torsdag 19 december 2013

Referensvärden för rovdjuren är ett golv- inte ett tak!

Naturvårdsverket (NV)har agerat snabbt efter riksdagens rovdjursbeslut och utifrån de spann som angetts har NV nu pekat ut ett exakt antal( referensvärde) som inte får understigas, däremot krävs en marginal uppåt. Precis detta påtalade FP i debatten!!

Det har varit ovanligt tyst i media  och från oppositionen efter NV:s ställningstagande. Att referensvärdet för varg beslutades bli 270 individer, kommer förhoppningsvis att innebära en ökad trovärdighet för såväl riksdagsbeslutet, som för myndigheterns hantering.

Referensvärdet får inte understigas och det behövs en marginal till referensvärdet. Annars är möjligheten att förvalta stammarna med populationsreglerande åtgärder till exempel jakt, ytterst begränsade.
 
 Referensvärden är med andra ord ett viktigt kriterium för gynnsam bevarandestatus för arterna.
 

onsdag 4 december 2013

Pisa- visar på behovet av förstatligande och genomslag för beslutade skolreformer


I går presenterade Skolverket resultaten från PISA 2012.

Jan Björklund upprepade följande under ett antal gånger- då mätningen skapat både oro och bestörtning.

"Nedgången är allvarlig, den är allvarlig för de ungdomar som berörs, den är allvarlig för skolväsendet och den är allvarlig för Sverige. Men den är förväntad.

PISA-proven genomfördes i årskurs nio för snart två år sedan, under läsåret 2011/12. Den årskullen, som då gick ur nian, är den sista årskullen i Sverige som gick igenom hela grundskolan, alla nio åren med de gamla läroplanerna, de gamla luddiga kursplanerna med otydliga mål och utan ämnesinnehåll, det gamla betygssystemet med ett fåtal luddiga betygssteg och ett fåtal nationella prov.

Sverige genomgår just nu ett utbildningspolitiskt systemskifte av stor magnitud som inleddes 2011/12. Dagens PISA-mätning är den slutliga spiken i kistan för den skolpolitik som Sverige nu överger."

Jag delar Björklunds analys, det är viktigt att inte ducka för ansvarsfrågan. Det är ett ansvar som tagits med den mängd reformer som genomförts.
De flesta inser att dessa reformer näpperligen kunnat komma de testade eleverna till godo. Det krävs nu uthållighet, samtidigt som kravet på kunskap måste gå hand i hand med en helhetssyn där också den kreativa sidan tillvaratas.
Båda hjärnhalvorna måste tillvaratas och skolans värdegrund vila på en människosyn om allas lika värde och en tilltro till det livslånga lärandet.

torsdag 28 november 2013

Warszawa, Vuollerim och vargar

Det är omväxlande att vara politiker- men samtidigt svårt då man ständigt ställs inför nya uppgifter och utmaningar.

Fick detta år följa klimatöverläggningarna på håll, och var förvånad över den svaga mediebevakningen. Betydligt fler journalister fanns på plats när klimattoppmötet var på Bali, i Cancun eller i Durban! Trots att det är närmare till Warszawa- eller var det därför??
Resultatet var hur som helst en stor besvikelse- besluten går åt fel håll- inte minst pga Japans och Australiens besked att de inte är beredda att fullfölja sina åtaganden. Bedrövligt!
Sverige med Lena Ek i spetsen stod för de positiva nyheterna då arbetet kring " LOSS AND DAMAGE" ersättningar för fysiska skador vid klimatförändringar. Tom miljörörelsen gav de svenska insatserna beröm- det vill inte säga lite!

Mötet med Vuollerimgruppen pekade på andra möjligheter. Att genom en förstudie visa på vilka möjligheter som kan finnas för att åter förmå Vattenfall att låta en uttorkad älvfåra få liv igen.
Experter finns, kommuner som är beredda att äga denna förstudie finns.
En uppvaktning hos landshövdingen Österberg kan förhoppningsvis ske- för gemensamma krafttag( i dubbel bemärkelse).
Nina Lundström driver uthålligt på i dessa frågor.

Imorgon justeras rovdjurspropositionen! Då får vi besked om hur Socialdemokraterna ställt sig till Alliansens försök att nå en blocköverskridande överenskommelse.

torsdag 24 oktober 2013

Häktade Greenpeaceaktivister i Ryssland behöver vårt stöd

 

Svenske medborgare och miljökämpen Dima Litvinov sitter tillsammans med 29 andra personer häktade i ryskt fängelse på grund av att de, på internationellt vatten och med fredliga medel protesterat emot oljeborrning i Arktis mest sköra marina område.

Straffet som de riskerar är horribelt, även om sjöröverianklagelsen tycks bytas ut emot den något "mildare" anklagelsen " huliganism". Huliganism innebär dock hela 7 års fängelse, vilket är fullständigt horribelt.

Just nu hanteras fallet av UD:s konsulära avdelning. Om gruppen tvingas kvar i häkte ytterligare en tid krävs det agerande från Regeringen och utrikesministern för att Dima och hans vänner snarast kan återkomma till sina respektive hem. Flera folkpartister har skrivit under ett protestbrev för att stödja de fängslade, samt i protest mot den ryska regeringens sätt att kväsa yttrandefriheten.


onsdag 16 oktober 2013

Ekonomiska styrmedel kan möjliggöra livsnödvändiga ekosystemtjänster


 

 
Det är glädjande att ta del av utredare Maria Schultz betänkande SOU 2013:68”synliggöra värdet av ekosystemtjänster” .Det står utom all tvivel att ekosystemtjänster som vattenrening, pollinering, koldioxidlagring och syresättning måste inkluderas i samhällsplaneringen framgent om utarmningen av den biologiska mångfalden skall hejdas. En fjärdedel av växter och djur är redan hotade vilket är mycket alarmerande.

 
Ekosystemtjänsterna bidrar också i allra högsta grad till människors hälsa och välbefinnande men är också en buffert vid klimatförändringar.

 
Jag förväntar mig att regeringen tar denna utredning på största allvar framförallt för kommande generationers skull, men också för affärsutveckling och nya innovativa arbeten med fokus på hållbarhet. Det krävs en tydlig vägledning till företag, kommuner och regioner.

 
Att utveckla ekonomiska styrmedel som miljöräkenskaper, att ge ekosystemtjänsterna ett värde, har redan beslutats inom ramen för miljömålsarbetet, där värdet av ekosystemtjänster skall vara allmänt kända och integrerade i politiska och ekonomiska beslut- senast 2018.

 
I detta arbete krävs också att ägarpolicyn i våra statliga bolag utvecklas samt att den offentliga upphandlingen blir ett kraftfullt instrument.

 
FN:s konferens i Nagoya om biologisk mångfald , TEEB, ett internationellt projekt kring ekonomi, ekosystem och biologisk mångfald och en värdefull utredning leder nu fram till konkreta resultat i Sverige. Det är glädjande.

onsdag 9 oktober 2013

Stolt över de liberala, välljudande, rösterna Malmström och Wikström

Mitt i de svåraste mänskliga tragedier krävs såväl snabba och effektiva räddningsinsatser, medmänsklighet och engagemang samt ett en insikt om människors lika värde.

Utöver detta krävs också beslut på hög politisk nivå om lösningar för att undvika liknande tragedier framgent.

Just nu har vi alla Lampedusakatastrofen på våra näthinnor. I Italien utlystes sorgedag, en och många dagar av sorg som vi delar i många länder.

Det är värdefullt, och nödvändigt inför framtiden, att nu arbeta för gemensamma löften om ansvar för människor på flykt. Ett ansvar som samtliga 28 länder nu behöver ikläda sig!

Cecilia Malmström, numera kommissionär, tidigare EU-minister samt  EU-parlamentariker Cecilia Wikström, tidigare riksdagsledamot för FP, har snabbt agerat, genom krav på EU-gemensamma beslut om lagliga vägar att ta sig till Europa, samt att i flyktingläger, via temporära konsulat ,ges möjlighet att ansöka om visum.

Att flyktingsmugglare nu tjänar grova pengar på att transportera flyktingar i livsfarliga farkoster är fruktansvärt. Detta kan bara stoppas om andra lagliga vägar öppnas. Därför är de liberala starka rösterna så välljudande!

fredag 27 september 2013

En klimatrapport att ta på största allvar

 

Under veckan har en arbetsgrupp för FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, arbetat i Stockholm för att godkänna IPCC:s femte klimatrapport. Rapporten har till uppgift att sammanfatta de sex senaste årens klimatforskning. Det är ett stort antal forskare från hela världen som medverkat i rapporten. Hela IPCC:s rapport vilar på ett mycket gediget material där inte mindre än 9200 vetenskapliga publikationer legat till grund för rapportens slutsatser.

– De tre senaste decennierna har varit varmare än något annat decennium sedan 1840 vilket är djupt oroande. Faktumet att haven kraftigt värms upp med stigande havsnivåer som följd är också allvarsamt. Smältande isar i Arktis innebär förödande konsekvenser för mänskligheten.

– Reduceringen av uppvärmningstakten, som förbryllat många och inspirerat klimatskeptikerna, bedöms dock av forskarna vara en tillfällig avstanning. Av rapportens slutsatser står det istället klart att forskarna menar att merparten av de oroande prognoserna från förra rapporten kvarstår. Jorden blir varmare, havsytan stiger väsentligt och havsisen i Arktis smälter bort. Detta är orsakat, med 95 procents säkerhet, av människan. Det stärker bilden av att 2-gradersmålet inte är tillräckligt,

– Det vilar nu ett mycket stort ansvar på oss politiker och andra beslutsfattare att arbeta vidare och ta IPCC-panelens slutsatser på största allvar. I närtid krävs ett tydligt ställningstagande och en stark viljeinriktning vid den internationella klimatkonferensen COP 19 i Warszawa i slutet av året. I Warszawa behövs det förberedas för ett nytt bindande, globalt klimatavtal som måste komma på plats senast 2015 vid COP 21 i Paris.

onsdag 4 september 2013

Ett storbesök med angelägna frågor på agendan

Ingen kan ha undgått Obamas intåg i Stockholm!

Ett besök som sätter Sverige på kartan, och som givetvis har betydelse för vårt land och för regeringen. Bilden av ett liten land som ändå uppmärksammats stärker förstås självförtroendet!

De frågor som förväntas tas upp är glädjande nog miljö och klimatfrågan. Om några veckor kommer IPCC: FN:s klimatpanel att i Stockholm lämna sin rapport. Förmodligen inser alltfler regeringschefer att läget är allvarligt, att skarpare insatser nu krävs, och att USA har ett oerhört stort ansvar.

Det är klokt att Nordens regeringschefer inbjuds- det stärker det nordiska samarbetet ytterligare och signalerar värdet av det unika samarbetet som präglat Nordenarbetet.

Syrienfrågan är definitivt oerhört känslig. Om Obama har för avsikt att söka stöd för en invasion utan säkerhetsrådets stöd lär han vara ute i ogjort väder. Historien förskräcker.

Samlade fördömande och kraftfullt agerande för att avsätta Assad, samt stöd för ett oerhört utsatt folk krävs givetvis. Att möta en diktator är svårt- mycket svårt!

fredag 30 augusti 2013

Inför obligatorisk tillståndsprövning för innehav av giftiga exotiska djur- förbjud innehav i tättbebyggda områden!

Idag har jag skickat ut följande pressmeddeland. Det är helt i linje med den motion som tidigare riksdagskollegan Anne-Marie Ekström och undertecknad skrev för 8 år sedan! Frågan har åter blivit aktuell och med tanke på det mörkertal som råder vore det rimligt att säkerställa hanteringen av giftiga exotiska djur. Att kräva tillstånd för innehavav giftiga exotiska djur i hela landet är rimligt.
 
Få av oss skulle vilja ha terrarier med giftormar i grannlägenheten . Därför borde också ett förbud att inneha de allra giftigaste exotiska djuren råda i tättbebyggda områden och i flerfamiljshus.
 
 
Pressmeddelandet:
Mot bakgrund av de fall som under senare år inträffat, senast i Göteborg för några dagar sedan där en ormägare blev biten i sitt hem av en av sina giftormar, vill vi i Folkpartiet nu se ett obligatoriskt tillstånd för innehav av giftiga exotiska djur, däribland ormar. Idag finns det bara ett nationellt krav på tillstånd för att inneha giftiga exotiska djur i yrkesmässig utövning.
Idag gäller olika regler för olika kommuner för innehav av giftiga exotiska djur. Vi vill se mer enhetliga regler och att länsstyrelserna fortsätter ha tillsynsansvaret. Vi anser också att dokumentation på kunskap, skötsel, säkerhets- och utrustningskrav ska ingå.

Det är också rimligt att överväga ett förbud av innehav av de allra giftigaste exotiska djuren, däribland de giftigaste giftormarna, i tätbebyggda områden och i flerfamiljshus. Detta för respekt och hänsyn till allmänhetens oro, obehagligheter samt för att minska risken att fler blir bitna!.

söndag 25 augusti 2013

Vargkommittén lyckas balansera väl- ligger nära Folkpartiets grunduppfattning

Det var onekligen intressant att ta del av vargkommitténs utredning.

Man konstaterar att:
 
Vargarna i Sverige  ökat i antal. 17 % av Sveriges befolkning vill ha fler vargar än det finns idag. Acceptansen för varg varierar mellan stad och land.

Det har skett en snabb ökning av antalet vargar i Sverige från 80-400. Detta kan, enligt utredaren, ses som ett problem mot landsbygdsnäringen och medföra psykiska effekter såsom rädsla var vad vargen kan göra. Samtidigt slås det fast att den svenska vargstammen är genetiskt försvagad då den varit isolerad så länge.

EUs ståndpunkter i denna fråga har varit viktiga för utredarens arbete. Och där EU tydligt trycker på att Art- och Habitatdirektivet msåte följas.

Folkpartiet har menat att den gynnsamma bevarandestatusen är oerhört viktigt, att Art och Habitatdirektivet skall följas samt att antalet individer är mindre väsentligt och att skyddsjakten är ett viktigt verktyg för att öka acceptanden och visa förståelse för de som drabbas.
 
Förbyggande insatser, som staket, har visat sig fungera väl, framförallt när man vidtar nödvändig skötsel och håller undan vegetationen närmast staketen.
 
Förhoppningsvis kommer vi med denna utredning att fatta de beslut som är nödvändiga, och att vi dessutom kan fortsätta ha en nationell rådighet över rovdjurspolitiken.
 

 

tisdag 20 augusti 2013

Nystart och stora utmaningar- med rätt budgetprioriteringar

Efter en het sommar men med något svalare politisk temperatur kan vi förvänta oss det omvända mycket, mycket snart.
Oroande lågt väljarförtroende för Alliansen kommer att leda till skarpa interna diskussioner kring prioriteringar i årets budget. Pensionerna, skolan och småföretagarna förmodas lyftas fram.

Men med ett jobbskatteavdrag på 16 miljarder som S i detta skede säger nej till, kan åtskilliga reformer föreslås istället.i i oppositionens skuggbudget.  Reformer som man förmodligen inte kommer att kunna leva upp till, om man kommer till makten, då man dessutom redan lovat att inte ta bort det femte avdraget!

Bäst hade varit om Alliansen hittat en uthållig och rimlig balans för att skapa utrymme också åt angelägna reformer och prioriteringar. Mindre till posten jobbskatteavdrag och mer till pensionärer, arbetslösa ungdomar, miljöinsatser och småföretagare.

En socialliberal politik med andra ord.

fredag 5 juli 2013

Folkpartiets miljöpolitik- på supermiljöbloggen

ALMEDALSKOLUMNEN

 
”Hur ska man förklara att några luft­vib­ra­tio­ner kan fylla en människas inre med en så stilla glädje, att man frestas använda det stora ordet lycka? Jag vet ju att färgerna och få­gelsång­en, morgonens lätta dofter och vinden som dröjande vaknar över sjön, själva ljuset och den stigande värmen endast är elektro­mag­ne­tis­ka vågor av olika fre­kven­ser. Jag vet att det är min hjärnas syn- och hör­sel­cent­ra som över­sät­ter våren till ett spektrum av färger och en skala av ljud sådana jag upplever dem finns inne i mig – hur det är i själva naturen kan vi inte veta.
Ändå denna stilla lycka över att finnas till just denna stund.”
Rolf Edbergs be­skriv­ning ger mig in­spi­ra­tion och kraft att ta mitt ansvar för att också barn och barnbarn skall få uppleva naturens mysterier, skönhet och rikedom.
Förutom de skön­hets­upp­le­vel­ser som naturen ger oss med är vi också beroende av jordens resurser och eko­system­tjäns­ter för vår över­lev­nad, där var och en av oss genom vårt agerande påverkar vår ge­men­sam­ma globala livsmiljö utan att sambandet alltid är uppenbart.
Därför är Art­da­ta­ban­ken tillika art­pro­jek­tet, forsk­nings­far­ty­get ” Argos 2” och ett utökat skydd av ädellövsko­gar­na i södra Sverige så angeläget!
Därför måste över­göd­ning­en av inte minst Östersjön hejdas, ol­je­pro­spek­te­ring i de käns­li­gas­te arktiska marina miljöerna för­hind­ras och EU:s kli­ma­tam­bi­tio­ner skärpas.
Vi tillhör den ge­ne­ra­tion som fått till­räck­ligt med kunskap och upp­lys­ning för att kunna ta ett ökat ansvar för miljön. Vi kan utmana gamla sanningar och sätta ljuset på miss­rik­ta­de beslut. Naturen måste ses som en helhet där också hållbar ut­veck­ling är ett sam­man­satt begrepp som förenar miljö, ekonomi och sociala hänsyn.
Tillväxt utan mil­jö­hän­syn är dock varken eko­no­miskt, socialt eller eko­lo­giskt hållbart. Det går att driva en annan sorts till­växt­po­li­tik. En politik som är hållbar i längden och som inte bygger på ett ständigt ökat ut­nytt­jan­de av naturens resurser. En successiv skat­te­väx­ling där mil­jös­kad­lig verk­sam­het beskattas högre och skatterna för verk­sam­he­ter som har­mo­ni­se­rar med naturen blir lägre. Ett viktigt sätt att styra ekonomin mot en mer hållbar tillväxt och följa den liberala principen att för­o­re­na­ren skall betala.
Mil­jöpro­ble­men måste hanteras globalt då såväl vår ekonomi som kon­se­kven­ser­na av våra beslut är globala. Det fram­gångs­ri­ka avtalet om förbud mot freoner är ett viktigt exempel på att det går att nå global konsensus när livet på jorden står på spel.
En fram­gångs­rik mil­jö­po­li­tik medverkar till att förenkla för människor att ta ansvar. Den skyddar människor, framför allt barn, från en farlig och ohälsosam miljö, den står på egna ben fri från sär­in­tres­sen. Den är lös­nings­o­ri­en­te­rad,
men väjer inte för att mil­jöfrå­gor rymmer svåra dilemman och ut­ma­ning­ar.
När livet på jorden står på spel- när miljö- och kli­ma­tut­ma­ning­ar­na är gi­gan­tis­ka och då kommande ge­ne­ra­tio­ners framtid vilar i våra händer – har vi inget annat val än att driva en mil­jö­po­li­tik där planetens hållbara gränser styr våra beslut.
Anita Brodén
Mil­jö­po­li­tisk ta­les­per­son
Folk­par­ti­et

måndag 17 juni 2013

Folkpartiet och skogspolitiken- en utstickare


Det var mycket glädjande att i slutet av förra veckan ta del av Svensk naturs (Svenska naturskyddsföreningens  medlemstidning) skogsenkät som är skickad till samtliga riksdagspartier och som rankar Folkpartiet som det parti som är skarpast, då vi ställer höga krav på balansen mellan de två skogspolitiska målen produktion och miljö.  ( se kommentarerna nedan)

 
Idag har Miljömålsberedning, där jag är Folkpartiets representant också överlämnat sitt delbetänkande om långsiktigt hållbar markanvändning till miljöminister Lena Eks statssekreterare Anders Flanking. Det har varit ett mycket gott samarbete mellan de fyra allianspartierna. Även om Folkpartiet hade velat gå längre vad gäller inte minst de statliga skogsbolagens naturvårdsinsatser.

Men Folkpartiet kan nog känna en viss stolthet över förslagen kring en tydligare skogsvårdslag, som ökar tryggheten för skogsägaren men också ger samhället ett bättre sanktionssystem med större rättssäkerhet, vattenfrågorna kopplade till skogen, ökat varierat skogsbruk- läs kontinuitetsskogsbruk, samt kopplingen förvaltarskap- äganderätt, en koppling som är i sann liberal anda.

 

 
 Kommentar till enkät om skogspolitiken (Sveriges Natur)

På den övergripande frågan (fråga 1) om det behövs en ny skogspolitik svarar förvisso alla fyra regeringspartierna ett samfällt ”nej”. Men dessa partier har format denna politik under sju år, så det förvånar inte. Tittar man närmare på enskilda svar framstår (FP) som skarpast, då de kräver en mer aktiv skogspolitik för att klara balansen mellan produktion och miljö. (M) vill visserligen ”beivra lagbrott” men är otydliga när det gäller behovet av att skärpa själva lagen.

Det finns tydliga skiljelinjer inom både regeringsblocket och oppositionen. Folkpartiet sticker ur hakan och visar än en gång sin gröna sida, genom att avvika från ”regeringslinjen” i flera frågor. (FP) är öppna för att lägga skogslagstiftningen i miljöbalken (fråga 2), man är tydligast av regeringspartierna om förbättrad hushållning med skog (fråga 5) och man bejakar principen om skogsbrukets ekonomiska ansvar (fråga 3). Men även moderaterna gillar ekonomiska styrmedel, som CO2-skatt, och man vill gärna ”utveckla nya styrmedel” och ”värdesätta ekosystem och [---] tjänster”.

Ett annat parti som sticker ut, fast åt andra hållet, är ”alliansens gröna röst”, alltså centerpartiet, som här framstår som närmast naturvårdsfientliga i skogspolitiken. Centern svarar ”nej” på frågan om skogsbrukets ekonomiska ansvar och vill inte ha en ny princip motsvarande ”förorenaren betalar” Det enda övriga parti som säger nej till detta är något överraskande (S) men deras svar antyder att de möjligen läst in något annat i denna frågeställning. Mindre förvånande är kanske att (C) inte anser det behövs tydliga begränsningar av markägarens förfoganderätt (fråga 4). Som enda (!) parti anser (C) att det inte behövs bättre hushållning med skog. Av motiveringen framgår att partiet jämställer ”skog” med ”kubikmeter”. Att det har gått några decennier sedan (C) var riksdagens mesta miljöparti är sorgligt uppenbart.

Riksdagens största parti socialdemokraterna, som ju också stått bakom den skogspolitik som under många år format våra skogar, är vaga i flera av sina svar och framstår inte som särdeles progressiva i frågan om ny skogspolitik. Man vill förändra skogspolitiken, men inte föra in lagen under miljöbalken. Man svarar – förvisso på oklar grund – nej på frågan om skogsbrukets ekonomiska ansvar (fråga 3) och man vill, i likhet med (C) inte ha styrmedel för att optimera skogens klimatpåverkan.

Den enda fråga som förenar alla de sju partier som besvarat enkäten är att skogspolitiken bättre ska samordna hur skogen används. Det som idag är splittrat på myndigheter, markägare och andra aktörer behöver mer samordnad planering. I vart fall i denna fråga ett frö till en bred konsensus i riksdagens att bygga vidare på.

fredag 14 juni 2013

Dra inte undan benen för det palestinska folket! Behåll biståndet!

Om utgångspunkten för oss är dels humanitärt bistånd till det palestinska folket, dels att skapa möjlighet att bygga upp en kapacitet för att stå redo att klara en egen statsbildning, vid en framgångsrik tvåstatslösning vore det ytterst allvarligt om Sverige sviker!

Om vi börjar ifrågasätta möjligheterna att uppnå en tvåstatslösning, vilket mod ingjuter vi då i alla de grupper, alla de människor som gör sitt yttersta för att detta skall ske?

Det vore ett svek att ge upp. Är det någon gång Gazaborna och människorna på Västbanken fortsatt behöver stöd och kapacitetsuppbyggnad är nu, när världens strålkastarljus är på andra drabbade områden.
Skulle vi dra undan 200 miljoner skulle det innebära att hjälp med vatten och elförsörjning stryps.

Hur orkar man då kämpa vidare?

Tänk om, Gunilla Carlsson!

tisdag 21 maj 2013

Inlägg om solenergi från ett oväntat håll- trevlig läsning !

Det var oerhört inspirerande att ta del av Carl B. Hamiltons kamp för solenergimöjligheter!

 

"Alla som både är för bättre klimat och ökad frihandel - särskilt mer export från fattiga länder - har anledning att vara djupt bekymrade över ett förestående EU-beslut den 5 juni. Det gäller EU-åtgärder mot import från Kina av solenergiprodukter, t ex solpaneler. Det må låta som en bagatell men är motsatsen: det gäller tillgången till billig utsläppsfri solenergi i Europa och resten av världen, samt stora exportvärden för företag i Sverige och övriga EU.

Bakgrunden är att priset på solenergiprodukter föll med ca 70 procent på bara tre år, mellan 2008 och 2011. Priset förutses falla ytterligare några procent. Prisfallet är naturligtvis fantastiskt bra ur klimatsynpunkt: När kostnaden för solenergi minskar har fler av världens hushåll och företag råd att använda denna utsläppsfria energikälla. Solenergi kan konkurrera ut en del fossilbaserad energiproduktion, och kan i länder med mycket ljus över året även bli billigare än kärnkraft.

Idag finns statligt stöd till solenergi i många länder. Stöden är särskilt höga i Tyskland, men skulle kunna bli helt överflödiga när solenergi blir väsentligt billigare. För Sveriges del skulle det i princip kunna innebära 210 milj. kr i slopade statliga stöd åren 2013-16.

Prisfallet har flera orsaker, men beror framför allt på en snabbt ökad produktionskapacitet för solenergiprodukter i kinesiska företag. Kina ökade sin andel av världsproduktionen från 1 procent 2001 till ca 50 procent 2010. Med en kostnadsfördel på 20-30 procent sändes en del av produktionen på export till USA, och slog där ut många USA-baserade konkurrenter. De hotade USA-företagen mobiliserade protektionistiska regelverk och politiker i kongressen. Det ledde 2012 till "strafftullar" med i genomsnitt ca 30 procent på kinesisk export av solpaneler till USA.

Föga förvånande styrde då de kinesiska producenterna över exporten till Europa, som idag är världens största marknad för dessa produkter. Idag står kinesiska producenter för 80 procent av försäljningen av alla solpaneler i EU. De europeiska producenterna gjorde dock som kollegorna i USA och kräver nu att EU-kommissionen ska lägga strafftullar på importen från Kina. Ett preliminärt beslut om 47 procents tull (genomsnitt) har dessvärre nyligen fattats, och den 5 juni är tanken att beslutet skall bekräftas vid ett möte i Bryssel med EU-kommissionen.

Man skulle kunna tro att strafftullarna skyddar jobb och vinster i USA och EU, men det är faktiskt tvärtom, och det gäller även om Kina skulle avstå från motåtgärder. Importhindren skyddar förvisso jobb hos producenter av solenergiprodukter i de rika länderna. Men på varje i-landsjobb i produktion går det ca fyra i-landsjobb hos installatörer, distributörer och servicefirmor.

Tullarna leder till minskad total efterfrågan på solenergiprodukter och medför att betydligt fler jobb förloras i nästa led (hantverkare, servicepersonal, m fl) än som räddas hos producenterna. Om EU den 5 juni skulle besluta om handelshinder som motsvarar en tull på 47 procent är en mycket försiktig uppskattning (en halvering av talen i en tysk studie) att antalet förlorade jobb i EU-27 efter tre år skulle kunna vara minst 100 000 - 120 000 jobb.

Det finns inte heller några särskilda industri- eller energipolitiska skäl att idag stödja t ex solpaneltillverkning i EU. Detta är standardiserade produkter utan påtagliga spridningseffekter för andra branscher.

Producenternas argument för sina krav på importhinder är att de "behövs" (som skydd av deras vinster) för att uppväga kinesiska subventioner till sin solenergiindustri. Men liknande anklagelser som riktas mot Kina vad gäller subventioner kan även riktas mot EU.

Om EU lägger på strafftullar kommer detta med säkerhet att leda till kinesiska motåtgärder, inom denna bransch eller andra branscher. Kina kommer t ex sannolikt att svara med undersökningar av EU:s subventioner av företag som sysslar med teknik för "grön el" och anmäla dessa stöd - t ex "certifikatsystem" - till WTO, samt införa importhinder på komponenter till vindkraftverk, mm. Denna onda spiral av handelshinder kommer i slutändan att skada alla deltagare, och vissa mer än andra.

Allra allvarligast med EU:s strafftullar är dock klimateffekterna av att konsumenterna kommer att köpa färre solpaneler när tullar och priset går upp. EU:s handelspolitiska beslut strider därför fundamentalt mot EU:s klimatpolitiska mål.

Sverige har i EU gått emot förslagen om dessa handelshinder mot Kina, men än så länge förlorat. De svenska argumenten har varit tekniska och juridiska, men Sverige har även hänvisat till miljö och klimataspekterna. De senare är enligt min mening de viktiga och helt avgörande. I denna fråga står trovärdigheten hos EU:s klimatpolitik på spel, liksom inställningen till frihandel och allmänt EU:s viktiga ekonomiska relationer till Kina.

Det som EU står i begrepp att besluta om den 5 juni är åtgärder som berövar fattiga kineser arbetstillfällen, som även minskar (netto) antalet jobb i EU, som missgynnar klimatet och strider mot EU:s klimatpolitik, och som sannolikt kommer att utlösa en ond spiral av protektionism.

Frågan om solenergiprodukter från Kina bör därför lyftas till en högre politisk nivå, som EU:s stats- och regeringschefers toppmöten. Det handlar om mycket större och vidare politiska och ekonomiska intressen för Sverige och EU än ett begränsat antal europeiska solenergiproducenters intressen. "

fredag 17 maj 2013

Mångfald i energifrågan, tack!

Folkpartiet är ett mångfaldsparti- det gäller också inom energipolitiken.

Vi kommer inte framåt om vi politiker likt fundamentalister förespråkar en viss teknisk lösning.
Vi är satta att skapa ramar, stifta lagar och säkerställa långsiktiga spelregler. Entreprenörer, företagare, forskare och innovatörer kommer sedan att ta fram ett antal smarta alternativ.

Vår utmaning att klara klimat- och miljömålen är gigantiska. Det kommer att krävas att vi snarast lämnar fossilsamhället- ett kliv som kräver nya lösningar och kraftfulla energieffektiviseringar.

Skall utvecklingsländerna kunna resa sig ur sin fattigdom behövs hållbara energilösningar och smarta nät.

söndag 21 april 2013

Stärk Arktisskyddet och Folkpartiets önskan att ratificera ILOEn manifestation kring Arktis genonmfördes på många platser under gårdagen. Bland annat i Stockholm där jag själv hade möjlighet att delta.

Att Sverige som ordförandeland har medverkat till flera viktiga steg framåt, men att mycket, mycket återstår att göra, fick jag möjlighet att framföra. Såväl under politikerdebatten inne i kulturhuset som i samband med ett tal på Sergels torg.

Sverige har som ordförandeland i Arktiska rådet( som består av de 8 arktiska ländernas utrikesministrar tillsammans med ursprungsbefolkningens repr) fått igenom det första bindande avtalet någonsin ( det andra förväntas antas om ett par veckor).Ett globalt arbete kring kortlivade gaser pågår. I Arktiska parlamentarikerkommitten lyckades Sverige få majoritet för att lyfta upp biologisk mångfald, förnybar energi och att arbete måste ske för att förebygga att oljespill överhuvudtaget kan uppstå. Samt att samverkan med urbefolkningen är väsentligt i alla beslut.

Sverige har också antagit en Arktisk strategi med ett antal utmaningar som vi vill möta med konkreta beslut.

Men det krävs mycket mer !

· marina reservat

· stopp på fossilsubventioner

· förbud för olje och gasexploatering på internationellt Arktiskt vatten

· globalt kvicksilverutfasning

· fortsatt aktiva insatser för att dramatiskt minska kortlivade gaser

· räddningskapacitet

· slå vakt om ekosystemen och en miljömässigt accepterad utvinning av resurser

Vad gäller en ratificering av ILO- är det Folkpartiets uppfattning att det skall ske.

I samband med politikerdebatten ställdes denna fråga, där jag på grund av funderingar kring juridiska svårigheter tvekade.

Det var fel av mig, något som jag vill rätta till på detta sätt.

Om det går att ratificera i Norge och de klarar av att leva med det, så borde vi kunna göra det i Sverige. Det är Folkpartiets uppfattning och det borde jag direkt ha ställt upp på!

torsdag 11 april 2013

Två glädjande MP-besked

Igår kom Miljöpartiet och regeringen överens om tredje delen i den gemensamma asyl och flyktingpolitiken. Tidigare har sjukvård och skolgång för papperslösa beslutats om.
Problem uppstod dock kring den tredje delen som rörde "särskilda skäl". Detta blev nu också beslutet, vilket är mycket glädjande. Det innebär en generösare asyl och flyktingpolitik gentemot barn. Fortfarande kvarstår " synnerligen ömmande skäl" för vuxna.

Idag meddelade Miljöpartiet att man går på regeringens linje vad gäller lägre arbetsgivaravgift för ungdomar. Det är ett klokt beslut, ett besked som visar att man förstått värdet av att också på detta sätt stimulera arbetsgivare att kunna anställa ungdomar.

torsdag 28 mars 2013

Barnkonventionen bör bli svensk lag- nu


Det är förvånande att regeringen inte varit beredda att gå från ord till handling och införliva barnkonventionen i svensk lagstiftning, något som ett antal länder redan gjort.

Istället väljer man att  tillsätta en utredare, Anita Wickström som skall analysera för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen, det vill säga om den ska gälla som svensk lag.

När Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 gjordes bedömningen att det inte behövdes några lagändringar för att uppfylla konventionens krav. Det visade sig vara fel.

Gång på gång uppdagas brister i lagstiftningen som gör att den inte lever upp till barnkonventionen.  Det handlar om att familjemedlemmars återförening vid anhöriginvandring ska kopplas till försörjningskrav. Det handlar om barn som inte har rätt till vård om en förälder motsätter sig det. Det handlar om gömda flyktingbarn som inte har rätt till skola. Det handlar om att bara en bråkdel av Sveriges lekplatser är tillgängliga för barn med funktionshinder. Det handlar om barn som inte beviljas färdtjänst. Det handlar om isolering i särskilda avskiljningsrum av barn som är omhändertagna och placerade på särskilda ungdomshem. Det handlar om skolor som inte är tillgängliga för alla barn. Det handlar om polisingripanden som sannolikt bör förbättras ur ett barnrättsperspektiv. Det handlar om föräldrar till barn med funktionsnedsättning som nekas hjälp med hänvisning till föräldraansvaret.

Exemplen över åren på att svensk lagstiftning inte lever upp till barnkonventionen kan göras lång. Genom åren har ett antal undersökningar, rapporter, uttalanden och betänkanden visat att även om mycket görs för att barnkonventionen ska gälla i Sverige, så är det långt ifrån så. Lagstiftning och tillämpning fallerar. Barns perspektiv vägs ofta inte in i beslut som rör barn, och barn har inte möjlighet att komma till tals i de frågor som rör dem själva. Alla myndigheter tillämpar inte barnkonventionen på ett strategiskt och systematiskt sätt.

Barnkonventionen har funnits i mer än två decennier men har fortfarande inte fått ett ordentligt genomslag i Sverige. Barnombudsmannen menar att arbetet med barnkonventionen dessutom har tappat tempo i många kommuner, landsting, regioner och myndigheter.

Att tillsätta en utredning känns förhalande, när tryggheten och rättssäkerheten för barnen står på spel!

Barnkonventionen bör bli svensk lag- NU

söndag 24 mars 2013

Särskilt ömmande omständigheter

Det är viktigt att Alliansen och MP gemensamt vårdar asylöverenskommelsen.

Grunden handlar om en generös och human flykting-och asylpolitik där vi tillsammans förhindrar att det främlingsfientliga partiet, SD, styr debatten.

Det som just nu diskuteras är förändring av  " synnerligen ömmande omständigheter" till "särskilt ömmande omständigheter" . Folkpartiet har varit öppna för generösare asylregler med en ändring till " särskilt ömmande omständigheter" i samma riktning som MP också för fram.

Kan för övrigt notera att svensk politik under helgen fått ytterligare ett liberalt parti!

Rekommenderar orginalet, Folkpartiet Liberalerna. Kopior brukar sällan hålla måttet.
 

lördag 23 mars 2013

Folkpartiet liberalerna- det liberala partiet som åstadkommit stora samhällsreformer

ur förslaget till partiprogram kan följande historiebeskrivning vara på sin plats...inte minst i tider när många vill kalla sig liberaler !
Det var en liberal statsminister som åstadkom att parlamentarism och allmän och lika
rösträtt för både kvinnor och män förverkligades i vårt land. I dag arbetar vi för att fördjupademokratin i EU och visar solidaritet med kampen mot diktatur oavsett var den förs.

Det var liberala pionjärer som drev fram den allmänna folkskolan i Sverige och formulerade
folkbildningstanken. I dag tar det liberala kunskapsidealet sig uttryck i vår politik för att den
svenska skolan och forskningen ska vara världsledande.

Det var liberaler som kämpade för att Sverige skulle vara öppet för omvärlden, från 1800-alets frihandelsstrid och framåt. I dag är det liberaler som står upp för en humanflyktingpolitik och driver på för fördjupad samverkan mellan länderna i Europa.
Det var liberaler som tog strid för både ekonomisk frihet och väl utbyggda socialaskyddsnät. I dag arbetar vi för bättre villkor för entreprenörer, ökad valfrihet i välfärdssektorn och jämlik tillgång till välfärdstjänster.

Det var liberaler som var först med att föra in miljöfrågorna i svensk politik, och som
framgångsrikt kämpade för att rädda de sista stora älvarna från utbyggnad. I dag arbetar vi
för att möta klimathotet och andra miljöutmaningar genom en miljöpolitik baserad på
vetenskap, teknikutveckling och ekonomiska styrmedel.
 
Det var liberaler som formulerade idén att den enskilda människans rätt att bestämma över
sitt eget liv går före traditioner eller gruppnormer, och liberaler var de första att kräva en lag
mot könsdiskriminering. I dag arbetar vi vidare för jämställdhet och mot all slags
diskriminering och intolerans.
 
I tider av stora förändringar är idépartier bättre lämpade att möta utmaningarna än partier
som är lierade med starka gruppintressen. Folkpartiet liberalerna är ett socialliberalt parti
som förenas av idéerna.

måndag 18 mars 2013

Ett partiprogram i tiden och väl förankrat och där miljön lyfts fram


Folkpartiet liberalernas programkommitté har idag, måndag, presenterat sitt förslag till nytt partiprogram "Frihet i globaliseringens tid."

I höst, i samband med vårt landsmöte kommer partiprogrammet att antas, säkert med ett antal ytterligare tillägg då medlemmar har möjlighet att motionera om förslaget.

Det förslag till partiprogram som programkommitten  presenterat känns som ett partiprogram helt rätt i tiden. Kommittén har lyckats ringa in de mest angelägna politiska utmaningarna vi står inför de närmaste decennierna och föreslagit liberala lösningar som känns både ideologiskt förankrade och nydanande.

Att kommitten fått in oerhört många synpunkter har visat på ett brett engagemang bland medlemmar och sympatisörer varför jag är övertygad om att programmet till stora delar kommer att antas.
Jag tycker att det är bra att företagandet lyfts fram där det exempelvis föreslås att företagens sjuklöneansvar bör slopas, att det offentliga inte ska inte driva verksamheter som tränger ut fungerande privata alternativ, att regelbördan ska minska och att den som vill starta företag ska ha större rätt till tjänstledighet än i dag. Inte minst sjuklöneansvaret har diskuterats flitigt under lång tid där flera partier vill slopa andra veckan. Folkpartiet föreslås börja med andra veckan , men också gå vidare för att slopa också första veckan.

Det är också oerhört glädjande att de socialliberala frågorna återigen lyfts fram, där utsatta barn föreslås extraordinära stödåtgärder, där krav på assistans för personer med funktionsnedsättning ska värnas i lag och där såväl eget rum inom sjukvården och äldres behov tillgodoses. Det var folkpartiet som drev frågan om eget rum men också om LSS- ersättning till personer med  behov av särskilt stöd.

Det som glädjer mig allra mest är det lyft som miljöfrågorna får i förslaget till nytt partiprogram. Efter att ha drivit dessa frågor i många år känns det fantastiskt att naturvården och den biologiska mångfalden får en renässans, en tydligare grön skatteväxling föreslås, samt en fortsatt utbyggnad av förnybara energislag och stärkt skydd  av yt- och grundvattentäkter.

Med tanke på att det var liberaler som en gång förde in miljöfrågorna i svensk politik, och som framgångsrikt kämpade för att rädda de sista stora älvarna från utbyggnad kommer Folkpartiet med detta partiprogram i ryggen att kunna driva en offensiv miljö, klimat- och energipolitik i riksdag och regering.
Det känns riktigt, riktigt bra!

torsdag 21 februari 2013

Välkommet besked om en mer balanserad liberal energipolitik

Ett välkommet besked som efterfrågats av  många liberala miljövänner presenterades häromdagen av ordförande för Folkpartiets miljöarbetsgrupp Karin Karlsbro.

Miljöarbetsgruppen har överlämnat sin rapport till Partiledningen och med all sannolikhet kommer ett antal förslag att inrymmas i Folkpartiets nya partiprogram.

Bland annat en mer balanserad syn på energifrågan, där FP kommer att fokusera mer på förnybar energi än tidigare.

Men också ett ökat fokus på en gammal liberal hjärtefråga- naturvården och den biologiska mångfalden. Det kommer att innebära att vindkraftsetableringar inte kommer att förordas av FP i naturskyddade områden, där vi särskilt pekar ut kust och fjällvärrlden.

För egen del hade jag idag hoppats att regeringen varit beredd att undersöka möjligheten att ta ut en mineralskatt. För mig ter det sig som orimligt att prospektörer och mineralbolag skall tillåtas ta ut fyndigheter ur jorden utan i stort sett någon skatt.
I minearlstrategin som idag presenterades fanns dock ett starkt miljöavsnitt, som jag välkomnade!

tisdag 8 januari 2013

RUT och ROT har blivit en succè

Skatteverket betalade ut 16,8 miljarder kronor i skattereduktion för rot och rut under 2012, vilket är 1,5 miljarder kronor mer än året före. Detta visar med all önskvärd tydlighet på att denna stimulans blivit en succé, och uppskattats av många.

Svarta tjänster har blivit vita. Fler har fått vardagen att gå ihop och skatteintäkter har ökat.

Ny statistik visar att rut ökar överlägset mest – antalet köp av rutarbete har stigit med 18 procent.

Omkring 68 000 företag gjorde rotarbeten åt 984 000 köpare under förra året. Under samma period utförde 17 000 företag rutarbeten åt 492 000 köpare

I Västra Götaland var det 71 914 som tillvaratog ruttjänster och 165 979 som nyttjade rottjänster.

 

Menar oppositionen fortfarande att detta skall tas bort??