också kommer att få sin lösning. Full skattebefrielse kommer nu att gälla också för andra generationens biodiesel, något som länge efterfrågats. Viktiga steg har nu tagits för att minska klimat och miljöbelastningen!

torsdag 7 augusti 2014

Tala tydligt om Gaza- FP

I dagens tidning, NU, är följande debatt införd 

Tala tydligt om Gaza, FP

AVGÖRANDE FÖR MIG när jag en gång blev folkpartist var liberalismens grundfundament rörande människans lika värde och rättigheter samt frihet och demokrati.


Det var därför naturligt för mig att initiera Riksdagens Israel-Palestinska nätverk, ett forum över alla partigränser, för att söka bidra till mänskliga rättigheter, fred och försoning.

Lika viktigt har det varit för mig att internt i FP driva kravet på en Mellanösternbalans och jag kan med tacksamhet konstatera att det nu råder en ökad insikt och förståelsen för det palestinska folkets situation i partiet.ATT JUDARNA UTSTÅTT den värsta massaker och förföljelse i historien får aldrig glömmas eller förnekas. Det judiska folket är värt en framtida trygghet. Detta kan inte nog understrykas.

Mot denna bakgrund är det dock för mig ofattbart hur staten Israel ända från 60-talet ockuperat palestinska områden, samt under senare år byggt en mur/ barriär mestadels på palestinsk mark - där den längs många sträckor är högre än Berlinmuren.

Det är lika ofattbart att man dessutom vägrat följa Genèvekonventionen vad gäller ockupationsmaktens skyldigheter gentemot civila, eller rättat sig efter krigets lagar vad gäller skydd av civila i samband med vapeninsatser.JAG ÄR FAST övertygad om att en varaktig fred aldrig kommer att kunna uppnås så länge blockaden, ockupationen och den israeliska bosättningspolitiken på ockuperad mark tillåts fortsätta. Den frustration, den desperation och den i generationer upplevda livssituation som människor tvingas utstå i flyktingläger är ofattbar och outhärdlig.

Roten till det onda måste lösas innan fred kan bli verklighet.

Innan grundproblemen är lösta kommer den oerhörda tragiken, skräcken och förödelsen att upprepas.

Kassamraketer från Gaza på israelisk mark och vedergällning i form av övervåld och kollektiv bestraffning på palestinsk mark.I SKRIVANDE STUND, har fler än 1 700 personer boende i Gaza dödats. Många tusen är skadade, traumatiserade och utblottade.

250 000 människor är på flykt.

Också människor boende på den israeliska sidan har drabbats, där drygt 50 personer, varav minst tre civila mist sina liv.

Folkpartiet har varit mycket tydligt och skarpt gentemot såväl Ryssland, Vitryssland, Cypern och Marocko samt stod på barrikaderna gentemot apartheidpolitiken i Sydafrika. Vi borde vara lika tydliga också kring konsekvenserna av den pågående blockaden i Gaza och ockupationen av Västbanken.

För alla av oss som värnar Israels rätt att leva i trygghet, och för alla av oss som också värnar det palestinska folkets rätt till en egen stat, frihet att studera, arbeta och förflytta sig krävs att grundproblemet löses.

Brottsmålsdomstolen i Haag måste granska de senaste veckornas förödelse samt utkräva ansvar.

Det är ett självklart liberalt krav att utkräva ansvar och rättvisa.

Det behövs en ökad tydlighet gentemot Israel att häva såväl blockaden som ockupationen, en tydlighet som kan markeras genom ekonomiska sanktioner.

Detta borde Folkpartiet medverka till att Sverige driver i EU.DET KRÄVS EN ömsesidig vapenvila, ökad press från FN att förmå båda parterna att en gång för alla sätta sig vid förhandlingsbordet i syfte att uppnå en fredlig samexistens som är multietnisk, multikulturell och multireligiös.

Folkpartiet var tidigt ute med krav på en tvåstatslösning. Det är hedrande. Men nu håller tiden för en tvåstatslösning på att rinna ut. Ansvaret vilar tungt på Folkpartiet och Sveriges regering att inom EU och FN driva på för en rättvis och hållbar fred." För alla av oss som värnar israels rätt att leva i trygghet, och för alla av oss som också värnar det palestinska folkets rätt till en egen stat, frihet att studera, arbeta och förflytta sig krävs att grundproblemet löses. "
Bildtext:
- Anita Brodén vid ett tidigare beök i palestinska områden.