onsdag 2 april 2014

landsbygdsprogrammet presenterat

En sammanfattning av Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd.
Det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 kommer vid programstarten 2014 ha en total budget på cirka 36,1 miljarder kronor för hela programperioden. Av dessa medel kommer 14,8 miljarder kronor från EU:s budget, 20,6 miljarder kronor från statsbudgeten och resterande medel från andra offentliga finansieringskällor, främst kommuner.

Fördelning av budget

Budgeten på sammanlagt 36,1 miljarder kronor ska fördelas mellan ett flertal ersättningsformer. Tabellen nedan visar översiktligt fördelningen av budgetmedel. Artikelnummer inom parentes hänvisar till artikel i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013.

Fortsatt process

Regeringen kommer under våren 2014 fatta det formella beslutet att överlämna förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 till EU-kommissionen. Därefter har kommissionen sex månader på sig att granska och godkänna programmet.
Typ av åtgärd
Budget (miljoner kr)
Kompetensutveckling (art. 14 och 15)
1 705
Investeringsstöd (art. 17 (exklusive djurvälfärd))
3 313
Jordbruks- och affärsutveckling (art. 19)
1 406
Grundläggande tjänster, inkl. bredband (art. 20)
4 379
Skogsmiljöinvesteringar (art. 25)
100
Miljö- och klimatersättningar (art. 28)
8 077
Ekologiskt jordbruk (art. 29)
3 903
Kompensationsbidrag (art. 31)
8 199
Djurvälfärd (art. 17 och 33)
1 279
Samarbete, bland annat europeiskt innovationspartnerskap (art. 35)
765
Lokalt ledd utveckling (Leader)
1 680
Tekniskt stöd
1 313
Summa
36 119

Vad gäller för 2014?

Regeringen fattade i september 2013 beslut om att, som en övergångslösning, förlänga vissa miljöåtgärder från det tidigare landsbygdsprogrammet under 2014. De miljöersättningar som omfattas av detta beslut är miljöersättningar för skötsel av betesmarker och slåtterängar, vallersättning och ersättning för ekologisk produktion. Därutöver kommer också kompensationsbidraget förlängas under 2014.
Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet kommer öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016. Mer information om detta kommer att finnas på Jordbruksverket hemsida under våren 2014