tisdag 2 september 2014

Folkpartiet är Alliansens gröna röst enligt färsk undersökning

De 18 miljökraven listas i faktarutan till höger om artikeln. Källa: SNF
De 18 miljökraven listas i faktarutan till höger om artikeln. Källa: SNF
 

Naturskyddsföreningens 18 miljökrav inför valet

(De fetade har majoritet i nuvarande riksdag):
1. Sträva efter blocköverskridande överenskommelser i centrala miljöfrågor.
2. Inför en statlig grön investeringsbank som också ger ut gröna obligationer.
3. Utred en grön skattereform.
4. Inordna skogsvårdslagens regler i miljöbalken.
5. Se till att Sverige kan nå FN:s Nagoyaåtagande om att skydda minst 17 procent av landarealen.
6. Begränsa möjligheten till undantag och dispens från strandskyddet i värdefulla men starkt exploaterade områden.
7. Höj koldioxidskatten med motsvarande minst 70 öre litern mer för bensin och diesel.
8. Ställ om till ett helt förnybart energisystem i Sverige till år 2030.
9. Ge Vattenfall nya ägardirektiv som gör att bolaget fasar ut fossila bränslen och kärnkraft.
10. Inför en avgift för nya bränsletörstiga bilar som används till rabatter för bränslesnåla bilar.
11. Satsa minst 20 miljarder årligen på nyinvesteringar i järnvägar.
12. Inför styrmedel som ger hushåll rätt att leverera egen el och få ersättning till marknadspris.
13. Sätt ett nationellt mål om minst 50 procent ekologiskt odlad areal till 2030.
14. Inför en miljöavgift på bekämpningsmedel utifrån medlens farlighet som återförs till ökade miljöåtgärder i jordbruket.
15. Inför skatt eller avgift på farliga kemikalier i konsumentvaror.
16. Kemikalier med likartade egenskaper ska samregleras om ett av ämnena visat sig vara farligt.
17. Öka andelen marint skyddade områden till minst 20 procent av Sveriges ekonomiska zon.
18. Inför ett nationellt ålfiskestopp, oavsett hur EU:s förvaltningsplan ändras.
Ny granskning. MP är det parti som är bäst på naturvård, men deras tilltänkta samarbetspartner S riskerar att bli bromskloss i miljöarbetet, visar vår genomgång av partiernas inställning till 18 konkreta förslag. I sex av frågorna har MP mer åsiktsgemenskap med FP eller C än med S, skriver Naturskyddsföreningen.
Ny granskning. MP är det parti som är bäst på naturvård, men deras tilltänkta samarbetspartner S riskerar att bli bromskloss i miljöarbetet, visar vår genomgång av partiernas inställning till 18 konkreta förslag. I sex av frågorna har MP mer åsiktsgemenskap med FP eller C än med S, skriver Naturskyddsföreningen.
Inte sedan valrörelsen 1988 har miljöfrågorna haft en så stark ställning som i dag. Valet till EU-parlamentet var ett tydligt kvitto på detta som belönade partier som satsade på konkreta miljö- och klimatfrågor. Enligt en undersökning från Ipsos i juni har miljöfrågorna seglat upp till fjärde plats när väljarna får ranka sina valfrågor. När statsvetarna vid Som-institutet i Göteborg frågar väljarna vad de är mest oroliga för inför framtiden så hamnar miljö- och klimatfrågorna i topp.
I dag presenterar vi resultatet av den enkät som Naturskyddsföreningen skickar till riksdagspartierna inför varje val, något som vi gjort sedan 1988. Som en av Sveriges största folkrörelser har vi ett ansvar för att ge en vägledning för både väljarna och våra 203.000 medlemmar.
Riksdagspartierna har fått ta ställning till 18 konkreta förslag till en mer ambitiös miljöpolitik. Förslagen sträcker sig över hela miljöområdet, från bättre skydd för skog och hav till investeringar i järnväg och förnybar energi. Allmänhetens ökande intresse för miljö- och klimatfrågor verkar inte ha letat sig upp till partiledningarna i Socialdemokraterna och Moderaterna. Partierna som annars sätter stor prestige i att lyssna verkar ha slagit dövörat till när det gäller en av väljarnas absolut viktigaste frågor.
Socialdemokraterna ställer sig endast bakom sju av våra 18 förslag, samma siffra för Moderaterna är sex. I ett läge där något av partierna är regeringsbärande är det oerhört olyckligt att de två stora partierna riskerar att bli bromsklossar för ett progressivt miljöarbete. Miljöpartiet ställer sig bakom samtliga våra reformförslag, Vänsterpartiet kommer strax efter med 16 av 18. Miljöpartiet vill däremot söka regeringssamarbete med Socialdemokraterna där man endast delar politik i sju av de 18 förslagen. I totalt sex frågor har Miljöpartiet mer åsiktsgemenskap med antingen Folkpartiet eller Centerpartiet än med sin tilltänkta regeringspartner. Exempelvis vill Miljöpartiet tillsammans med Folkpartiet inordna skogsvårdslagens regler i miljöbalken för att skärpa miljötillsynen i skogsbruket samt införa ett nationellt fiskestopp på den utrotningshotade ålen. Miljöpartiet är också överens med Centerpartiet om att ställa om till ett helt förnybart energisystem i Sverige till år 2030.
Den som vill välja ett alliansparti som fokuserar på naturvård och skydd för biologisk mångfald bör lägga sin röst på Folkpartiet. Detta innebär att man återtagit den roll som partiet tidigare hade i svensk politik. Till skillnad från övriga allianspartier vill Folkpartiet förstärka skogsskyddet och begränsa möjligheten till undantag och dispens från strandskyddet i värdefulla men starkt exploaterade områden samt öka andelen marint skyddade områden.
Den alliansväljare som däremot tycker att klimatet är den viktigaste miljöfrågan bör välja Centerpartiet. Till skillnad från Folkpartiet stödjer man exempelvis förslaget om att ställa om till ett förnybart energisystem till 2030, vilket innebär att man nu är tydlig med att avveckla kärnkraften samt utreda en grön reform av skattesystemet. Det är även glädjande att Centerpartiet nu ställer sig bakom att införa en miljöavgift på bekämpningsmedel utifrån medlens farlighet, där resurserna återförs till ökade miljöåtgärder i jordbruket. Detta är en lyckad miljöåtgärd som redan har genomförts i Danmark och som skulle kunna miljöanpassa det svenska jordbruket. Kristdemokraterna är det parti som har tagit flest steg tillbaka i miljöambitioner. Från att ha sagt ja till 71 procent av våra krav 2010 säger partiet nu bara ja till 39 procent, en kraftig reducering av partiets miljöambitioner.
Inför varje val gör vi i Naturskyddsföreningen inte bara en analys av vallöften, vi utvärderar också hur partierna lyckats med att genomföra de vallöften som gavs för fyra år sedan. Miljön förbättras inte av löften utan av konkreta förändringar av skatter, lagar och ekonomiska incitament för såväl privatpersoner som bolag. Vår undersökning inför mandatperioden visade att det fanns en parlamentarisk majoritet för åtta av våra miljöpolitiska förslag för ett hållbart samhälle. Ytterligare sex av förslagen hade stöd av partier på båda sidor om blockgränsen. Trots denna breda enighet kan endast ett förslag anses ha genomförts, det om skärpta straff för jaktbrott. Blockpolitiken har varit ett sänke för miljöpolitiken.
I huvudsak har Moderaterna agerat bromskloss i regeringsarbetet, men en framgångsrik miljöpolitik är också beroende av att ha starka allierade. Folkpartiet har haft ett grönt fokus på naturvård men fått se sig motarbetade av bland annat centerpartistiska ministrar som drivit igenom försämrat strandskydd och bristande skogsskydd. Samtidigt har Centerpartiets ambitioner att bygga ett modernt, förnybart energismart energisystem mött motstånd från Folkpartiets dogmatiska fokusering på att bygga ny kärnkraft. Om alliansens två gröna röster i stället hade enats i regeringsarbetet hade den gångna mandatperioden med all sannolikhet blivit grönare.
För att få genomslag i praktisk miljöpolitik behövs partier som fokuserar på att göra upp om miljöfrågor. Detta kommer sannolikt att vara den avgörande frågan för att få de stora partierna att i praktiken leverera en bättre miljöpolitik än de lovat i denna enkät.
Som vägledning för den miljö- och klimatintresserade väljaren är vår rekommendation att välja något av de miljöprofilerade partierna i endera blocken. Bland de rödgröna är det Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är tydligt profilerade i miljöfrågor och i alliansen är det Folkpartiet eller Centerpartiet som är mest gröna, fast på olika sätt.
Miljö- och klimatfrågorna är unika på många sätt. Det finns en stor åsiktsgemenskap hos väljarkåren om behovet av att agera politiskt för ett hållbart samhälle och en insikt om att vi inte har någon tid att vänta med konkreta reformer. Därför är det glädjande att alla partier i vår enkät förutom Sverigedemokraterna förordar blocköverskridande uppgörelse i centrala miljöfrågor. Det finns hopp om att miljöfrågan kan bli viktigare än partitaktiken.

torsdag 28 augusti 2014

Brodén (FP) välkomnar Alliansregeringens besked om miljöbilar

Det är förstås mycket välkommet att regeringen föreslår framåtsyftande satsningar som möjliggör en snabbare övergång till en fossilfri fordonsflotta. Veckans  besked innebär en miljömässig långsiktighet genom det så kallade bonus-malus-systemet. Det skall löna sig, också i plånboken, att välja ett miljövänligt alternativ och det ska kosta att förorena. Detta är helt i linje med Folkpartiets princip att förorenaren skall betala.
Förslaget från Alliansens sida innebär ett införande av ett bonus-malus-system som innebär att miljövänliga bilar får en rejäl miljöbonus vid inköpstillfället.
Bonusen betalas av bilar med sämre miljöprestanda.  Veckans  beslut innebär också på sikt fler elbilar genom 10 000 nya laddstolpar i hela landet, en förstärkt och förlängd supermiljöbilspremie samt bättre förutsättningar för förnybara drivmedel genom att fullt ut skattebefria andra generationens biodiesel (HVO).

Förlängningen av supermiljöbilspremien fram tills bonus-malus-systemet är på plats förhindrar ryckighet och osäkerhet, för konsument och bransch. En rejäl utbyggnad av laddstolpar, inte minst för snabbladdning av elfordon, kräver statlig medfinansiering vilket nu glädjande nog kommer att ske. Detta kommer förhoppningsvis vara den injektion som krävs för att få fart på elbilsefterfrågan.

Det är också glädjande att frågan om HVO (vegetabiliska och animaliska oljor) nu också kommer att få sin lösning. Full skattebefrielse kommer nu att gälla också för andra generationens biodiesel, något som länge efterfrågats. Viktiga steg har nu tagits för att minska klimat och miljöbelastningen!

torsdag 7 augusti 2014

Tala tydligt om Gaza- FP

I dagens tidning, NU, är följande debatt införd 

Tala tydligt om Gaza, FP

AVGÖRANDE FÖR MIG när jag en gång blev folkpartist var liberalismens grundfundament rörande människans lika värde och rättigheter samt frihet och demokrati.


Det var därför naturligt för mig att initiera Riksdagens Israel-Palestinska nätverk, ett forum över alla partigränser, för att söka bidra till mänskliga rättigheter, fred och försoning.

Lika viktigt har det varit för mig att internt i FP driva kravet på en Mellanösternbalans och jag kan med tacksamhet konstatera att det nu råder en ökad insikt och förståelsen för det palestinska folkets situation i partiet.ATT JUDARNA UTSTÅTT den värsta massaker och förföljelse i historien får aldrig glömmas eller förnekas. Det judiska folket är värt en framtida trygghet. Detta kan inte nog understrykas.

Mot denna bakgrund är det dock för mig ofattbart hur staten Israel ända från 60-talet ockuperat palestinska områden, samt under senare år byggt en mur/ barriär mestadels på palestinsk mark - där den längs många sträckor är högre än Berlinmuren.

Det är lika ofattbart att man dessutom vägrat följa Genèvekonventionen vad gäller ockupationsmaktens skyldigheter gentemot civila, eller rättat sig efter krigets lagar vad gäller skydd av civila i samband med vapeninsatser.JAG ÄR FAST övertygad om att en varaktig fred aldrig kommer att kunna uppnås så länge blockaden, ockupationen och den israeliska bosättningspolitiken på ockuperad mark tillåts fortsätta. Den frustration, den desperation och den i generationer upplevda livssituation som människor tvingas utstå i flyktingläger är ofattbar och outhärdlig.

Roten till det onda måste lösas innan fred kan bli verklighet.

Innan grundproblemen är lösta kommer den oerhörda tragiken, skräcken och förödelsen att upprepas.

Kassamraketer från Gaza på israelisk mark och vedergällning i form av övervåld och kollektiv bestraffning på palestinsk mark.I SKRIVANDE STUND, har fler än 1 700 personer boende i Gaza dödats. Många tusen är skadade, traumatiserade och utblottade.

250 000 människor är på flykt.

Också människor boende på den israeliska sidan har drabbats, där drygt 50 personer, varav minst tre civila mist sina liv.

Folkpartiet har varit mycket tydligt och skarpt gentemot såväl Ryssland, Vitryssland, Cypern och Marocko samt stod på barrikaderna gentemot apartheidpolitiken i Sydafrika. Vi borde vara lika tydliga också kring konsekvenserna av den pågående blockaden i Gaza och ockupationen av Västbanken.

För alla av oss som värnar Israels rätt att leva i trygghet, och för alla av oss som också värnar det palestinska folkets rätt till en egen stat, frihet att studera, arbeta och förflytta sig krävs att grundproblemet löses.

Brottsmålsdomstolen i Haag måste granska de senaste veckornas förödelse samt utkräva ansvar.

Det är ett självklart liberalt krav att utkräva ansvar och rättvisa.

Det behövs en ökad tydlighet gentemot Israel att häva såväl blockaden som ockupationen, en tydlighet som kan markeras genom ekonomiska sanktioner.

Detta borde Folkpartiet medverka till att Sverige driver i EU.DET KRÄVS EN ömsesidig vapenvila, ökad press från FN att förmå båda parterna att en gång för alla sätta sig vid förhandlingsbordet i syfte att uppnå en fredlig samexistens som är multietnisk, multikulturell och multireligiös.

Folkpartiet var tidigt ute med krav på en tvåstatslösning. Det är hedrande. Men nu håller tiden för en tvåstatslösning på att rinna ut. Ansvaret vilar tungt på Folkpartiet och Sveriges regering att inom EU och FN driva på för en rättvis och hållbar fred." För alla av oss som värnar israels rätt att leva i trygghet, och för alla av oss som också värnar det palestinska folkets rätt till en egen stat, frihet att studera, arbeta och förflytta sig krävs att grundproblemet löses. "
Bildtext:
- Anita Brodén vid ett tidigare beök i palestinska områden.

fredag 25 juli 2014

Roten till det onda måste lösas innan fred kan bli verklighet GAZA. Israel måste upphöra med sin ockupationspolitik. Sverige bör sätta press.

I dagens GP- nätupplagan kan följande läsas.
 

Palestinier begraver sin döda efter en israelisk attack i norra Gaza.
Palestinier begraver sin döda efter en israelisk attack i norra Gaza.
 Artikelbilder
Anita Brodén (FP), riksdagsledamot
Anita Brodén (FP), riksdagsledamot
Den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och blockaden av Gaza har skapat en ohållbar situation. Innan detta är löst kan det inte bli fred. Sverige och EU har ett ansvar att driva på en tvåstatslösning, skriver riksdagsledamot Anita Brodén (FP).
Som riksdagsledamot har jag under många år engagerat mig i Mellanösternfrågan och var en av initiativtagarna till Riksdagens Israel-Palestinska nätverk- ett forum över alla partigränser med fokus på dialog och ömsesidig respekt i syfte att uppnå en varaktig fred.
Jag har internt drivit kravet på en ökad Mellanösternbalans i mitt eget parti, Folkpartiet, och efterhand kunnat konstatera att den tidigare ensidiga proisraeliska politiken sakteliga förändrats i en riktning där engagemanget och förståelsen också för de palestinska folkets situation ökat.
Att judarna utstått den värsta massaker och förföljelse i historien får aldrig glömmas eller förnekas. Det judiska folket är värda en framtida trygghet.
Mot denna bakgrund är det ofattbart hur staten Israel under 60 års tid ockuperat palestinska områden, byggt en mur/barriär mestadels på palestinsk mark- där den längs många sträckor är högre än Berlinmuren, och avstått från att följa Genèvekonventionen vad gäller ockupationsmaktens skyldigheter gentemot civila, eller krigets lagar vad gäller skydd av civila i samband med vapeninsatser.
Övervåld
En varaktig fred kommer aldrig att uppnås så länge ockupationen tillåts fortsätta. Den frustration, den desperation och den i generationer upplevda livssituation som människor tvingas utstå i flyktingläger är ofattbar och outhärdlig. Roten till det onda måste lösas innan fred kan bli verklighet
Innan orsaken till problemen lösts upprepas återigen stor tragik och förstörelse inför våra ögon – Kassamraketer från Gaza in på israelisk mark och vedergällning i form av övervåld och kollektiv bestraffning på palestinsk mark där civila och framförallt barnen drabbats ofattbart hårt. Västvärlden har under tiden och alltför länge hukat och ensidigt försvarat Israels rätt att försvara sig.
Sedan den 7 juli 2014 har Israels attacker i Gaza dödat 663 personer – av dessa är 541 civila – varav 161 barn.
Hittills har dessutom 3 457 palestinier skadats, varav 991 är barn, där många dessutom mist både föräldrar och syskon.
Också människor har drabbats på den israeliska sidan, där 26 personer, varav två civila mist sina liv.
I Gaza saknas skyddsrum, vilket innebär att människorna inte har någon säker plats att fly till under bombraiderna.
Lös grundproblemet
Det är felaktigt att benämna det som nu sker en konflikt . Det är djupare och allvarligare än så. Man kan inte längre bortse från den underliggande orsaken. Först när detta skett kan en tvåstatslösning, fred och försoning uppnås. Överenskommelsen mellan Hamas och PLO kan dessutom leda till en palestinsk motpart i förhandlingar, något som efterfrågats – men från israeliskt håll nu förkastas.
För alla av oss som värnar Israels rätt att leva i trygghet, och för alla av oss som också värnar det palestinska folkets rätt till en egen stat, frihet att studera, arbeta och förflytta sig krävs att grundproblemet löses. Det är en ohållbar situation att tvingas stå i timslånga checkpoints dagligen, att se sina hem rivas och mark konfiskeras och att förhindras den rörelsefrihet som vi tar för given.
Brottsmålsdomstolen i Haag måste granska de senaste veckornas förödelse samt utkräva ansvar.
Det krävs en ökad tydlighet gentemot Israel för att häva ockupationen, en tydlighet som kan uttryckas genom ekonomiska sanktioner. Detta borde Sverige driva i EU.
Det krävs en ömsesidig vapenvila, ökad press från EU att förmå båda parterna att en gång för alla sätta sig vid förhandlingsbordet.
Tiden för en tvåstatslösning håller på att rinna ut. Sverige och EU har ett stort ansvar.
Anita Brodén (FP)
riksdagsledamot

fredag 23 maj 2014

MP stödjer indirekt Folkpartiets enträgna arbete för ett högt och gott djurskydd


MP stödjer i samband med en presskonferens indirekt Folkpartiets enträgna arbetet för ett högt och gott djurskydd- men frågan kvarstår:
Var fanns Miljöpartiet när Folkpartiet röstade för en förbättrad djurskyddskontroll i riksdagen?

Sverige har världens lägsta användning av antibiotika i vår djurhållning. Det är vi stolta över. I vårt nyligen antagna partiprogram har vi särskilt lyft upp antibiotika i djurhållning. I vårt partiprogram punkt 3.3.2. står: ”Utvecklingen av antibiotikaresistens hotar folkhälsan. Sverige ska arbeta i EU och globalt för en ansvarsfull antibiotikaanvändning, både bland människor och på djur, baserad på medicinska bedömningar.”

Vi vill exportera det svenska goda djurskyddet till resten av EU och arbetar för att ta fram en europeisk ramlag för djurskydd med tydliga regler om ägaransvar och omsorgsplikt, och med kraftfulla straff för de som bryter mot reglerna. En som i synnerhet drivit på i detta arbete är Folkpartiets Marit Paulsen- också i frågan om att begränsa  djurtransporterna inom EU
Det är bättre att transportera kött än levande djur. Lokala slakterier bör uppmuntras och maxgränser för djurtransporter bör fastställas för varje enskilt djurslag.

Folkpartiet vill att EU:s veterinärmyndighet på Irland ska utvecklas till ett ”matens och märkningens FBI” som gör täta och noggranna kontroller av livsmedelssäkerhet som av livsmedelsinformation i medlemsländerna.

 

torsdag 22 maj 2014

FP:s Landsbygdsrapport innebär nytänk kring möjligheter och utmaningar

Detta kan bl.a läsas i tidningen NU:

Det behövs fler lösningar som gör att människor kan bo där de vill, såväl i storstad som i glesbygd och mindre tätorter. Det anser fp:s landsbygdsgrupp som presenterat en rapport där man lyfter fram betydelsen av ett bra företagsklimat, men också av annat, som kultur och jämställdhet på
...landsbygden. - Vi lyfter fram utmaningarna men framförallt alla positiva möjligheter som landsbygden har, säger partisekreterare Nina Larsson som varit med och tagit fram rapporten med namnet "Framtidsbygden".

I den lyfts Ludvika och Åre fram som exempel på hur mindre orter kan blomstra. I Ludvika har man lyckats med industri, förädling och turism. Kommunen har låg arbetslöshet och flest högskoleingenjörer per capita i landet. Åre med mindre än 12500 invånare är en av landets mest snabbväxande kommuner med hög andel nystartade företag.

CENTRALT ÄR ETT bra företagsklimat med låga skatter på arbete, en flexibel arbetsmarknadslagstiftning, konkurrenskraftiga företagarvillkor och minskad regelbörda.

Basindustrin kan utvecklas ytterligare, menar gruppen, men småföretagandet, det lokala engagemanget, är väldigt viktigt, och turismen har stor potential.

- Besöksnäringen är Sveriges framtidsbransch. Den kommer att bli en ny basindustri på den svenska landsbygden. För att bli vinnare i konkurrensen om turisterna krävs en bättre samordning mellan myndigheter och likvärdiga konkurrensvillkor, säger Marit Paulsen.

Bredbandsutbyggnaden är inte tillräcklig och här behövs ett ökat statligt ansvar, menar gruppen.

Det behövs också ett nationellt kollektivtrafikkort för att det ska fungera att resa över kommun- och länsgränser.

Sverige behöver också en nationell livsmedelsstrategi för att förbättra den svenska livsmedelsbranschens konkurrensvillkor.

- Strategin måste också belysa jordbrukets inverkan för de kollektiva nyttigheterna, slå fast jordbruksmarkens värde och driva på för ett starkt djurskydd, säger Anita Brodén.

Folkpartiet står fast vid Art och Habitatdirektivet- medan andra partier vacklar

Folkpartiet vacklar inte kring vikten av att följa EU:s Art och Habitatdirektiv.

Vi har förbundit oss att gemensamt skydda och bevara utrotningshotade arter- att populistiskt börja tumma på denna överenskommelse är allvarligt.

Om vi skall klara av att överlämna en värld till kommande generationer som rymmer en biologisk mångfald och som därigenom också ökar chanserna att klara klimatutmaningen är några partiers vacklande hållning i frågan djupt oroande och ansvarslöst.

I detta löfte inryms också förvaltningen av våra rovdjur- att inte våga ta ansvaret om bevarande av exempelvis vargen utan slira på direktivet är bedrövligt.