måndag 31 mars 2014

Klimathotet förvärras


Idag släpps den senaste delrapporten från FN:s klimatpanel, IPCC. Skillnaden mot motsvarande rapport för sju år sedan är att det nu än tydligare slås fast att klimathotet ytterligare förvärras.

– Fler och starkare bevis talar för den mycket oroande utveckling vi står inför. De allvarligaste konsekvenserna av klimathotet är att vi under de närmaste decennierna kommer få att få se fler samhällen och länder drabbade av torka och översvämningar. Detta får i sig mycket allvarliga följdeffekter som bland annat påverkar tillgång till mat. Vi riskerar få fler människor som svälter till följd av att deras skördar förstörs av extrema översvämningar eller torka, säger Anita Brodén, miljöpolitisk talesperson (FP).

– Det vilar nu ett mycket stort ansvar på hela det politiska etablissemanget. Vi måste gå från ord till handling och vi har ont om tid. I närtid krävs ett tydligt ställningstagande och en stark viljeinriktning vad gäller arbetet inför att förbereda för ett nytt bindande, globalt klimatavtal som måste komma på palts senast 2015 vid COP 21 i Paris, fortsätter Brodén.

– I rapporten utpekas framförallt vikten av att förhindra ytterligare temperaturhöjning av jordens temperatur. För att detta ska ske måste vi kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser, där fossilanvändningen snabbt måste fasas ut. Fossilsubventionerna måste upphöra och Folkpartiet har sedan länge förespråkat införandet av generella och teknikneutrala ekonomiska styrmedel, såsom koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter. De ekonomiska styrmedlen bör i första hand samordnas på EU-nivå, till exempel genom minimiskatter. Ett fast globalt CO2-pris skulle också betyda oerhört mycket, avslutar Anita Brodén.

onsdag 19 mars 2014

Försenad djurskyddsproposition- en besvikelse

Folkpartiet har alltsedan Eva Eriksson för två år sedan lämnade sin gedigna djurskyddsutredning räknat med att regeringen skall återkomma med en tydligare djurskyddslagstiftning.
Så blir dessvärre inte fallet före sommaren- vilket givetvis är djupt olyckligt.

På några viktiga punkter har dock klara förbättringar skett, bl.a rörande djurförsök samt förbud enligt djurskyddslagstiftningen kring sexuella handlingar med djur. Det är förstås bra.

Vi hade sett fram emot att också gå vidare inom övriga områden; allt från djurs naturliga betende till frågor rörande exempelvis hemlösa katter, cirkusdjur och ansvarsfrågan vid djurhållning där ålder och utbildning inte är oväsentligt. För Fp är det viktigt att få en ny djurskyddslag på plats där grundläggande djurskyddskrav tydliggörs och där djuromsorg lyfts fram.

Det är därför med besvikelse jag nu konstaterar att denna viktiga proposition skjuts på framtiden.

 

fredag 14 mars 2014

Folkpartiet gör skillnad- trots bromsningsförsök

Att Folkpartiet Liberalerna gör skillnad i riksdag och regering, i region och på kommunnivå råder ingen tvekan om.
På utbildningsområdet, jämställdhet- handikapp och integrationsområdet har stora och viktiga reformer genomförts tack vare liberaler. Också på miljöområdet där naturvården, ekosystemen och den biologiska mångfalden fått ett lyft.

Men mer hade kunnat uträttats! Finansbromsen slår ofta till, senast i frågan om skydd av värdefulla mosaiklandskap- med betande mular, resurser till artdatabank och samlingsmuseer.

Det enträgna arbetet fortgår, vattendropparna urholkar stenen, men emellanåt måste vi påminna varandra om det som vi tillsammans åstadkommit under de gångna åren.

Mycket har gjorts- mer finns att göra- och i det fortsatta arbetet behövs Folkpartiet mer än någonsin.

Detta är ett litet axplock från miljöområdet:

Regeringen har under mandatperioden prioriterat fyra områden inom miljöpolitiken

  • klimat, giftfri vardag, levande hav/vattendrag , biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • en strategi för en giftfri miljö och en strategi för biologisk mångfald/ekosystem
  •  Miljömålsberedningen ska i juni lämna förslag till en strategi för vattenpolitik
  • färdplan 2050 pågår- nettoutsläpp av växthusgaser
  • etappmål har antagits inom en mängd områden

    Farliga ämnen … särskilt farliga ämnen.

   kunskap om ämnen hälso- och miljöegenskaper

… information om farliga ämnen i varor

… utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler

… effektivare kemikalietillsyn inom EU

… giftfria och resurseffektiva kretslopp

… att minska barns exponering för farliga ämnen

… miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

    ekosystemtjänster och resiliens

… den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden

… hotade arter och naturtyper

… invasiva främmande arter

… kunskap om genetisk mångfald

… helhetssyn på markanvändningen

… skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden

… miljöhänsyn i skogsbruket

… ett variationsrikt skogsbruk

… en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram

Klimat … utsläpp av växthusgaser 2020

Luftföroreningar … gränsöverskridande luftföroreningar i Europa

… luftföroreningar från sjöfarten

… luftföroreningar från småskalig vedeldning

Avfall … resurshushållning i livsmedelskedjan

… resurshushållning i byggsektorn