torsdag 28 mars 2013

Barnkonventionen bör bli svensk lag- nu


Det är förvånande att regeringen inte varit beredda att gå från ord till handling och införliva barnkonventionen i svensk lagstiftning, något som ett antal länder redan gjort.

Istället väljer man att  tillsätta en utredare, Anita Wickström som skall analysera för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen, det vill säga om den ska gälla som svensk lag.

När Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 gjordes bedömningen att det inte behövdes några lagändringar för att uppfylla konventionens krav. Det visade sig vara fel.

Gång på gång uppdagas brister i lagstiftningen som gör att den inte lever upp till barnkonventionen.  Det handlar om att familjemedlemmars återförening vid anhöriginvandring ska kopplas till försörjningskrav. Det handlar om barn som inte har rätt till vård om en förälder motsätter sig det. Det handlar om gömda flyktingbarn som inte har rätt till skola. Det handlar om att bara en bråkdel av Sveriges lekplatser är tillgängliga för barn med funktionshinder. Det handlar om barn som inte beviljas färdtjänst. Det handlar om isolering i särskilda avskiljningsrum av barn som är omhändertagna och placerade på särskilda ungdomshem. Det handlar om skolor som inte är tillgängliga för alla barn. Det handlar om polisingripanden som sannolikt bör förbättras ur ett barnrättsperspektiv. Det handlar om föräldrar till barn med funktionsnedsättning som nekas hjälp med hänvisning till föräldraansvaret.

Exemplen över åren på att svensk lagstiftning inte lever upp till barnkonventionen kan göras lång. Genom åren har ett antal undersökningar, rapporter, uttalanden och betänkanden visat att även om mycket görs för att barnkonventionen ska gälla i Sverige, så är det långt ifrån så. Lagstiftning och tillämpning fallerar. Barns perspektiv vägs ofta inte in i beslut som rör barn, och barn har inte möjlighet att komma till tals i de frågor som rör dem själva. Alla myndigheter tillämpar inte barnkonventionen på ett strategiskt och systematiskt sätt.

Barnkonventionen har funnits i mer än två decennier men har fortfarande inte fått ett ordentligt genomslag i Sverige. Barnombudsmannen menar att arbetet med barnkonventionen dessutom har tappat tempo i många kommuner, landsting, regioner och myndigheter.

Att tillsätta en utredning känns förhalande, när tryggheten och rättssäkerheten för barnen står på spel!

Barnkonventionen bör bli svensk lag- NU

söndag 24 mars 2013

Särskilt ömmande omständigheter

Det är viktigt att Alliansen och MP gemensamt vårdar asylöverenskommelsen.

Grunden handlar om en generös och human flykting-och asylpolitik där vi tillsammans förhindrar att det främlingsfientliga partiet, SD, styr debatten.

Det som just nu diskuteras är förändring av  " synnerligen ömmande omständigheter" till "särskilt ömmande omständigheter" . Folkpartiet har varit öppna för generösare asylregler med en ändring till " särskilt ömmande omständigheter" i samma riktning som MP också för fram.

Kan för övrigt notera att svensk politik under helgen fått ytterligare ett liberalt parti!

Rekommenderar orginalet, Folkpartiet Liberalerna. Kopior brukar sällan hålla måttet.
 

lördag 23 mars 2013

Folkpartiet liberalerna- det liberala partiet som åstadkommit stora samhällsreformer

ur förslaget till partiprogram kan följande historiebeskrivning vara på sin plats...inte minst i tider när många vill kalla sig liberaler !
Det var en liberal statsminister som åstadkom att parlamentarism och allmän och lika
rösträtt för både kvinnor och män förverkligades i vårt land. I dag arbetar vi för att fördjupademokratin i EU och visar solidaritet med kampen mot diktatur oavsett var den förs.

Det var liberala pionjärer som drev fram den allmänna folkskolan i Sverige och formulerade
folkbildningstanken. I dag tar det liberala kunskapsidealet sig uttryck i vår politik för att den
svenska skolan och forskningen ska vara världsledande.

Det var liberaler som kämpade för att Sverige skulle vara öppet för omvärlden, från 1800-alets frihandelsstrid och framåt. I dag är det liberaler som står upp för en humanflyktingpolitik och driver på för fördjupad samverkan mellan länderna i Europa.
Det var liberaler som tog strid för både ekonomisk frihet och väl utbyggda socialaskyddsnät. I dag arbetar vi för bättre villkor för entreprenörer, ökad valfrihet i välfärdssektorn och jämlik tillgång till välfärdstjänster.

Det var liberaler som var först med att föra in miljöfrågorna i svensk politik, och som
framgångsrikt kämpade för att rädda de sista stora älvarna från utbyggnad. I dag arbetar vi
för att möta klimathotet och andra miljöutmaningar genom en miljöpolitik baserad på
vetenskap, teknikutveckling och ekonomiska styrmedel.
 
Det var liberaler som formulerade idén att den enskilda människans rätt att bestämma över
sitt eget liv går före traditioner eller gruppnormer, och liberaler var de första att kräva en lag
mot könsdiskriminering. I dag arbetar vi vidare för jämställdhet och mot all slags
diskriminering och intolerans.
 
I tider av stora förändringar är idépartier bättre lämpade att möta utmaningarna än partier
som är lierade med starka gruppintressen. Folkpartiet liberalerna är ett socialliberalt parti
som förenas av idéerna.

måndag 18 mars 2013

Ett partiprogram i tiden och väl förankrat och där miljön lyfts fram


Folkpartiet liberalernas programkommitté har idag, måndag, presenterat sitt förslag till nytt partiprogram "Frihet i globaliseringens tid."

I höst, i samband med vårt landsmöte kommer partiprogrammet att antas, säkert med ett antal ytterligare tillägg då medlemmar har möjlighet att motionera om förslaget.

Det förslag till partiprogram som programkommitten  presenterat känns som ett partiprogram helt rätt i tiden. Kommittén har lyckats ringa in de mest angelägna politiska utmaningarna vi står inför de närmaste decennierna och föreslagit liberala lösningar som känns både ideologiskt förankrade och nydanande.

Att kommitten fått in oerhört många synpunkter har visat på ett brett engagemang bland medlemmar och sympatisörer varför jag är övertygad om att programmet till stora delar kommer att antas.
Jag tycker att det är bra att företagandet lyfts fram där det exempelvis föreslås att företagens sjuklöneansvar bör slopas, att det offentliga inte ska inte driva verksamheter som tränger ut fungerande privata alternativ, att regelbördan ska minska och att den som vill starta företag ska ha större rätt till tjänstledighet än i dag. Inte minst sjuklöneansvaret har diskuterats flitigt under lång tid där flera partier vill slopa andra veckan. Folkpartiet föreslås börja med andra veckan , men också gå vidare för att slopa också första veckan.

Det är också oerhört glädjande att de socialliberala frågorna återigen lyfts fram, där utsatta barn föreslås extraordinära stödåtgärder, där krav på assistans för personer med funktionsnedsättning ska värnas i lag och där såväl eget rum inom sjukvården och äldres behov tillgodoses. Det var folkpartiet som drev frågan om eget rum men också om LSS- ersättning till personer med  behov av särskilt stöd.

Det som glädjer mig allra mest är det lyft som miljöfrågorna får i förslaget till nytt partiprogram. Efter att ha drivit dessa frågor i många år känns det fantastiskt att naturvården och den biologiska mångfalden får en renässans, en tydligare grön skatteväxling föreslås, samt en fortsatt utbyggnad av förnybara energislag och stärkt skydd  av yt- och grundvattentäkter.

Med tanke på att det var liberaler som en gång förde in miljöfrågorna i svensk politik, och som framgångsrikt kämpade för att rädda de sista stora älvarna från utbyggnad kommer Folkpartiet med detta partiprogram i ryggen att kunna driva en offensiv miljö, klimat- och energipolitik i riksdag och regering.
Det känns riktigt, riktigt bra!