fredag 5 juli 2013

Folkpartiets miljöpolitik- på supermiljöbloggen

ALMEDALSKOLUMNEN

 
”Hur ska man förklara att några luft­vib­ra­tio­ner kan fylla en människas inre med en så stilla glädje, att man frestas använda det stora ordet lycka? Jag vet ju att färgerna och få­gelsång­en, morgonens lätta dofter och vinden som dröjande vaknar över sjön, själva ljuset och den stigande värmen endast är elektro­mag­ne­tis­ka vågor av olika fre­kven­ser. Jag vet att det är min hjärnas syn- och hör­sel­cent­ra som över­sät­ter våren till ett spektrum av färger och en skala av ljud sådana jag upplever dem finns inne i mig – hur det är i själva naturen kan vi inte veta.
Ändå denna stilla lycka över att finnas till just denna stund.”
Rolf Edbergs be­skriv­ning ger mig in­spi­ra­tion och kraft att ta mitt ansvar för att också barn och barnbarn skall få uppleva naturens mysterier, skönhet och rikedom.
Förutom de skön­hets­upp­le­vel­ser som naturen ger oss med är vi också beroende av jordens resurser och eko­system­tjäns­ter för vår över­lev­nad, där var och en av oss genom vårt agerande påverkar vår ge­men­sam­ma globala livsmiljö utan att sambandet alltid är uppenbart.
Därför är Art­da­ta­ban­ken tillika art­pro­jek­tet, forsk­nings­far­ty­get ” Argos 2” och ett utökat skydd av ädellövsko­gar­na i södra Sverige så angeläget!
Därför måste över­göd­ning­en av inte minst Östersjön hejdas, ol­je­pro­spek­te­ring i de käns­li­gas­te arktiska marina miljöerna för­hind­ras och EU:s kli­ma­tam­bi­tio­ner skärpas.
Vi tillhör den ge­ne­ra­tion som fått till­räck­ligt med kunskap och upp­lys­ning för att kunna ta ett ökat ansvar för miljön. Vi kan utmana gamla sanningar och sätta ljuset på miss­rik­ta­de beslut. Naturen måste ses som en helhet där också hållbar ut­veck­ling är ett sam­man­satt begrepp som förenar miljö, ekonomi och sociala hänsyn.
Tillväxt utan mil­jö­hän­syn är dock varken eko­no­miskt, socialt eller eko­lo­giskt hållbart. Det går att driva en annan sorts till­växt­po­li­tik. En politik som är hållbar i längden och som inte bygger på ett ständigt ökat ut­nytt­jan­de av naturens resurser. En successiv skat­te­väx­ling där mil­jös­kad­lig verk­sam­het beskattas högre och skatterna för verk­sam­he­ter som har­mo­ni­se­rar med naturen blir lägre. Ett viktigt sätt att styra ekonomin mot en mer hållbar tillväxt och följa den liberala principen att för­o­re­na­ren skall betala.
Mil­jöpro­ble­men måste hanteras globalt då såväl vår ekonomi som kon­se­kven­ser­na av våra beslut är globala. Det fram­gångs­ri­ka avtalet om förbud mot freoner är ett viktigt exempel på att det går att nå global konsensus när livet på jorden står på spel.
En fram­gångs­rik mil­jö­po­li­tik medverkar till att förenkla för människor att ta ansvar. Den skyddar människor, framför allt barn, från en farlig och ohälsosam miljö, den står på egna ben fri från sär­in­tres­sen. Den är lös­nings­o­ri­en­te­rad,
men väjer inte för att mil­jöfrå­gor rymmer svåra dilemman och ut­ma­ning­ar.
När livet på jorden står på spel- när miljö- och kli­ma­tut­ma­ning­ar­na är gi­gan­tis­ka och då kommande ge­ne­ra­tio­ners framtid vilar i våra händer – har vi inget annat val än att driva en mil­jö­po­li­tik där planetens hållbara gränser styr våra beslut.
Anita Brodén
Mil­jö­po­li­tisk ta­les­per­son
Folk­par­ti­et