tisdag 20 december 2011

SAAB och Trollhättan i våra tankar

Gårdagens besked var, efter en lång tid av ovisshet, mycket tungt.Över tretusen personer går ut i arbetslöshet. Många underleverantörer som också drabbas hårt har under en tid försökt anpassa sin verksamhet och bemanning till nya förutsättningar, utan SAAB.
Förutom hela bygder drabbar också konkursen hela vårt land. Sverige är beroende av industrier.och den unika kompetens som finns i vår bilindustri måste tillvaratas. Utbildade ingenjörer kommer med all sannolikhet att anställas av andra företag, då det råder en stor efterfrågan på ingenjörer i västsverige. Svårare kan det bli för andra yrkeskategorier, varför stora satsningar på arbetsförmedlings- och utbildningsresurser kommer att vara nödvändiga.
Låt oss hoppas att det kan bli en värdefull nystart för många, men också att kompetensen tillvaratas på ett klokt sätt. För vårt lands skull.
Låt oss också ha kvar en from förhoppning att delar av SAAB skall överleva.

torsdag 15 december 2011

söndag 11 december 2011

Klimatförhandlingarna gav ett visst hopp- men också krav på omfattande insatser

På övertid och efter nattmanglingar avslutades COP-17 i Durban. De nedskruvade förväntningarna överträffades, tack och lov. Hoppet att så småningom få ett bindande regelverk infriades.
Viktigast var överenskommelsen att förlänga Kyotoprotokollet. Ett enormt stort arbete återstår nu för att senast 2015 komma fram till ett bindande Kyoto2-avtal, som inkluderar de stora utsläppsländerna.
Allt skall sjösättas senast 2020.
Besvikelsen hos utvecklingsländerna är tydlig då det finns en stor tröghet att få finansiering till Gröna fonden. Sverige och EU har en viktig uppgift att trots ekonomisk kris i EU kunna leverera medel till klimatåtgärder. Grön teknik, innovationer och utveckling för hållbar tillväxt borde ses som en framtida möjlighet - inte som en börda.

måndag 28 november 2011

Durban kan överträffa förväntningarna

Alla förväntningar på klimatmötet i Durban tycks ordentligt nedskruvade. Det kan innebära att varje framsteg kan upplevas som en stor seger och framgång.

Klimatsituationen har förvärrats sedan Cancun och Köpenhamnsmötena- få forskare bedömer att 2-gradersmålet kommer att räcka. Dessvärre är vi långt ifrån att överhuvudtaget närma oss detta mål. Kyotoavtalet omfattar endast 16% av jordens totala utsläpp- de stora länderna som USA, Kina och Indien har hittills vägrat att ansluta sig. Snart löper Kyoto ut, utan en fortsättning riskeras själva regelverket att vara borta. Sverige och EU måste nu arbeta hårt för att behålla detta "embryo" denna "surdeg" för att ha något att utgå ifrån, och för att "degen" under kommande år skall jäsa rejält. Ett hårt arbete krävs för att övertyga de stora utsläppsländerna att så småningom ansluta sig till Kyoto 2.

Skogsfrågorna bör få framgång. De flesta tycks överens om att avskogningen måste upphöra och att regnskogen måste skyddas. Frågan som återstår handlar om kompensation och finansiering.
Att Sverige och EU bör driva såväl frågan om en finansieringsplan till de fattigaste länderna, utan att urholka biståndsbudget, vore en värdefull signal, liksom ett klart besked från EU att stå upp för 30%-målet- oavsett om andra länder följer efter.

För kommande generationers skull måste vi ta kliv framåt. Min fromma förhoppning är att Durban kan överträffa förväntningarna.

torsdag 17 november 2011

All verksamhet inom vård,skola och omsorg skall kvalitetsgranskas

Oavsett om det är kommunen som är huvudman eller om det, som i det aktuella Carema-fallet, är en privat verksamhet, har samhället ett ansvar att granska och säkerställa att en hög kvalitet uppfylls.
I skolan finns skolinspektioner, för inte så länge sedan reagerade Jan Björklund med kraft på uttag av vinster inom vissa friskoleverksamheter. Att verksamheter går med vinst är förstås positivt, men krav måste samtidigt ställas på att en hög kvalité skall säkerställas och att vinster också går tillbaka till verksamheten.
"Folkpartiet vill inrätta en nationell tillsynsmyndighet - Statens socialinspektion. De missförhållanden som den senaste tiden uppmärksammats inom svensk äldreomsorg visar att tillsynen inte fungerar. Därför föreslår Folkpartiet att det, precis om på skolans område, inrättas en renodlad nationell tillsynsmyndighet. De bör granska all verksamhet inom socialtjänst (inklusive äldreomsorg) samt hälso- och sjukvård. Bara företag med tillstånd av Statens socialinspektion ska ha rätt att driva omsorgsverksamhet. Om inspektion visar på allvarliga brister ska tillståndet kunna återkallas. "

Detta är utmärkt, och borde ha varit på plats redan. För mig är det också självklart att det som hänt i Carema-fallet måste leda till att vi får meddelarskydd också i privat sektor när det gäller anmälan om att människors skydd av liv och hälsa är i fara. Både inom vården och omsorgen och i förskola/skola måste meddelarskydd finnas oavsett driftsform.

söndag 13 november 2011

En dyr dammsugning vid Ringhals

Återigen tvingas kärnkraftsverk ställas ur drift på grund av underhåll. Denna gång handlar det om ett pinsamt avbrott. En kvarglömd dammsugare och en brand har inneburit ett omfattande saneringsarbete på 7 månader med en beräknad avbrottskostnad på hela 1,8 miljarder kronor.
Det är ett kännbart avbrott och en kännbar kostnad för statliga Vattenfall som till 70% äger Ringhals.

Vi närmar oss vinterperioden, med förra årets långa kärnkraftsavbrott i färskt minne. Men också med skyhöga elräkningstoppar i färskt minne.

Att våra kärnkraftsverk lider av ålderskrämpor och behov av renoveringar och uppgraderingar är inget nytt. Att avbrott skall ske på grund av glömska och dåliga kontrollrutiner är inte acceptabelt.
Det stärker inte tilltron till en trygg och stabil energileverans med rimliga priser till konsumenterna.

onsdag 2 november 2011

Att rösta nej till palestiniernas Unescomedlemskap var ett sorgligt beslut

EU kunde inte enas. Sverige försökte förgäves att få till stånd en enad EU-linje. Att Sverige, då det visade sig omöjligt skulle sälla sig till en av 14 länder att rösta Nej var ett bedrövligt beslut.
En nedlagd röst hade räckt som en markering att Sverige önskade en annan tågordning, nämligen Säkerhetsrådet i första hand, och sedan Generalförsamlingen och omröstningen som skulle innebära en förhöjd FN-status.

I den svenska röstförklaringen framgår visserligen att detta inte skall ses som ett nej i fortsatta omröstningar. Jag hoppas att vi visar allvar med detta ställningstagande och kommer att vara beredda att visa palestinierna vårt stöd när det blir aktuellt i generalförsamlingen.

Jag är glad att voteringen, trots Sverige och övriga nejröstade länder, dock ledde till att Palestina fick gehör för medlemskap i Unesco, men känner en besvikelse över det svenska agerandet.

tisdag 18 oktober 2011

Den 91-åriga ukrainska kvinnan borde räknas som "ett särskilt ömmande skäl"

Det är med upprördhet och förvåning jag tagit del av det avvisningsbesked som nu vilar tungt och akut över den 91-åriga kvinnan och hennes närmaste anhöriga.

Kvinnan kom till Sverige från Ukraina år 2009 och ansökte om anhöriginvandring. Detta har avslagits. Den gamla, nu senildementa kvinnan tas om hand av dottern och dotter-dottern, utan stöd av hemtjänst eller vårdpersonal.
I Ukraina finns inga anhöriga som kan vara ett stöd för kvinnan under hennes sista tid i livet.

Detta borde inrymmas inom ramen för särskilt ömmande fall, det är svårt att förstå att svenska myndigheter kunnat komma fram till en annan slutsats.

söndag 16 oktober 2011

Tydliga budskap kring turism, miljö och välfärdsfrågor på Folkpartiets landsmöte

Det har varit några uppfriskande dagar i Karlstad. Klara och tydliga markeringar har gjorts i socialliberal riktning. Tonen sattes av Jan Björklund i inledningsanförandet.

Är särskilt glad över bifall till en turistmotion från Norra Älvsborg. Nu kommer FP att tydligare driva dessa frågor. Är också tacksam att landsmötet insett vikten av att se kopplingen mellan jordbruk och klimat/miljö och energifrågan samt att beslut togs att arbeta vidare för inrättandet av fler marina reservat.

Det socialpolitiska programmet för att stödja barn och ungdomar blir ett viktigt verktyg och jag anser också att det var en mycket tydlig socialliberal markering att stoppa de föreslagna stora skattesänkningarna.
Häften kvar är ett tillräckligt mål- då skatteintäkter också krävs till alla reformer. Partistyrelsen önskade gå betydligt längre, men fick se sig besegrade.

söndag 9 oktober 2011

Kvinnliga fredskämpar som Ellen Johnsson-Sirleaf och Leymah Gbowee

Ingen kan säga annat än att Nobelkommittén gjort ett rätt och riktigt val av årets fredspris.
Tre kvinnor som nu får dela på fredspriset har visat mod och vilja att vända krig och hat mot fred och försoning. Kvinnor som inte låtit sig duperas av ständiga löften utan handfast funnits med utanför slutna sammanträdesrum och krävt beslut om fredstraktat.
Kvinnor som i en lång fredskedja varit beredda att offra sina liv för att få slut på kriget.
"Enought is enought".
Liberia går till val på tisdag, med all sannolikhet stärker det "mamma Liberia". Det är isåfall välförtjänt för ett land som under lång tid sargats så hårt av våld att fortsätta få den ledare som för fem år sedan lyckades vända trenden och peka på hopp, fred och försoning.

måndag 26 september 2011

Åre, Göteborg, New York och Ramallah

Centerstämman valde, inte otippat Annie Lööf till ny partiledare. Ser med spänning fram emot det lag som hon väljer och vilka nya ministrar som utses. Som Allianskollega har jag positiva erfarenheter av samarbetet med såväl Erlandsson som Carlgren. Andreas Carlgrens internationella insatser har inte lyfts fram i tillräckligt hög grad anser jag.
Bokmässan i Göteborg är ett begrepp och har under helgen uppmärksammats stort, som sig bör. Till och med radiogudstjänsten sändes i direktsändning från bokmässan. En annorlunda mässa med andra ord.
Att den palestinska begäran till FN:s säkerhetsråd om fullt medlemsskap skulle väcka rubriker var väntat. I Ramallah jublade folkmassorna när president Abbas överlämnade ansökan.
USA hade förgäves försökt förmå palestinierna att avstå. De kommer med all sannolikhet att lägga in sitt veto.
Förmodligen kommer frågan att gå vidare till Generalförsamlingen, där de troligen finns majoritet för "plan B" dvs en "Vatikanstatsstatus.
Det vore rimligt att denna begäran godkändes, och att det kopplas samman med förnyade fredsförhandlingar.

fredag 16 september 2011

Välkommet besked till sjukskrivna

Äntligen kom ett positivt och efterlängtat besked till de många svårt sjuka personerna som saknar arbetsförmåga och hamnat mellan stolarna.
Sjukförsäkringsreformen var i sak nödvändig, men drevs igenom alldeles för snabbt och utan ordentlig genomlysning av de konsekvenser som den kunde innebära för ett antal svårt sjuka.
Jag är tacksam att främst FP och KD lyckats påverka resultatet i en positiv riktning.
Det är orimligt att tvingas prövas mot arbetsmarknaden när man är svårt sjuk. Det är också orimligt att mista sin ekonomiska trygghet i samband med en långvarig sjukskrivning.

Vi har råd att säkerställa ett starkt skyddsnät.

måndag 12 september 2011

Upprättelse är nödvändigt

Jag har under ett antal år fått möjligheten att möta många personer som under sin barndom levt på livets skuggsida. De omhändertogs av samhället. Ett antal fick en ny chans då barnets föräldrar av olika anledningar inte kunde ta sitt föräldraansvar. De hamnade i kärleksfulla fosterhem eller mötte någon vuxen på en institution som tog det lilla barnet till sitt hjärta.
Dessvärre är detta inte den förhärskande bilden.
Många barn hamnade i såväl fosterhem som på institutioner där de utsattes för såväl sexuella övergrepp, barnarbete och en omild kärlekslös behandling.
Samhället missade å det grövsta att följa upp och kontrollera hur de placerade barnen hade det.
Detta svek diskuteras just nu.
Flera utredningar ligger till grund för ett förslag att på flera sätt ge de mest utsatta personerna en upprättelse, för att kunna sätta en punkt och gå vidare i livet. För att få ett erkännande att det inte var det lilla barnets fel.
Upprättelse kan handla om både en offentlig ursäkt från samhällets sida, samt om en symbolisk ekonomisk ersättning. En förlorad barndom kan givetvis aldrig ersättas.
Dessutom ett politiskt löfte att alla åtgärder skall vidtas för att det aldrig skall hända igen.
Det är min stora förhoppning att regeringen inser nödvändigheten att vidta dessa tre åtgärder.

fredag 2 september 2011

Det palestinska folket behöver stöd - också från Folkpartiet

Folkpartiet Liberalerna har i alla tider kämpat för mänskliga fri och rättigheter i alla delar av vår värld. Vi är- och vill vara- stora internationalister. Många liberaler är djupt engagerade mot ockupationen av Västsahara och oerhört engagerade i och för NordAfrikas frihetskamp.
När frågor som rör den långa konflikten mellan Israel-Palestina hamnar dessvärre flera goda liberaler in i de gamla "pro-israeliska hjulspåren". Utgångspunkten om de mänskliga fri- och rättigheterna framstår inte längre lika klart.
Frågan om ett erkännande av Palestina kommer att lyftas i FN i höst. Det vore välkommet att också Folkpartiet visade vilja att ge dem sitt stöd. Det skulle ingjuta hopp om framtiden och hjälpa till att ge en skjuts till att ånyo ta tag i fredsförhandlingarna. Detta skulle gagna såväl israelerna som palestinierna. Pro-människan borde vara det som gäller.

måndag 29 augusti 2011

Positiva sysselsättningsstatistik trots finansoron

Ibland kan knastertorr statistik vara en positiv läsning, trots att vi känner av en global finansoro.


Nedan följer ett citat hämtat från Statistiska centralbyråns AKU:s mätning i juli 2011


69 000 fler sysselsatta enligt en färsk rapport.
Antalet sysselsatta uppgick i juli 2011 till 4 813 000 vilket är en ökning med 69 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Den största ökningen skedde bland kvinnor vilka ökade med 43 000 sysselsatta. I gruppen sysselsatta ingår anställda, företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar.

Antalet anställda ökade med 94 000 varav 53 000 var kvinnor. Den största ökningen skedde bland fast anställda med 56 000 personer. Inom den privata sektorn ökade antalet anställda med 75 000 av vilka 45 000 var kvinnor.

Personer som vanligen arbetar heltid, det vill säga 35 timmar eller mer per vecka, ökade med 73 000 personer varav merparten var kvinnor.


tisdag 16 augusti 2011

Välkommet besked att skjuta fram jobbskatteavdraget

Det var ett välkommet besked som statsministern gav idag att Moderaterna inte kommer att driva frågan om att i höstbudgeten få igenom ett femte jobbskatteavdrag.
Jag har länge ställt mig kritisk till planerna då jag anser att det krävs resurser för att lösa såväl socialförsäkring som barnfattigdomen, men också ökade resurser till de med de allra lägsta pensionerna. Jag anser också att såväl integrations som miljöfrågorna bör prioriteras före skattesänkning för alla oss som har arbete.
Också oron på världens finansmarknad ger skäl att vidta sparsamhet i höstens budget.

Friluftsrörelsen och naturturismen hör framtiden till

    Det finns många skäl för riksdag och regering, kommun och landsting att lyfta fram Friluftslivet i vårt land.


  • Vår unika natur kan erbjuda fantastiska upplevelser

  • Allemansrätten

  • Natur och friluftsliv bidrar till förhöjd livskvalité och bättre hälsa

  • Natur och friluftsliv ger kunskap och förståelse för miljö och klimatfrågor

  • Ökad social gemenskap

  • Arbetstillfällen och stora skatteintäkter i takt med en allt växande Natur/ekoturism

Det är dags att se vilken potential som finns, att ge Friluftslivet motsvarande lyft som Idrottsrörelsen fått samt att underlätta för turistbranschen att kunna utveckla sina ekoturismföretag.


lördag 23 juli 2011

Tragedin i Norge ger frågor utan svar

Den ofattbara tragedin i Norge överskuggar allt dessa dagar. Tankar på den skräck som ungdomarna måste ha upplevt, när de insåg att en massmördare kommit till ön, släpper inte taget.
Två enorma tragedier samtidigt, utförda , enligt de senaste uppgifterna, av en enda person.
Enligt uppgift bärare av "kristna" fundamentalistiska starkt högerextrema åsikter.
Att man nämnt kristna i sammanhanget är förmodligen för att betona att det inte finns någon muslimsk koppling. Vad reaktionerna blivit om det visat sig vara en muslimsk terrororganisation kan man bara spekulera över.

Hur fångar vi upp personer med extrema åsikter innan de får fäste, ett fäste som också kopplas till våld?

Hur kan vi tillsammans i Norden, med en gemensam historia och med olika erfarenheter av terrorhandlingar, arbeta tillsammans för att slå vakt om våra demokratiska öppna samhällen?

Men framförallt, hur kan vi stödja vårt drabbade grannland?

måndag 11 juli 2011

Tid för eftertanke och reflektion- men också för möte om EU:s jordbrukspolitik

Almedalsveckan är till ända. Mediafolk, lobbyister och politiker får förhoppningsvis mer tid över för eftertanke och reflektion, vila och avkoppling. Och tid för att vårda relationer med familj och vänner , inte att förglömma.
Men kommande politiska beslut kräver samtidigt fortsatta processer, avslutade utredningar och rapporter.
Och möten, även under heta julidagar.
EU:s jordbrukspolitik är ett område som just nu behandlas i Bryssel. Tänker åka dit och vara med i de diskussionerna.

måndag 4 juli 2011

SAAB:s klartecken från EIB

EIB har godkänt SAAB:s fastighetsförsäljning, vilket innebär en förstärkning av kassan på 225 miljoner kronor.
Ett välkommet besked förstås, men fortfarande krävs en långsiktig lösning, vilket bara kan ske om tillverkningen kommer igång, underleverantörerna återfår tilltro och trygghet, liksom potentiella bilköpare.

Ägaren har alltid ansvaret, men regeringen har också tagit på sig sitt ansvar, då tusentals arbetstillfällen var akut hotade.
Många anställda och underleverantörer har pressats hårt under en lång tid av ovisshet. Ett klart och långsiktigt besked är nu nödvändigt.

fredag 17 juni 2011

Dr Chee Soon Juan får Liberala Internationalens fredspris- Folkpartiets nominering vann gehör.

En stor majoritet av liberala internationalens delegater röstade för folkpartiförslaget att tilldela generalsekreteraren för det demokratiska partiet i Singapore, Dr Chee, fredspriset för sin oförtröttliga kamp för frihet och demokrati.

Hans kamp för yttrandefrihet har lett till ett "speakers corner" i en av Singapores parker.
Hans protester mot inskränkning av yttrandefriheten har kostat honom fängelse i omgångar, då bötesbeloppens storlek gjort det omöjligt för honom att betala.
Dr. Chee är förbjuden att lämna Singapore. Priset kommer därför att överlämnas i Singapore.

Måtte det bli en kraftfull markering att omvärlden ser Dr Chees och andra frihetskämpars möda. Måtte framförallt den demokratiska kraften segra och diktaturernas våld upphöra.

fredag 10 juni 2011

Arktis och Fas 3

Det är snålblåst och kyligt här i Reykjavik, men frågorna om Arktis framtid är "glödheta" i den parlamentariska Arktiska kommittén. Den svenska Arktiska strategin har presenterats och mottagits mycket väl av kolleger från de olika arktiska staterna. Det finns höga förväntningar på det svenska ordförandeskapet.

I riksdagen har det idag varit debatt om Fas 3- ett tredje steg i jobb- och utvecklingsgarantin.

Oppositionen öser okvädningsord och tycks helt glömt bort att människor tidigare stämplades ut i system av förtidspensionering utan ansträngning att söka se och tillvarata varje enskild människas arbetsförmåga.

Alliansregeringen vill inte ge upp, även om man varit inskriven i genomsnitt åtta av de senaste tio åren. Vi ser resultat. Varje månad går 400 deltagare i insatsen till arbete. Varje person som varit långtidsarbetslös länge och som kommer i arbete är en vinst för den enskilde och samhället i stort
Långtidsarbetslösheten sjunker i Sverige. 32 000 färre långtidsarbetslösa på ett år. Även om vi ser positiva signaler kan vi inte slå oss till ro förrän vi lyckats pressa tillbaka långtidsarbetslösheten, inte minst bland unga människor.

Oppositionen har synpunkter på fas 3, men inte vad man vill se i stället. De delar därmed vår bedömning att vi måste noggrant analysera, följa upp och göra justeringar av insatsen. Den dörr oppositionen vill slå in är redan vidöppen då regeringen redan aviserat att vi måste:
1. Titta på möjligheterna att erbjuda arbetsmarknadsutbildning
2. Se över konstruktionen på anordnarbidraget så att det främjar återgång till arbete
3. Ta del av den analys som inkommer från arbetsförmedlingen senare i höst (september)

måndag 30 maj 2011

Mångfald och hållbara energilösningar- mer forskning krävs i EU-budgeten

Tysklands beslut om en avveckling av Tysklands 17 kärnkraftsverk under 11 år kommer att innebära såväl en utökning av förnybar energi , vilket förstås är positivt, men också en ökning av kolanvändning och ökad import av fossilgas vilket är en stor risk ur ett klimatperspektiv.

Att Fuchoshimaolyckan lett till en eftertanke välkomnar jag, samt också utökade satsningar på forskning och utveckling kring förnybar energi. Men akuta stopp av väl fungerande kärnkraftsverk i länder utan en hotbild av jordbävningar kan komma att påverka klimatet på ett negativt sätt.

Det som krävs är samordnade och ökade forskningsinsatser kring en mångfald av förnybara energilösningar , satsning på smarta elnät, bindande energieffektiviseringsavtal och styrning av biståndsmedel till hållbara energilösningar i utvecklingsländerna. 1,4 miljarder människor saknar tillgång till elektricitet. Skall människor kunna resa sig ur sin fattigdom krävs tillgång till el.
Har skrivit under ett brev till ordf. Barosso med vädjan att öka andelen forskningsmedel i samaband med att EU:s budget fastslås.
5% till forskning för att få fram hållbara energilösningar vore rimligt, med tanke på att jordbruksbudgeten ligger på drygt 40 procent.

onsdag 25 maj 2011

Stoppa huliganismen- Folkpartiet kräver åtgärder

Folkpartiet med Hans Backman idrottspolitisk talesperson och Christer Nylander, vice ordförande i kulturutskottet ryter till ordentligt och kräver en förstärkning av lagen för att stoppa huliganismen.

Folkpartiet vill införa anmälningsplikt för personer som begår allvarliga brott vid fotbollsmatcher. Anmälningsplikt innebär att dessa personer inte får närvara på en arena utan måste infinna sig på en polisstation en bit därifrån samtidigt som matchen spelas.

Folkpartiet är också beredda att överväga fotoidentifiering och effektivare kameraövervakning. Det måste omgående vidtas åtgärder för att stoppa huliganismen, skriver Backman och Nylander i ett pressmeddelande.

Utmärkt! Att gangsters skall kunna fortsätta sabotera sportevenemang och tära på polisresurserna är förstås helt oacceptabelt och måste beivras.

måndag 23 maj 2011

Folkpartiet på väg att bli Alliansens miljöparti

Under helgen hade SNF sin rikskonferens i Eskilstuna. En välbesökt konferens,där olika "spanare" utsågs att delge sina visioner om maten, transporterna, gifterna , fritiden och naturen 2030.
Ett spännande grepp.

Att Folkpartiet fanns på plats under politikersamtalet kändes förstås värdefullt. Vi har en tydlig och bra politik på områden som handlar om den biologiska mångfalden, skogsskyddet, allemansrätten, den stadsnära odlingen och friluftslivet. Folkpartiet var för övrigt pådrivande för framtagandet av Friluftspropositionen. Folkpartiet har också varit tydligast i regeringen med Östersjöinsatser, Marina reservat, en havs och vattenmyndighet och Sveaskog som utbytesskog vid reservatsbildningar.
Att vi är det mest EU-positiva partiet och hävdar nödvändigheten av EU-gemensamma miljösatsningar fortsätter vi att predika för riksdagens EU-motståndare.

Folkpartiet har inga näringspolitiska bindningar och borde attrahera alltfler väljare med liberala värderingar att också välja folkpartiet- för miljöns skull.

Folkpartiets nya partiprogram kommer förhoppningsvis med övertygelse kunna peka på en inriktning med helhetssyn, forskning och grön utveckling för en hållbar utveckling såväl i vårt land som i omvärlden.

Det är nu Jan Björklund behöver peka med hela handen.

fredag 20 maj 2011

Inför starkare skydd för värdefull skog

"När så stor andel inte lever upp till miljöhänsynen finns det anledning att se över sanktionssystem. Det Jan Björklund och jag förutsåg och skrev i en debattartikel för ett år sedan har besannats och förvärrats under den senaste tiden, och tydliggör än mer behovet av skärpning.
Det bör införas en lag om akutstopp för avverkning tills myndigheterna hunnit kontrollera eventuella skyddsvärden."


1. Inför sanktionsmöjligheter mot skogsägare som bryter
miljöhänsynen.
2. Inför en lag om akutstopp för avverkning om Länsstyrelsen
misstänker att det är ett känsligt område.
3. Förbättra samordningen mellan myndigheter som handhar
skogsfrågor.
4. Öppna upp för nya avverkningsmetoder, som kontinuitetsskogsbruk,
vilket är en skonsammare avverkningsmetod.
5. Se över om hänsynsparagrafen, § 30, i Skogsvårdslagstiftningen,
behöver förtydligas.

Detta och fler synpunkter på skogen tas upp i en artikel som publicerats i tidningen NU under veckan.

Valdeltagandet och resultatet i omvalet en besvikelse

Visst blev det en besvikelse, men också en väckarklocka. Nästan 60 procent avstod att rösta, vilket kan betyda att man antingen är okunnig eller ointresserad av regionens ansvarsområden eller att man utgår från att samtliga regionpolitiker kommer att göra ett bra arbete, oavsett politisk tillhörighet och ideologisk kompass.
Nu pågår förhandlingar, då det inte blev någon klar majoritet för något av blocken. Alla vill undvika att sitta i en situation där SD blir vågmästare. Alliansen tillsammans med Miljöpartiet skulle kunna leda regionen framåt på ett bra sätt.

Socialdemokraternas smutskampanj var olycklig ur alla aspekter, då de öppnade upp för en tristare typ av valrörelse där lögn och osanningar basuneras ut. Att reparera tidigare svek och denna smutskampanj tar tid.

Det skall bli intressant att se hur länge löftet om enhetstaxa håller, ett oppositionslöfte i valrörelsen.

fredag 13 maj 2011

VALDAGEN närmar sig

På söndag går vi till val i Västra Götaland( samt i Örebro). Valtemperaturen har ökat några grader för varje dag( från en mycket låg nivå). Socialdemokraterna, vårt tidigare samarbetsparti i regionen har efter höstens svekfulla överenskommelse med bland annat sjukvårdspartiet definitivt rivit alla broar.
Smutskampanj och lögnaktiga valbudskap är numera socialdemokraternas taktik.

Regionen behöver ett starkt Folkparti. Vi har visat att vi kan ta ansvar och utveckla regionen.
Kulturen har blivit ett flaggskepp tack vare FP.
Det fria vårdvalet, med 60 nya vårdcentraler, hade inte kommit till stånd utan Folkpartiet.

Folkpartiet Liberalerna behövs framgent också. Rösta liberalt, rösta med Folkpartiet!

torsdag 12 maj 2011

Arktis framtid ligger i Sveriges händer

När Sverige idag tar över ordförandeklubban i Arktiska rådet för de kommande två åren står vi inför avgörande utmaningar samtidigt som vi har en unik chans att säkerställa en hållbar utveckling i detta naturresursrika och extremt känsliga område.

Att minska utsläpp av växthusgaser, där fossila bränslen är den största källan, kommer att vara helt nödvändigt, där konsekvensen i form av uppvärmningen dessutom medför ytterligare växthusgasutsläpp, i form av metan.
Viktigt är också att få till stånd en dramatisk minskning av utsläpp av sot där ett vedeldningsstopp mycket snabbt skulle ge ett positivt resultat. En global konvention för att kraftigt begränsa utsläpp av kvicksilver är också nödvändigt och kan bli en fortsättning av det framgångsrika svenska arbetet för ett kvicksilverförbud inom EU.
En hållbar utveckling av Arktis måste också, enligt min mening, innebära att ett antal marina reservat snarast inrättas i Arktis, det sköraste av alla ekosystem vi har på jorden.


Hela debattartikeln finns att läsa här:


http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.623030-arktis-framtid-ligger-i-sveriges-hander

söndag 1 maj 2011

Skydda skogen- också i Änokdeltat- lagefterlevnad och bättre myndighetssamordning

Söndagens radioprogram Kaliber satte fingret på flera svagheter i den svenska skogsvårdslagstiftningen. En skogsvårdslag som vi många gånger hyllat då dess syfte är att jämställa miljöhänsyn med skogsproduktion och där "Frihet under ansvar" är en av de viktiga hörnstenarna.
Men ansvaret ser ut att ha brustit rejält, vilket inte minst visat sig i den stoppade rapporten från Dalarna. Nästan 40 procent lever inte upp till miljöhänsynskraven vid avverkning. Lagefterlevnaden fungerar mycket dåligt.
I somras skrev undertecknad tillsammans med partiledaren Jan Björklund en debattartikel där vi öppnar upp för sanktionsavgift vid brott emot hänsynsparagrafen.
Det kan finnas ännu starkare skäl att aktualisera denna fråga nu.
Det finns också starkare skäl att se över samordningen av myndigheterna som handhar skogliga frågor, samt också se över hur vi använder oss av statens skogsbolag Sveaskog, för att få framgång med ett Hållbart skogsbruk och ett ordentligt skydd av skyddsvärda skogar.

Sveaskog skulle betydligt bättre uppnå en ändamålsenlig verksamhet genom större samarbete med såväl länsstyrelserna men även skogsstyrelsen, för att både utveckla/återskapa naturvärden - dvs större ambition för att miljömålen ska nås, liksom att bedriva mer tvärvetenskaplig forskning som rör olika former av markanvändning.

Turerna kring Änokdeltat, gammelskog som hotas av avverkning, visar på ett beklagansvärt sätt hur Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens företrädare skyller på varandra.
Det är inte acceptabelt när omistliga värden står på spel.

Miljömålsberedning som nu kommer att se över skogsskyddet, har ett digert arbete framför sig.

http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-riksdagen/Ledamoternas-webbplatser/Anita-Broden/Artiklar/skydd-av-skog-behovs-for-att-klara-den-biologiska-mangfalden/

måndag 25 april 2011

Miljöfrågor, fängelse och ekoby i Panama

Under den gångna plenifria veckan befann jag mig i Panama för att delta vid den interparlamentariska unionens kongress. Deltog i miljö och hållbarhetsutskottet, där den svenska positionen kring krav på hållbart fiske, jord-och skogsbruk samt kvinnors lika möjligheter vann de andra ländernas gillande.
Kändes riktigt positivt.

Viktigt att också fått betona nödvändigheten av globala överenskommelser.

Under en eftermiddag besökte jag ett fängelse, med 7000 fångar. En fruktansvärd upplevelse. Bland internerna fanns en ung svensk man, som avtjänat 18 månader av sitt 7-åriga fängelsestraff. Bilden har fastnat på näthinnan.

En positivare bild sitter också kvar på näthinnan. Besöket tillsammans med Henrik Flodhammar upp till den tänkta, högt belägna, ekobyn. Härliga visioner om ett framtida hållbarare samhälle.

Åter i Sverige, med sommarvärme och utslagna björkar. Njöt av en underbar påskdag. Kommande veckans möte kring Arktisfrågan samt riksdagens djurskyddsdebatt upptar idag mina tankar.

torsdag 7 april 2011

Regeringsförslag om mobiler och bilkörning på gång

Teknikutvecklingen går otroligt snabbt, därför var det klokt av Trafikutskottet att under veckan lyfta diskussionen om mobiler och bilkörning till att också inkludera andra distraherande faktorer. Att anta ett teknikneutralt perspektiv och beakta alla distraherande faktorer, till exempel sms och GPS är förstås riktigt och nödvändigt. Regeringen skall till 2012 granska aktuell forskning för att klarlägga distraktionsmoment samt återkomma till riksdagen med förslag på vilka åtgärder som krävs, eller redovisa vidtagna åtgärder när det gäller användning av mobiler vid bilkörning. Då jag motionerat om krav på handsfreeanvändning välkomnar jag Trafikutskottets tillkännagivande och ser med stort intresse fram emot regeringens besked om mobiler och bilkörning, samt också besked rörande andra distraherande faktorer.

onsdag 23 mars 2011

Sverige turistminister folkpartisten Liselott Hagberg

Sverige behöver en turistminister. Turistnäringen måste ses och uppskattas, då Sveriges välstånd, nya arbetstillfällen och fler levande bygder kommer att vara beroende av denna bransch, som nu har gått förbi såväl järn, stål och bilindustrin.

Ingen kan vara lämpligare som turistminister än vice talman Liselott Hagberg, folkpartiet.
Också detta år var Liselott Hagberg och Folkpartiet representerade vid Tillväxtdagen i samband med årets TUR-mässa i Göteborg.
Rese och turistnäringens trendanalys pekar på en svindlande omsättning på 500 miljarder kronor år 2020. En fördubbling, och helt i linje med den tillväxt man kunnat se under de senaste sju åren.

Man bedömer att svenska fritidsresenärer och utländska besökare kommer att stå för tillväxten både i antal och i omsättning.
Det är möjligt endast med en politisk vision som underlättar ertableringar och satsningar, kraftfulla åtgärder och en insikt att tillvarata entreprenörernas skaparkraft.
Detta är helt i linje med ett liberalt synsätt.

tisdag 8 mars 2011

Sorg och glädje över kvinnodagen

Det är givetvis en stor sorg att vi skall behöva ha en speciell kvinnodag för att uppmärksamma de orättvisor och skillnader som fortfarande råder på grund av kön.

Att kvinnor runt om i vår värld systematiskt utnyttjas sexuellt, att många kvinnor inte får den hälso och sjukvård de skulle behöva, rätt till skolgång eller möjligheter till ett lönearbete är förstås helt oacceptabelt.

Utan jämställda villkor och respekt för varandra får vi ett svagare samhälle. Flickor och pojkar behöver positiva förebilder, inom livets alla områden.

Det är lika viktigt med fler män inom omsorg och förskola som det är att få fler kvinnor på ledande poster i näringsliv och politik.

Att vi kommit långt i Sverige är positivt- men vi har fortfarande en bit kvar.

onsdag 2 mars 2011

Även gömda barn får rätt att gå i skolan

Äntligen!

Med stor glädje kan jag konstatera att Folkpartiets envetna kamp för de mest utsatta barnen lett till resultat.att ge gömda barn rätt till skolgång.

Nedan följer utdrag ur Jan Björklunds pressmeddelande:

Idag har regeringen enats om att gömda barn ska ha rätt att gå i skolan. Det är mycket glädjande och något som jag och Folkpartiet har arbetat för under en lång tid. Överenskommelsen är en seger för de gömda barn som finns i Sverige och med den kan Sverige leva upp till Barnkonventionens krav på att alla barn ges rätt till skolgång.
Alla barn har rätt att gå i skolan oavsett vad föräldrarna har gjort och inte gjort. Barnen kan inte hjälpa att familjen befinner sig i Sverige utan tillstånd.
Nu ska regeringen, med utgångspunkt från de förslag som lämnats av utredningen om rätt till skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd, se över lagstiftningen och rätten till skolgång för dessa barn. Frågan har grundligt utretts två gånger under förra mandatperioden och nu det är dags att gå från ord till handling.
Det får aldrig vara barnen som kommer i kläm. Barn ska kunna gå till skolan utan att vara rädda för att det leder till att de utvisas. Gömda barn har rätt till skolgång.

tisdag 1 mars 2011

Slå vakt om Sevicekontoren med bland annat Försäkringskassan

Besökte för ett tag sedan servicekontoret Alingsås
På detta kontor samverkar Försäkringskassan,Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.
En dörr in. Ett personligt mottagande och vägledning till rätt instans och rätt person.

Min uppfattning är att det är mycket värdefullt att slå vakt om bemannade kontor och god service till kommuninvånarna. Långt ifrån alla klarar av att enbart kommunicera via datorn. Det krävs ofta ett personligt möte för att få fullödig information och svar på allehanda frågor.

Servicekontoren borde vi tvärtom slå vakt om, varför Försäkringskassans förslag om att minska sin närvaro tycks som en kortsiktig ekonomisk lösning.

söndag 27 februari 2011

Bildt svarar Brodén på frågan om Arktis

Anita Brodén har frågat mig vilken ambition jag har att under det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet driva frågan om att skydda naturmiljön i Arktis.

Arktis utgör en utmaning av växande betydelse. Inte minst genom klimatförändringen blir de arktiska frågorna allt viktigare för det internationella samfundet. Sverige ska självfallet vara aktivt i arbetet för att skydda människor och ekosystem i Arktis. Dessa frågor ligger dock till stora delar inom de olika staternas nationella jurisdiktion. Inte desto mindre pågår för närvarande en rad aktiviteter för att öka skyddet av Arktis miljö inom ramen för Arktiska rådets arbete liksom det gör även inom ramen för arbetet i andra internationella organisationer.

När Sverige i maj övertar ordförandeskapet i Arktiska rådet för en två-års period är arbetet med att skydda den känsliga miljön i området centralt. Vi arbetar inom Regeringskansliet nu med att ta fram ett ordförandeskapsprogram för denna period. Sverige har höga ambitioner att gripa sig an dessa frågor.

Stockholm den 25 februari 2011Carl Bildt

onsdag 23 februari 2011

Fördöm diktatorn Gaddafis våldsmetoder

Gadaffi har proklamerat krig mot de sina. Det kan inte vara annat än början till slutet för en despot. Omvärlden behöver ge folket allt stöd då de får betala ett högt pris för sin längtan efter frihet och demokrati.
Det var minst sagt förvånande att vår utrikesminister inte tog ställning och uttryckte sin avsky över det fruktansvärda våld som nu utspelas i Libyen. Att tala om "stabilitet" och "rimlig utveckling" leder inte för alla av oss tankarna till frihet och demokrati.
Tack och lov har Jan Björklund visat på den rakrygghet och tydlighet som krävs. Se nedan:


Jan Björklund: Libyerna förtjänar frihet

Libyens brutala diktatur har de senaste dagarna visat sig från sin sämsta sida. Obeväpnade demonstranter har dödats. Kravet från folket är mänskliga fri- och rättigheter. Att Libyen använder stridsflyg för att skjuta på fredliga och obeväpnade demonstranter visar på en desperation och en brutalitet som är helt oacceptabel. Khadaffis vidriga agerande förtjänar vårt skarpaste fördömande.
Tunisien, Egypten, Bahrain, Iran, Jemen, Jordanien, Algeriet och nu Libyen. Vi har under de senaste månaderna fått se något som många trodde var omöjligt i arabvärlden. Fredliga demonstranter har samlats med krav på öppna demokratiska samhällen, yttrandefrihet och utveckling. Människor som har varit förtryckta i årtionden har nu börjat uttrycka sin önskan efter något nytt. Kraften i protesterna har fått diktaturer på fall. Det är fantastiskt!
Islamisterna har under lång tid varit de som förutsatts stå för en eventuell revolution i dessa länder. Men de här demonstrationerna tillhör inte islamisterna. De tillhör folket.
Demonstrationerna visar att diktatorerna i arabvärlden lever på övertid. Västvärlden, EU och Sverige måste kraftfullt stödja de som tar över, för att hjälpa länderna att slå in på en demokratisk väg. Liberaler och demokrater som vill ta ansvar för en ny utveckling ska få den hjälp de behöver.
Folkpartiet har under många år kämpat för att demokratimålet ska vara en del av biståndet. Vi hade rätt. Utveckling och demokrati går hand i hand. Demokratibiståndet blir allt viktigare. Organisationer som exempelvis
HYPERLINK "http://www.silc.se/

lördag 12 februari 2011

Frihetslängtan har segrat- värdigheten och stoltheten återvunnen

Egyptierna har rest sig och visat omvärlden att de på ett fredligt sätt kunde besegra envåldshärskaren som i 30 års tid kuvat sitt folk.
Människor vittnar om en återvunnen värdighet och stolthet över att vara egyptier . Omvärlden kommer att ha anledning att omvärdera fördomar och synsätt gentemot det arabiska folket. Det är nyttigt.
Att bygga demokrati är dock en lång och mödosam process. Måtte folket ha det tålamod som krävs och den tillfälliga militärledningen den klokskap och lyhördhet som också är nödvändig.

Den demokratipräriebrand som startat kommer att bli svårsläckt. Tack och lov.

torsdag 10 februari 2011

Upprättelseutredningen föreslår ceremoni, ekonomisk ersättning och krafttag för att det inte skall upprepas

Äntligen presenterades också denna utredning- en i raden av utredningar som tagit upp den vanvård som förekommit i samband med att barn omhändertogs och placerades på institutioner(barnhem) och familjehem.
Kollegan Jan Ertsborn och jag har engagerat oss i denna fråga, under förra mandatperioden tillsammans med dåvarande riksdagskollegan Agneta Berliner.

Nu gäller det att Maria Larsson visar stor handlingskraft.

Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i riksdagen 2011-02-10

Brodén och Ertsborn (FP):
Krafttag mot vanvård av barn
– Vi kräver krafttag för att säkerställa att omhändertagna barn inte vanvårdas. Vi kräver också upprättelse för de människor som i sin barndom utsattes för vanvård, misshandel och övergrepp på institutioner och i fosterhem.
Det säger Jan Ertsborn, Halland, och Anita Brodén, Norra Älvsborg, riksdagsledamöter (FP), i samband med att Upprättelseutredningen idag torsdag 10 februari överlämnar sitt slutbetänkande till folkhälsominister Maria Larsson.
Brodén och Ertsborn har skrivit riksdagsmotioner om problemet med vanvård av barn i flera års tid.
– Många människor har, på grund av samhällets underlåtenhet, hamnat i livslånga utanförskap när det gäller utbildning, arbetsmarknad, sociala och medicinska handikapp, drogberoende och kriminalitet, säger Brodén.
– Det viktigaste är förstås att se till att detta aldrig händer igen. Det minsta samhället nu kan göra är att ta sitt fulla ansvar och ge upprättelse åt alla berörda för att på så vis kunna sätta punkt, säger Ertsborn.

Folkpartiet har lagt en rad förslag för att stärka rättigheterna för barn som placeras i samhällets vård. Läs mer här:
Rapport om den sociala barn- och ungdomsvården Ansvaret för de glömda barnen

fredag 4 februari 2011

Utvecklingen i Egypten kommer att ha påverkan i hela regionen

Hopp om en demokratisk utveckling blandas med oro över ett fundamentalistiskt brödraskapsövertagande. Den politiska framtiden i Egypten kommer att ha avgörande betydelse för Israel och de palestinska områdena. Människans längtan och strävan efter sociala reformer, mänskliga rättigheter, frihet och demokrati måste vi göra allt för att stödja.

För en tid sedan deltog jag som paneldeltagare vid ett Mellanösternseminarium där utgångspunkten var panelens personliga upplevelser i samband med besök i Israel/Palestina. Detta panelsamtal beskrev senare Siewert Öholm i raljanta ordalag.
Jag inledde vid detta tillfälle mitt anförande med att berätta om min frikyrkliga Israelvänliga bakgrund och den chock jag upplevde när jag såg effekten av den långvariga ockupationen. Den förtvivlan jag vid detta besök kände gav mig mod och kraft att vilja medverka till arbete för dialog, fred och försoning. Att det krävs mod har jag fått uppleva åtskilliga gånger då frågan är synnerligen känslig, inte minst om man dristar sig till att också kritisera den demokratiska staten Israels politik på olika punkter.
Irans ständiga hot liksom Hamas våld gentemot Israel skall rätteligen också hårt kritiseras. Våld i alla dess former och brott emot Mänskliga rättigheter måste alltid fördömas, oavsett vem som utövar detta.
Vid mina fortsatta resor i området har jag alltid varit angelägen att ha kontakt med såväl israeliska som palestinska representanter, inom såväl den politiska som den ideella sektorn.
Vid det aktuella panelsamtalet tog jag tillfället i akt att lyfta fram Parents Circle och en kväll på Bildas center i Jerusalem då jag för första gången fick lyssna till representanter från denna organisation. En israel/palestinsk organisation där samtliga medlemmar mist en nära anhörig i samband med konflikten.. Sorgen delar de men istället för att fastna i hatet går de ut tillsammans och manar till fred och försoning. Den kvällen har för alltid etsat sig fast i mitt minne.
Jag tog också tillfället i akt att berätta om den lutherske prästen Mitri Raheb från Betlehem, som initierat såväl ett college som ett kulturcentrum i anslutning till sin kyrka. Han är en stor förebild för mig , som inspirerad av sin kristna tro, ingjuter framtidstro och hopp.
Både det israeliska och det palestinska folket har rätt att leva i fred, säkerhet och inom internationellt erkända gränser.
Båda sidorna måste respektera internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Sverige och EU förordar en tvåstatslösning där parterna själva förhandlar om gränserna, säkerheten, samt flykting och Jerusalemfrågan. Skall en fred bli möjlig kan ingen av sidorna vidta åtgärder som försvårar eller föregriper en förhandling, vilket dessvärre ständigt sker.
Jag är övertygad om att fred kan uppnås, men inte genom vare sig Kassamraketer, ockupation, bosättningar eller nya murar. Fred handlar istället om vilja, respekt, dialog, försoning och mänskliga rättigheter.
Detta hade jag förväntat mig att Siewert Öholm kunde fördjupat sig i, istället för att raljera över personliga vittnesbörd ,studieresor han inte deltagit i, eller enskildas engagemang att verka för Mänskliga rättigheter , internationell humanitär rätt samt demokrati i hela regionen.

måndag 24 januari 2011

EU.s jordbrukspolitik på tapeten

Befinner mig i Bryssel för att bland annat fördjupa mig i frågorna kring reformeringen av EU:s jordbrukspolitik. En reformering är nödvändig där inriktningen bör vara en utfasning av de så kallade direktstöden( inkomststöd). Miljöersättningar och andra insatser för att stärka den biologiska mångfalden och tillskapa det vi brukar kalla "kollektiva nyttigheter" skall dock ersättas för.
För att ta steg framåt, och arbeta för nödvändiga miljöåtgärder, utveckling på landsbygden och fortsatt ökat djurskydd måste Sverige ut på planen.

Det är i dialog och diskussioner där goda argument kan vinna gehör. Förr eller senare.

torsdag 20 januari 2011

Självklart måste bekämpningsmedlet parakvat förbjudas globalt.

I gårdagens SvD uppmanas Sveriges ministrar att agera för att bekämpningsmedlet parakvat förbjuds i länder också utanför EU. Det är en viktig uppmaning och Sverige har all anledning att driva på att detta så sker.
Det giftiga bekämpningsmedlet är förbjudet i Sverige sedan 1983. Det är också förbjudet i EU.
Det används dock frekvent i bland annat Argentina och Brasilien, inte minst vid sojaframställning.
Vi har ett ansvar att för såväl människors och miljöns skull få stopp på detta.

söndag 16 januari 2011

Hans Rosling på Youtube

På ett pedagogiskt sätt kan man se hur flertalet av världens länder utvecklats positivt under det senaste seklet men med Afghanistan och Kongo som de stora undantagen. Fred, utbildning och handel är några viktiga nycklar.

Med ökat välstånd och en växande befolkning krävs gemensamma och mycket stora satsningar för att klara klimatutmaningen.

Det hastar att välja den gröna teknologin.

måndag 10 januari 2011

Dödsskjutningar som skakar om

Att inbilla sig att konflikter och oförrätter kan lösas med våld har väl under årtusenden visat sig vara ogörligt.
Hur kan den israeliska armén skjuta en misstänkt förbrytare i sömnen , som visade sig vara oskyldig, och sedan försvara sitt handlande att "man beklagar att man tog fel man". När blev det ok. i en demokratisk stat att tillåtas skjuta någon över huvudtaget, hur starka indicier man än har på att det skulle vara en brottsling? Är inte ett rättssamhälles styrka att man får möjlighet till just en rättslig prövning. En prövning som också måste ge en dömnd möjlighet till resning.

I USA har det i dagarna framkommit en rättsskandal då det framkommit att en oskyldig man suttit fängslad i 30 år. DNA var hans räddning och kan komma att betyda mycket.

En döds- och skadeskjutning som igår ägde rum i samband med det politiska mötet i Tuscon i Arizona skakade också om. Kongressledamoten och demokraten Gifford, som hårt kämpat för att stödja Obamas sjukvårdsreform är svårt skadad.
Det krävs en samling kring vikten av ökad respekt för att kunna ha olika uppfattningar, religiöst och politiskt. Att inte något domslut skall påverkas av hudfärg,ursprung, politisk eller religiös uppfattning.
Tea-partyrörelsens har anlagt en politisk hätsk ton i det amerikanska samhället som inte är hälsosam. Den förnedring av palestinier som varje dag sker genom ockupation och bosättningar och vid ett stort antal "checkpoints" är ohållbart, liksom situationen i Västsahara. De blygsamma summor som läggs på freds- konfliktlösningssatsningar i jämförelse med världens vapen och krigssatsningar talar sitt tydliga språk.