söndag 26 februari 2012

En humanare flyktingpolitik

Bra att Folkpartiet driver på för en humanare flyktingpolitik.
Idag presenterade Jan Björklund partiets vilja att förändra lagen så att anhöriga skall slippa att utvisas om deras närmaste bor i vårt land.
Det är orimligt att exempelvis utvisa en senildement 91-årig kvinna till Ukraina, när hennes enda anhöriga bor i Sverige.
Nästa förändring som också behöver komma till stånd rör apatiska barn. Det är ovärdigt en rättsstat att inte visa stor omsorg om de som mest behöver stöd och hjälp.

tisdag 7 februari 2012

Läsplattor kan göra skillnad för många barn

Det är självklart att Folkpartiet är och måste vara  positiva till läsplattor. Det är bra att Jan Björklund förtydligat att det förstås inte handlar om att Folkpartiet skulle vara kritiska till ny teknik.

Det är för ett liberalt parti helt främmande. Däremot är det för mig och FP en utgångspunkt att det inte handlar om antingen eller. Utan det handlar om både - och. Både dator och penna.

Vem minns inte den hånfulla attityden som mötte vår tidigare partiledare Bengt Westerberg, när han hade en vision om en dator till varje skolelev?

Den visionen har nu blivit verklighet  i allt fler klasser. Förhoppningsvis skall det inte dröja alltförlänge innan alla landets elever har tillgång till en egen dator/läsplatta.

En femåring kan mycket väl knäcka läskoden på ett enklare sätt med hjälp av läsplattan. Det kan göra stor skillnad för många barn. Sökandet efter kunskap får en extra skjuts och med stöd av pedagoger, och många elevers egna drivkrafter lär man sig också så småningom att forma bokstäverna.lördag 4 februari 2012

Vattenkraftsbolagen måste ta ett större miljöansvar

Vattenkraftproducenterna måste ta större miljöansvar

Bifogar en artikel som nyligen publicerats.


Vattenkraften är en
mycket viktig energikälla i Sverige som står för nära 50 procent av vår elproduktion. Samtidigt påverkar vattenkraften våra ekosystem. I takt med att kunskapen ökar om den roll motståndskraftiga ekosystem spelar för att möta klimathotet bör vi ställa större krav på miljöhänsyn i samband med vattenkraftproduktion.
Att Sverige med vatten- och kärnkraften som bas länge haft en trygg och nära nog koldioxidfri elproduktion är en viktig förklaring till att vi kunnat bryta sambanden mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser.
Samtidigt medför vattenkraften miljökonsekvenser genom sin inverkan på miljön. Såväl vattenmiljöerna
som fisket i vattendragen påverkas påtagligt negativt. Fördämningar förändrar dels vattenmiljöerna och livsbetingelserna för djur- och växtlivet i vattnet, dels påverkar de ekosystem på angränsande marker. För Folkpartiet liberalerna är det angeläget att slå vakt om de orörda nationalälvarna och deras käll- och
biflöden, men också att säkerställa den biologiska mångfalden kring redan reglerade vattendrag.
I EU:s ramdirektiv för vatten ställs krav på god ekologisk status för sjöar och vattendrag till 2015. I kraftigt modifierat vatten, till exempel på grund av regleringar i form av vattenkraft, talas det om god ekologisk potential. För att uppnå detta har åtgärdsprogram tagits fram av vattenmyndigheterna.
Enligt miljöbalken är det kraftproducenterna som ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Samtidigt som arbetet med åtgärder pågår på länsstyrelser och myndigheter förväntar vi oss att kraftbolagen tar sin del av ansvaret för att åstadkomma lösningar för fiskens vandring och biologisk mångfald.
Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att initiera en dialog mellan kraftbolagen, miljöorganisationer och berörda myndigheter om hur både miljö- och energimål kan klaras.
Vi anser att den pågående dialogen är värdefull men menar att lagen också skyndsamt måste moderniseras, och som i andra länder innehålla en tidsbegränsning när ny omprövning ska ske. Vi anser också att tillsynen behöverutökas och efektiviseras. Vår utgångspunkt är att vattenkraften, liksom kärnkraften och vindkraften, ska fortsätta spela en viktig roll för Sveriges elförsörjning och klimatpolitik, samtidigt som den lever upp till moderna krav på miljöhänsyn.
Jan Björklund (FP)
Partiledare
Anita Brodén (FP)
Riksdagsledamot och Folkpartiets
talesperson i miljöfrågor
Nina Lundström (FP)
Riksdagsledamot i miljöoch
jordbruksutskottet
Lars Tysklind (FP)
Riksdagsledamot i miljöoch
jordbruksutskottet
Karin Karlsbro (FP)
Ordförande i Folkpartiets
miljöpolitiska
programarbetsgrupp