fredag 27 februari 2009

En trygg skola kräver vuxennärvaro

Det är inte acceptabelt att elever utsätts för hot, trakasserier eller kränkande behandlingar. Trots detta förekommer det oftare än vi anar.( Gp)
Det är för oss alla en självklarhet att skolan skall erbjuda en lugn och trygg studiemiljö, med raster som ger tillfälle till umgänge med kamrater och förhoppningsvis också både frisk luft och en del fysiska aktiviteter.
Elever som däremot räds rasterna , då de befarar att återigen bli utsatta för fysiska eller psykiska trakasserier, har givetvis svårt att tillgodogöra sig undervisningen.

Det krävs därför en ökad vuxennärvaro, nolltolerans mot kränkande behandlingar och krafttag när oförrätter uppdagats. Det krävs också åtskilliga " ringsamtal" i klassrummen för att skapa ett tryggt och gott klimat och stor respekt för varandra.


tisdag 24 februari 2009

Försvagad kronkurs och förstärkt krona

Samma dag som kronkursen slog bottenrekord slog kronan i taket av glädje. Orsaken var den mänskliga faktorn- kärleken.

Kronprinsessan Viktoria och Daniel Westling proklamerade idag sin förlovning . Som genom ett trollslag skingrades SAAB-krisen för en dag, och massmedia visade för ovanlighetens skull glada och lyckliga människor. ( Expressen)

I USA tycks smekmånaden för Barrak Obama vara över. Finansplanen tycks inte haft den effekt han räknatr med. USA har ofattbara 1300 miljarder dollar i underskott. Uppgiften för Obama blir nu att vända de nedåtgående kurvorna i ekonomin.

GM och SAAB hänger ihop.

Att GM inte tagit sitt ägaransvar är uppenbart. Maud Olofsson har på ett mycket tydligt sätt redogjort för regeringens åsikt. Regeringen är beredd att ställa upp, om ägaren, gammal eller ny, tar sin del av ansvaret samt också visar på en trovärdig plan.

Allt hopp är inte ute. Rekonstruktionen kan innebära en ny framtid också för SAAB. Varumärket SAAB är unikt, liksom de anställdas kompetens. http://www.handelskammaren.net/sv/tjanster/Noterat/Noterat---Vastsvenska-nyheter/2009/Varumarket-Saab-starkt-av-krisen/

onsdag 18 februari 2009

Ta till vara SAAB-anställdas stora kompetens

Framtiden för SAAB är fortfarande mycket oviss. GM ser en fristående bilfabrik och skjuter över allt ansvar från 1 januari 2010. Regeringens erbjudande om en generös lånegaranti förutsätter dock att ägaren också är villig att gå in med kapital. Att staten skulle gå in och köpa ett bilföretag är uteslutet.
SAAB kommer under morgondagen att ansöka om rekonstruktion. En förhoppning finns att finna en ny ägare.
(SvD), (Expressen , Privata Affärer)
Det är viktigt att se till att den stora kompetens som finns bland Saab:s medarbetare verkligen tas tillvara. Framtida koldioxidsnåla och energieffektiva fordon kommer att efterfrågas, inte minst eldrivna fordon (UnT).
Resurser kommer säkert också att behövas för arbetsmarknadspolitiska insatser men också för forskning, utveckling och utbildning.

tisdag 17 februari 2009

Gazajournalist uppmärksammad

Ikväll uppmärksammades återigen Gazakorrespondenten Mohammed Omer, då han fick ta emot Reportrar utan Gränsers Pressfrihetspris. Tidigare mottagare har bland annat varit Dawit Isaak, Martin Adler och Anna Politkovskaja.

För fyra månader sedan fick Omar ta emot ett engelskt mycket prestigefyllt journalistpris. Då han återvände till Gaza efter att ha mottagit detta pris åsamkades han så svåra skador av israelisk polis att han sedan dess vårdats på sjukhus i Holland.

Från början av november tills dess den temporära vapenvilan inträdde förvägrades utländska journalister inresevisum till Gaza . Det innebar att bevakningen av kriget inifrån Gaza var näst intill obefintlig. Mediahögkvarter bombades, fyra lokala journalister dödades och femton skadades i samband med israeliska attacker.

Rapporter och berättelser som journalister gett sina liv för att rapportera.

Måtte deras röster inte ha ljudit förgäves.

söndag 15 februari 2009

Ge visum för Guantanamofångar i Sverige

Skall Barrack Obama lyckas i sin ambition att stänga Guantanamo och se till att USA blir den rättsstat som man önskar vara, krävs ett stöd från omvärlden. Länder utöver Albanien och Storbritannien måste öppna upp och bereda uppehållstillstånd och ett nytt liv för Guantanamofångar. Men Obama behöver också omvärldens stöd för att klara den opinion som skulle kunna bli fallet om ett nytt terrordåd skulle inträffa.

Både i Guantanamo som i andra " outsoursade" fångläger har internerade behandlats på ett vidrigt sätt. Det är outhärdligt att ta del av de rapporter som nu nått omvärlden. Lördagens "Konflikt " i (P1) rekommenderas.

Ingen rättsprocess har överhuvudtaget förekommit. Tortyr, vedervärdiga medeltida behandlingsmetoder är vanligt förekommande.

Obamas initiativ är välkommet och behöver understödjas.

torsdag 12 februari 2009

Nytt betygssystem

Idag kommer det att bli debatt och beslut om ett nytt betygssystem.

Ett välkommet beslut för såväl lärare som elever.

I stället för fyra betygssteg ska det finnas sex. Betygsstegen får beteckningarna A, B, C, D, E och F. Betygsstegen A-E står för godkända resultat och F betyder icke godkänt resultat. Det finns elever som är borta från skolan så mycket att det saknas underlag för bedömning av elevens kunskaper. Då ska eleven inte få något betyg. Det ska markeras med ett horisontellt streck i betygskatalogen. Betyget F och horisontellt streck ska givetvis inte användas för elever med utvecklingsstörning. För att det skall fungera väl att gå över till det nya systemet kommer Skolverket att se över de nuvarande kursplanerna och betygskriterierna och utarbeta betygskriterier för de nya betygsstegen.

söndag 8 februari 2009

Tydlighet om energieffektivitet och förnybarhet på folkpartiets partiråd

Under helgens partiråd antogs Folkpartiets EU-program. Ett bra program som speglar mångfald och framåtanda.
Det var helt uppenbart att den ensidiga kärnkraftslinje som Fp-ledningen förespråkat inte delats av fotfolket. Detta uttrycker också EU-toppkandidaten Marit Paulsen i dagens (GP).

Förslaget till klimat/miljöprogram skrevs under den senaste veckan om ,med stöd av oss gröna liberaler. Ett balanserat, mångfaldsprogram med mer tyngd på förnybar energi, energieffektivitet och biologisk mångfald , antogs enhälligt.
Vilken seger!

Riktigt roligt att partirådet också bejakade det kaxiga målet om en miljon eldrivna bilar i EU till 2015.
Energiuppgörelsen applåderades av hela partirådet , då den innebär en helhetslösning och visar att Alliansen har stor förmåga att komma fram till gemensamma överenskommelser, också i frågor där man från början stått långt ifrån varandra.
Det bådar gott inför framtiden.

torsdag 5 februari 2009

Välkommen uppgörelse- för klimatet och miljön

Idag känns det extra skönt att vara en Grön Liberal , då det i energiuppgörelsen också kommer att satsas rejält på energieffektivitet och förnybar energi. Det är ett stort steg inom klimat- och energipolitiken som vi tar idag och som kommer att få positiva effekter för Sverige och omvärlden i framtiden.

Överenskommelsen innebär att nybyggnadsförbudet av kärnkraftverk hävs samtidigt som stora investeringar görs inom området förnybar energi.

Svensk industri får bättre förutsättningar inför framtiden och nya innovationer och satsningar i grön teknik får en rejäl skjuts framåt.

Det är mycket glädjande att Sverige genom denna historiska överenskommelse kommer att stå på tre stadiga ben för att trygga energi, arbete och klimat, genom energieffektivitet, förnybara energikällor samt möjligheter att på marknadsmässiga grunder och utan statssubventioner bygga nya kärnkraftsverk.

onsdag 4 februari 2009

Samhällets utsatta barn

Socialstyrelsen ger i dag svidande kritik mot hem för vård eller boende (HVB). Hem som tar emot utsatta och sköra barn och ungdomar. (SR)

Av de ca 400 granskade hemmen uppvisade en tredjedel brister i säkerheten. Det är oacceptabelt.
Inget enda barn skall riskeras att utsättas för våld, kränkningar eller övergrepp. Inget enda barn skall behöva uppleva otrygghet eller känslan av att de inte får komma till tals.

I vårt välmående land är ofattbara 21 537 barn och ungdomar omhändertagna. Kommuner har fått ta över föräldraansvaret. Ett ansvar som innebär att man måste göra sitt yttersta för att dessa barn skall få känna trygghet samt mötas av respekt, stöd och hjälp för att kunna få tillbaka en framtidstro och utvecklas på ett positivt sätt.

Det krävs såväl en nationell auktorisation för att få driva HVB-hem samt en ordentlig tillsynsreform.

måndag 2 februari 2009

Modersmål i skolan

Idag presenterade folkpartiets skolpolitiska arbetsgrupp ett förslag att ämnesundervisning på modersmål (FP, DN, SvD, Sydsvenskan) till exempelvis i matte och samhällskunskap, inte längre bör tillåtas i grundskolan.

Detta är ett av många förslag som kommer att vara föremål för process och diskussioner i folkpartilandet fram till november, då landsmötet kommer att besluta om bland annat Fp:s framtida skolpolitik.
Med min erfarenhet som lärare är jag mycket tveksam till denna del i förslaget, då jag är övertygad om att det krävs att eleven verkligen förstår när läraren förklarar matematiska beräkningar.

Det arbetsgruppen också föreslår, och som jag applåderar, är mer läxhjälp och stöd på modersmålet, samt krav på behöriga lärare i modersmålsundervisningen.

Liksom att de nationella minoritetsspråken inte berörs av förslaget.

Att behärska det svenska språket är en ingång till vårt samhälle och därför av mycket stor betydelse. För att lära sig ett andra språk krävs dock att man också stärks i sitt modersmål samt får möjlighet att uttrycka sig på detta, när förståelsen och orden i svenska tryter.